Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
08.06.2019 11:41

Аристократка духу: епістолярна спадщина О.І. Казимирчак-Полонської в Херсоні
Рішенням від 21 лютого 2016 року Міська рада Херсона...

04.06.2019 12:48

Літо з веселкою в бібліотеці!
Сьогодні до відділу наукової інформації та бібліографії...

30.05.2019 08:56

Про що мовчить Алея Слави…
Учасники клубу «КЛІО» на сьому річницю...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Наші публікації: ЕБ > Тематичні списки літератури > Економічні науки > Облік доходів, витрат та фінансових результатів від операційної діяльності

Облік доходів, витрат та фінансових результатів від операційної діяльності

1. Білобловська С. В.  Елементи апробації моделі операційної діяльності в умовах АТП / С. В. Білобловська // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 2. - С. 24-30.
2. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік: облікова полiтика i план рахункiв, стандарти i кореспонденцiя рахункiв, звiтнiсть : навч. посiб. для студ., що навч. за освiтньо-проф. / Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Малюга ; ред. Ф. Ф. Бутинець ; М-во освіти  і науки України, Житомир. інж.-технол. ін-т. - Житомир : РУТА, 2001. - 512 c.   
3. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік : курс лекцiй: Навч.посiб.для студ.спец. 7.050106 "Облiк i аудит" / Ф. Ф. Бутинець, Л. В. - Житомир : Рута, 2000. - 448 c.  
4. Бухгалтерський облік і фінансова звітність - об'єкти фінансового контролю : Метод. посіб. / Держ. контрольно-ревіз. служба України ; авт.-упоряд. І. Б. Стефанюк та ін. - К. : Атіка : Ельга-Н, 2003. - 303 с.
5. Бухгалтерський управлінський облік : підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, Н. М. Малюга, Л. В. Чижевська; За ред. Ф. Ф. Бутинця. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Житомир : Рута, 2002. - 479 с. : ілюстр.
6. Войтенко Т. Звіт про рух грошових коштів: складаємо прямим методом / Т.  Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - № 9(31 січ.). - С. 24-34.
7. Волков Д. П.  Стратегічна оцінка результатів операційної діяльності машинобудівних підприємств / Д. П. Волков // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 169-171. - Бібліогр. наприкінці ст.
8. Данюк В. М. Облікові документи : Розділ 5. - С. 109-128 ; Облікові первинні документи : 5.1. - С. 109-122 ; Облікові похідні документи : 5.2. - С. 122-128. // Кадрове діловодство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. - К. : Каравела, 2006. - 240 с.
9. Дмитренко А. Бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи / А. Дмитренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 6. - С. 17-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
10. Довгопол Н. Побудова аналітичного обліку витрат для забезпечення потреб управління підприємством (на прикладі ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря") / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 10. - С. 47-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
11. Кашубіна Ю. Б. Система показників оцінювання ритмічності операційної діяльності підприємства / Ю. Б. Кашубіна // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. - С. 196-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
12. Клименко С. О. Використання власного капіталу малих і середніх підприємств в операційній діяльності / С. О. Клименко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 12. - С. 94-98. - Библиогр. в конце ст.
13. Левицька С. Організація обліку господарської діяльності підприємства / С.  Левицька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 6. - С. 6-13. - Бібліогр. у кінці ст.
14. Людкевич Т. М. Облік і моделювання витрат підприємства / Т. М. Людкевич, Г. Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 3. - С.151-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
15. Мачулка О.  Облік та аналіз витрат: управлінський аспект / О.  Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 30-34. - Бібліогр. у кінці ст.
16. Ніколаєва В. П. Класифікація доходів з операційної діяльності підприємства / В. П. Ніколаєва // Економіка АПК. - 2009. - № 10. - С. 91-95. - Бібліогр. в підрядк. прим.
17. Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Білик та ін.; ред. Л. Г.  Василенко ; М-во освіти  і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - К. : Кондор, 2008. - 618 с.
18. Озеран А.  Звіт про рух грошових коштів: дослідження концептуальних підходів / А. Озеран // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 10. - С. 27-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
19. Орлів М. С. Організація управлінського обліку витрат на підприємствах нафтогазової геологорозвідки / М. С. Орлів // Нафтова і газова ромисловість. - 2006. - № 1. - С. 13-16.
20. Павлова Н. М.  Про методику дослідження структури витрат підприємства за видами діяльності та елементами витрат / Н. М. Павлова // Фінансовий контроль. - 2006. - № 4. - С. 17-19.
21. Пархоменко В.  Рух грошових коштів як індикатор господарської діяльності / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 11. - С. 3-5.
22. Пархоменко В.  Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат / В. Пархоменко // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 14(9 лют.). - С. 43-46.
23. Пилипенко О. О. Управління витратами на сучасних підприємствах / О. О. Пилипенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 12. - С. 8-11. - Библиогр. в конце ст.
24. Проданчук М. А. Теоретичні засади обліку витрат та калькулювання в системі управління витратами / М. А. Проданчук // Економіка АПК. - 2012. - № 2. - С. 62-65.
25. Сопко В. В.  Облік та аналіз в управлінні підприємством / В. В. Сопко,  Г. М. Мельничук, Г. О. Науменко. - К. : Техніка, 1992. - 180 c. - (Бібліотека господарника)
26. Составление отчета о финансовых результатах // Збірник систематизованного законодавства. - 2007. - № 12. - С. 95-105.
27. Стасюк Г. А. Фінанси підприємств : навч. посіб. для студ. вузів екон. спец. / Г. А. Стасюк. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 480 с. - Бібліогр.: с. 467-472.
28. Сумець О. М. Рекомендації щодо запровадження синтетичного обліку логістичних витрат на підприємстві / О. М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. - 2011. - № 4. - С. 42-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
29. Ценклер Н. І. Облік витрат у системі управління операційною діяльністю підприємства / Н. І. Ценклер // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 94-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
30. Цилюрик Г. І. Теоретичні основи організації обліку доходів від операційної діяльності сільськогосподарських підприємств: історичний аспект / Г. І. Цилюрик // Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С. 93-98.
31. Череп А.  Особливості різних систем обліку витрат / А.  Череп // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2006. - № 1. - С. 372-379. - Библиогр. в конце ст.

Довідка виконана 13.04.2013 . Виконавець Михайленко О.

Вхід