Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
15.05.2019 13:11

Тільки наука змінить світ!
«Тільки наука змінить світ. Наука в широкому...

13.05.2019 12:35

Ботанічний сад – місце для натхнення
Учасники клубів «КЛІО» та «Дивослово»...

08.05.2019 11:43

Бібліотечні каталоги – мозок і пам'ять бібліотеки
«Не можна все знати, але можна і треба знати,...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Наші публікації: ЕБ > Тематичні списки літератури > Економічні науки > Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

 1. Віхров С. Господарські зобов'язання з управління активами інституційних інвесторів / С. Віхров // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - N 1. - С. 7-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Гарагонич О. В. Актуальні правові питання функціонування ринку спільного інвестування в Україні / О. В. Гарагонич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2014. - N 24 т.2. - С. 123-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Гарагонич О. В. Особливості господарської правосуб'єктності акціонерних товариств у сфері спільного інвестування / О. В. Гарагонич // Вісник господарського судочинства. - 2014. - N 5. - С. 40-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Гусев Ю. Тихими венчурами : венчурные фонды продолжают обеспечивать рост индустрии совместного инвестирования. Правда, зачастую в нетрадиционной манере / Ю. Гусев // Бизнес. - 2013. - N 45(11 нояб.). - С. 29-30.
 5. Дудчик О. Ю.  Венчурне фінансування в Україні / О. Ю. Дудчик, А. В. Ковсюк, В. І. Чуйко // Молодий вчений. - 2015. - N 4 ч.1. - С. 62-65 : граф. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Інвестування : підручник / Л. О. Омелянович [та ін.] ; за ред. Л. О. Омелянович. - К. : Знання, 2012. - 278 с. : табл., рис.
 7. Кампі О. Ю. Правові аспекти припинення суб’єктів господарської діяльності зі спільного інвестування / О. Ю. Кампі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2014. - N 7. - С. 138-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Кириченко О. Інвестування : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. А. Кириченко, С. А. Єрохін. - К. : Знання, 2009. - 574 с. : рис., табл.
 9. Ковальова О. М. Формування та оцінювання інвестиційного потенціалу венчурних інститутів спільного інвестування / О. М. Ковальова // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - N 11. - С. 283-289. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Кольга Т. О. Спільне інвестування як вид інвестиційної діяльності / Т. О. Кольга // Держава і право : юрид. і політ. науки : зб. наук. праць. - 2013. - N 60. - С. 286-292. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Косова Т. Д. Механізми управління інститутами спільного інвестування: світовий досвід і Україна / Т. Д. Косова // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2013. - N 1. - С. 159-164. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Косова Т. Д. Рейтингове оцінювання інститутів спільного інвестування / Т. Д. Косова, В. Г. Соломіна // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2013. - N 4. - С. 132-135 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Кочур Ю. Г. Форми і типи венчурних інвестицій / Ю. Г. Кочур // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - N 2. - С. 162-169. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Матюшенко І. Ю.  Іноземні інвестиції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Ю. Матюшенко, В. П. Божко; відп. ред. Г. Д. Наваліхін  ; М-во освіти  і науки України. - К. : Професіонал, 2005. - 336 с. : рис., табл.
 15. Матюшенко І. Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) : навч. посіб. / І. Ю. Матюшенко ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 395 с. : портр., рис., табл.
 16. Мироненко М. Ю.     Проблеми та перспективи розвитку інституту спільного інвестування в Україні / М. Ю. Мироненко, Д. Р. Шлапак // Економіка. Фінанси. Право. - 2016. - N 1. - С. 23-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Мошенський С. З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави : моногр. / С. З. Мошенський ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2008. - 431 с. : рис., табл.
 18. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Музиченко; ред. В. М. Вдовиченко. - К. : Кондор, 2005. - 405 с. : табл.
 19. Новак І. М. Значення інститутів інвестування в забезпеченні розвитку аграрної сфери / І. М. Новак // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 9. - С. 132-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Огниста І. Правові підстави залучення коштів індивідуальних інвесторів у пайовий фонд / І. Огниста // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - N 9. - С. 54-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Оксаніч С. М. Нація Колобків починає і виграє / С. М. Оксаніч ; упоряд. текстів О. Порфімович ; в авт. ред. ; худож. оформ. О. Швєда, О. Деревської. - К. : АТОПОЛ, 2013. - 126 с. : іл.
 22. Павленко І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька ; ред. О. Н. Ільченко. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 255 с. : табл., рис.
 23. Пахода С. С. Підходи до формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні / С. С. Пахода // Економіка та держава. - 2015. - N 1. - С. 85-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Поляк М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні / М. М. Поляк // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2013. - N 5. - С. 113-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
 25. Рябова К. Негативні наслідки використання деяких способів інвестування будівництва / К. Рябова // Юридична Україна. - 2015. - N 4/5. - С. 88-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
 26. Сазонець І. Л. Інвестування : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 310, [1] с. : рис., табл.
 27. Сазонець І. Л. Інвестування : підруч. для студ. ВНЗ / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко ; кер. вид. проекту С. В. Піча. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 388 с. : рис.
 28. Сиротюк Ю. В. Еволюція договірного фінансового посередництва в Україні / Ю. В. Сиротюк // Економіка та держава. - 2014. - N 11. - С. 105-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Терещенко Г. Інститути спільного інвестування для забезпечення інноваційного розвитку / Г. Терещенко // Незалежний аудитор. - 2013. - N 9. - С. 97-103.
 30. Товмасян В. Р. Проблеми розвитку венчурного інвестування в Україні / В. Р. Товмасян // Економіка та держава. - 2015. - N 2. - С. 152-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
 31. Україна. Закони. Про інститути спільного інвестування :  Закон України від 5 липня 2012 р. № 5080. - Введ. с 20120705 // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - N 29. - С. 1534-1595.
 32. Шовкопляс Г. М. Проблеми спільного інвестування на ринку інвестиційних послуг і шляхи їх вирішення з урахуванням права Європейського Союзу / Г. М. Шовкопляс // Право і суспільство. - 2015. - N 3. - С. 61-68. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 14.02.2016. Виконавець Федько Т.

Вхід