Сайт Информационно-библиографического отдела является частью библиотечного портала lib.kherson.ua
Новости
18.06.2019 08:25

Виртуальная прогулка по старому Херсоном с Константином Сухенко
Участники клуба любителей истории «КЛІО»...

08.06.2019 11:41

Аристократка духа: эпистолярное наследие Е.И. Казимирчак-Полонской в Херсоне
Решением от 21 февраля 2016 года Городской совет Херсона...

04.06.2019 12:48

Лето с радугой в библиотеке!
Сегодня в отдел научной информации и библиографии Гончаровки...Галерея


Гость | Войти
Версия для печати
Наши публикации: ЭБ > Тематические списки литературы > Экономические науки > Национальная валюта Украины и пути её стабилизации

Національна валюта України та шляхи її стабілізації

1. Адамик Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб. / Б. П. Адамик. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. -278 с.
2. Александрова М. М. Гроші. Фінанси. Кредит: навч.-метод. посіб. - 2-е вид., перероб. і доп. / М. М. Александрова, С. О. Маслова. - К. : ПУЛ 2002. - 336 с.
3.  Береславська О. Курсова стабільність і макроекономічні досягнення в Україні / О. Береславська // Вісник Національного банку України. - 2004. - № 2. - С. 18-21 : табл.
4. Богиня Д. Питання макроекономiчноi стабiлiзацiї в Українi / Д. Богиня, Т. Волинський // Економiка Украiни. – 1996. - № 2. - С.4-13.
5.  Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: підручник / С. Я. Боринець. - К. : Знання-Прес, 2002. – 311 с.
6.  Вайнштейн 3. Гроши Украины / З. Вайнштейн // Советский коллекционер. - 1928. - № 4.
7. Кардаков Н. Каталог денежных знаков России и Балтийских стран (1769-1953) / Н. Кардаков. - Берлин, 1953. - С. 59.
8. Валюты стран мира : справочник. -  М., 1976 . -   312с.
9. Василик О.Д. Державні фінанси України : навч. посіб. / О. Д. Василик. - К. : Вища шк., 1997. - 383 с.
10.  Вачевський М. Основи наукової інформації : навч. підруч./ М. Вачевський. - Дрогобич : Вид-ча фірма “Відродження”, 1995. - 134 с.
11.  Вєтров І. Національні грошові знаки України 1917-1920 рр. / І. Вєтров, М.  Виговський // Київська старовина. - 1993. - № 1. - С. 89.
12.  Гай-Нижник П.  Вихід України з російської рубльової зони у 1918-1919 рр. (державний, громадсько-політичний і фінансово-економічний аспекти реформи) / П.  Гай-Нижник // Київська старовина. - 2005. - № 2. - С. 133-144.
13.  Галь В. Через падіння до стабілізації. Особливості розвитку валютного ринку України в 1998 році / В. Галь // Вісник Національного банку України. - 1999. - №3. - С. 15.
14.  Гальчинський А. С. Сучасна валютна система / А. С. Гальчинський. - К. : LIBRA, 1993. - 96 с.
15.  Гальчинський А. С. Теорія грошей: навч. посіб. / А. С. Гальчинський. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. - 411 с.
16.  Гальчинський А. С. Україна : поступ у майбутнє / А. С. Гальчинський. - К. : Основи, 1999. - 220с.
17.  Давыдов А. Ю. Инфляция в экономике : мировой опыт и наши проблемы / А. Ю. Давыдов. - М. : Международные отношения, 1991. -198 с.
18.  Гривна Национальная валюта Украины : [Электрониый ресурс]. – Режим доступа:  http://uahotel.net/articles/hrivna.html
19.  Гривня як національна валюта України : [Електрониий ресурс]. – Режим доступу: http://home-money.org/ua_64.php
20.  Гроші і кредит: підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; за заг. ред. М. І. Савлука. - К. : КНЕУ, 2002. - 598 с.
21.  Гроші та кредит: підручник / за ред. проф. Б. С. Івасіва. - Тернопіль: Карт-бланш, 2000. - 510 с.
22.  Дернова І. А. Порівняльний аналіз номінального та реального обмінних курсів гривні / І. А. Дернова // Статистика України. - 2009. - № 3. - С. 29-33:  рис.
23.  Долгов С. И. Новая европейская валюта – евро / С. И. Долгов. - М., 1998. - 64 с.
24.  Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового регулювання економіки / О. В. Дзюблюк. - К.: Поліграф книга, 2000. - 512 с.
25.  Дмитрієнко М. Національна валюта України (1918-1919 рр.) / М.  Дмитрієнко, О. Лисенко // Український історичний журнал. - 1994. - №6. - С. 27-28.
26.  Дмитрієнко М. Гроші в Україні: факти і документи / М. Дмитрієнко, В. Ющенко , В. Литвин , Л. Яковлєва. - K. : ARC Ukraine, 1998. -  454 с.
27.  Економіка зарубіжних країн / за ред. А.С. Філіпченка. - К. : Либідь, 1996.  - 412с.
28.  Економічний розвиток України після грошової реформи 1996року // Вісник НБУ. - 2003. - № 10. - С. 44-47.
29.  Загородній А. Г. Фінансовий словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. - Львів : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1996. - 384 с.
30.  Илларионов А. Финансовая стабилизация в республиках бывшего СССР / А. Илларионов // Вопросы экономики. - 1996. - № 2. - С.88 - 97.
31.  Історичний досвід України у створенні національних грошей // Основи економічної теорії / під ред. проф. Ю. В. Ніколенка. Том 1. - С.109-117.
32.  Кальницький М. Шестикутна гривня / М. Кальницький // Контракти. - 2006. - № 31(31июля). - С. 58-61.
33.  Карышковський П. О. Монеты Ольвии / П. О. Карышковський. - К., 1988. - 166 с.
34.  Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, відсотка та грошей / Дж. М. Кейнс. - К., 1997. – 189 с.
35.  Ковалюк О. М. Фінанси України княжої доби / О. М. Ковалюк // Фінанси України. - 1998. - № 5. - С. 99-102.
36.  Козленке Т. Фактори, що зумовлюють динаміку курсу національної валюти України / Т. Козленке //Економіка. Фінанси. Права. - 2002. - №7. – С. І5-17.
37.  Костіна Н. І. Гроші і грошова політика: навч. посібник / Н. І. Костіна. - К.: НІОС, 2001. - 224 с.
38.  Котлер М. Ф. Грошовий обіг на території України доби феодалізму / М. Ф. Котлер. - К.: Наукова думка,1971. - 175 с.
39.  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посіб / В. Д. Лагутін. - 5-тевид., стер. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. – 199 с.
40.  Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів : Світ, 1995. – 328 с.
41.  Лютий О.І. Грошово-кредитна політика та її реалізація в Україні // Фінанси України. – 2000. - № 1. – С. 20-24.
42.  Макконелл Р.К., Брю Л.С. Экономикс : принципы, проблемы, политика. – М. : Республика, 1993. – 167 с.
43.  Мартос Б. Гроші Української держави / Б. Мартос, Я. Зозуля. - Мюнхен, 1972. - С. 10.
44.  Гнатишак М. Державні гроші України 1917-1920 років: ілюстрований історично-іконографічний нарис / М. Гнатишак. - Клівленд, 1974. - С. 162.
45. Міжнародні валютно-кредитні відносини : підручник / А. С. Філіпенко, В. І. Мазуренко, В. Д. Сікора та ін.; за ред. А. С. Філіпенка. - К. : Либідь, 1997. - 208 с.
46.  Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посіб. /О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецькатаін.; за заг. ред. М. І. Савлука. - К. : КНЕУ, 2002. -392 с.
47.  Міжнародні фінанси в питаннях і відповідях : навч. посіб.: 2-е вид., перероб. і допов. - К. : ЦУЛ, 2003. – 294 с.
48.  Міжнародні фінанси: підручник / О. І. Рогач, А. С. Філіпенко, Т. С. Шемет та ін.; за ред. О. І. Рогача. - К. : Либідь, 2003. - 784 с.
49.  Найдьонов В. До питання рівняння обміну та монетарної теорії / В. Найдьонов // Економіка України. - 2003. - № 9. – С. 23-29.
50.  Неманов Л. Финансовая политика Украины (7 ноября 1917 - 4 февраля 1919) / Л. Неманов. - К., 1919. - С. 36.
51.  Національна валюта України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://proukraine.net.ua/GRN.htm
52.  Национальная валюта Украины: [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://evpatoriya.ru/pages/evpatoriya_ukr_valuta.html; http://www.objectiv.tv/020910/46149.html
53.  Нікіфоров П. Глобалізація грошових відносин і проблеми валютної політики України / П. Нікіфоров // Вісник ТАНГ, 2002. - № 8-1. - С. 144-148.
54.  Островерх П.І. Основи економічної теорії / за ред. к.е.н., доц. П. Островерха, С. Реверчука. - Львів : Приватне вид-чо-поліграф. підприємство «Діалог», 1997. - 276 с.
55.  Паливода К. Вплив обмінного курсу національної валюти на стан інвестиційного процесу / К. Паливода // Економіст. - 2009. - № 9. - С. 15-19.
56.  Панчишин С. М., Фіскальні аспекти інфляційного процесу в умовах трансформації України / С. М. Панчишин, В. Б. Буняк, А, В. Стасишин // Фінанси України. - 1998. - № 5. - С.61-66.
57.  Пархоменко М. М. Вплив введення євро на фінансову систему України / М. М. Пархоменко // Україна в ХХІ столітті : концепції та моделі економічного розвитку. - Львів, 2000. - Ч. І. - С. 237-239.
58.  Пацера М. Від гривні Київської Русі - до валюти України / М. Пацера // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 9. - С. 3-5.
59.  Первые бумажные гривны: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://prostofinansy.com/?p=913
60.  Пинзенык В. Макроэкономическая стабилизация в Украине : итоги и проблемы первого года / В. Пинзенык // Вопросы экономики. - 1996. - № 2. - С.88-97.
61.  Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. Г. Райзберг, Л. М. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. - М. : ІНФАМ, 1997. - 492с.
62.  Ривак О. С. Монетарна політика в Україні // Україна в ХХІ столітті : концепції та моделі економічного розвитку / О. С. Ривак. - Львів, 2000. - Ч. І. - С. 225-227.
63.  Саркадзе Л. Міжнародні фінансові інститути у постсоціалістичній перспективі / Л. Саркадзе // Розбудова держави. - 1998. - № 7-8. - С. 19-23.
64.  Соскін О. Фінансово-економічні та соціальні загрози, що постали перед Україною під впливом світової кризи / О. Соскін // Міжнародний огляд. - 2010. - № 1. - С. 11-15. : рис.
65.  Статистичний щорічник України за 1998 рік. - К. : Техніка, 1999. - 576с.
66.  Теория финансов : учебн. пособ. / Н. Е. Заяц, М. К.Фисенко, Т. Е. Бондарь и др.  - 2-е изд., стереотип. - Мн. : Выш.шк., 1998. - 368 с.
67.  Сугоняко О. Роздуми на тлі гривні / О. Сугоняко // Новий шлях : календар- альм.: укр. тижневик. - Торонто, 1997. - № 1. -  С. 127-129.
68.  Сургай О. Гроші розповідають історію / О. Сургай // Чумацький шлях. - 2008. - № 3. - С. 24-25 : цв.ил.
69.  Тимофєєв В. До питання антиiнфляцiйного оподаткування i регулювання цiн в умовах ринкових вiдносин / В. Тимофєєв // Економiка Украiни. - 1993. - № 1. - С. 37-45.
70.  Тхоржевський Р. Й. Нариси історії грошей в Україні / Р. Й. Тхоржевський. - Тернопіль, 1999. - 238 с.
71.  Тхоржевський Р. Й. Нариси історії паперових грошей України. - Донецьк, 1993. - 87 с.
72.  Україна за роки незалежності. - 2-е видання, переробл., допов. та розшир. - К. : Нора-прінт, 1999. - 280 с.
73.  Унковська Т. Моделювання впливу змін обмінного курсу національної валюти на підприємства експортного, імпортного та внутрішнього секторів економіки / Т.  Унковська // Вісник Національного банку України. - 2005. - № 6. -  С. 12-16.
74.  Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. - М. : Дело, 1993. - 829 с.
75.  Циганов С. А. Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки / С. А. Циганов // Фінанси України. - 2000. - № 1. - С.11-19.
76.  Чернецький В. Євро проти доллара / В. Чернецький // Вісник НБУ. - 1998. - № 12. -  С. 19-21.
77.  Шамшетдінов Ю. Пріоритети валютно-курсової політики НБУ / Ю. Шамшетдінов // Вісник НБУ. - 2004. - № 8. - С. 9-11.
78.  Швець В. Каталог українських грошей від 1917 р. / В. Швець. - Львів, 2000. - 168 с.
79.  Шемятенко В. Г. Евро - две стороны одной монеты / В. Г. Шемятенко. - М., 1998. - 345 с.
80.  Ющенко В. А. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні / В. А. Ющенко, В. І. Лисицький. - К. : Скарби, 1998. - 288 с.
81.  Ющенко В. А. Валютне регулювання : навч. посіб. / В. А. Ющенко, В. І. Міщенко. - К. : Т-во «Знання» ; КОО, 1999. - 359 с.

Довідка виконана 26.03.2013. Виконавець Тягай А.

Напишите свой комментарий
Ваше имя
E-mail (не будет опубликован)
* Текст сообщения

Вход