Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
08.06.2019 11:41

Аристократка духу: епістолярна спадщина О.І. Казимирчак-Полонської в Херсоні
Рішенням від 21 лютого 2016 року Міська рада Херсона...

04.06.2019 12:48

Літо з веселкою в бібліотеці!
Сьогодні до відділу наукової інформації та бібліографії...

30.05.2019 08:56

Про що мовчить Алея Слави…
Учасники клубу «КЛІО» на сьому річницю...Галерея


Гість | Увійти
Версія для друку
Наші публікації: ЕБ > Тематичні списки літератури > Юридичні науки > «Руська правда» як пам’ятник давнього права України

«Руська правда» як пам’ятник давнього права України

 1. Білецький Л. Руська правда й історія її тексту / Л. Білецький ; за ред. та вступ. сл. Ю. Книша. – Вінніпег : Укр. Вільна Акад. наук в Канаді, 1993. – 166 с. : портр.
 2. Бочарников Д. М. Грушевський про історію створення та кримінальне право "Руської Правди" / Д. М. Бочарников  // Право України. – 1996. – № 11. – С. 65-69.
 3. Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський ; редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін.; Ін-т укр. археографii АН України, Археогр. комiс. АН України, Ін-т історії України АН України та ін. - Репринт. вид. – К. : Наук. думка, 1991 – Т. 2 : XI-XIII вік. – 1992. – 640 c.
 4. Давня українська література : хрестоматія / упоряд., передм. та комент. М. М. Сулима ; худож. В. В. Чуприніна. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Освіта, 1993. – 671 с.
 5. Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России : опыты по истории рус. гражд. права / Н. Дювернуа. - М. : Унив. тип. (Катков и К°), 1869. – 416 с.
 6. Єрєгян А. Р. Формування системи покарань в Київській Русі: аналіз основних джерел права X-XII ст. / А. Р. Єрєгян // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 55-58.
 7. Задорожний Ю. А. «Руська правда» і римське право: порівняльний аспект / Ю. А. Задорожний // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2009. – № 1. – С. 49-53.
 8. Зимин А. А. Правда Русская : моногр. / А. А. Зимин ; отв. ред. В. Л. Янин . – М. : Древлехранилище, 1999. – 424 с. 
 9. Історія України : джерельний літопис / упоряд. В. І. Червінський [та ін.], за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. – К. : Дирекція ФВД, 2008. – 799 с.
 10. Ланге Н. Древние русские смесные или вобчие суды / Н. Ланге. – М. : Тип. А. И. Мамонтова и К°, 1882. – 234 c.
 11. Лащенко Р. До історії українського права. Руська Правда / Р. Лащенко // Хроніка 2000. –  1998. – № 27-28. – С. 27-46.
 12. Лащенко Р. Руська Правда / Р. Лащенко // Хроніка 2000. – 1998. – № 27/28. – С. 41-44.
 13. Луцький І. Вплив християнства на правову свідомість українців у досвіді першої української держави (Київська Русь) / І.  Луцький // Право України. – 2009. – № 10. – С. 254-260.
 14. Любимов В. П. Палеографические наблюдения над Троицким списком Русской Правды  / В. П. Любимов. // Доклады Академии наук СССР; отв. ред. С. Ф. Платонов. – Л., 1929. – №. 6. – С. 109–114.
 15. Михальченко М.  Політичні і правові ідеї Київської Русі в різних інтерпретаціях / М.  Михальченко // Політичний менеджмент. – 2006. – № 4. – С. 3-10.
 16. Нікітін Ю.  Зародження Київської Русі як визначального чинника безпеки слов'янської народності / Ю.  Нікітін // Юридична Україна. – 2008. – № 6. – С. 4-9.
 17. Пелих Н. Конституційний акт Ярослава Мудрого / Н. Пелих // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 11. – С. 79-81.
 18. Правда Русская / Ред. Б. Д. Греков. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1947 – Т. 2 : комментарии. – 862 c.
 19. Правда Русская : учеб. пособие ; отв. ред. Б. Д. Греков. – М. ; Л.:  Изд-во АН СССР, 1940. – 112 c.
 20. Тихомиров М. Н. Пособие для изучения Русской Правды / М. Н. Тихомиров. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1953. – 192 c.
 21. Чубатий М. Огляд історії українського права : історія джерел та державного права / М. Чубатий ; за ред. доц. В. Іваненка. – Мюнхен, К. : Ноосфера : Український діловий журнал, 1994. – № 2-4 (4-6). – 224 с.
 22. Шершеневич Г. Странички из истории русского законодательства / Г. Шершеневич. - С. 358-381. // Педагогический листок. – М. : Типо-литогр. А. В. Васильева и К°, 1899. – 480 с.
 23. Юшков С. В. Русская правда: происхождение, источники, ее значение / С. В. Юшков. – М. : Государственное издательство юридической литературы, 1950. – 379 с.

Довідка виконана 12.06.2017. Виконавець Федько Т.

Вхід