Історичні науки

Науковий інструментарій українознавця : наук. довід. / кер. авт. кол., наук. ред. Л. Токар. - К. : ННДІУВІ, 2012. - 376 с.

У довіднику подається визначення сутності та змісту основних термінів і понять науки українознавства, які є неодмінною умовою вироблення її теоретико-методологічних підстав розвитку та формування світоглядних засад українства, його готовності й вміння діяти відповідно з потребами розбудови незалежної України.
Структурно текст побудований за двома розділами:
1. Терміни, в яких розкривається сутність, зміст та подається визначення важливіших понять українознавства у галузі історії та теорії науки,  зокрема таких,  як:  «українознавство», «україністика», «україніка», «зміст та структура українознавства», «історіографія», «історіософія»,  «теорія українознавства», «етнос», «нація», «держава», «громадянське суспільство», «історична пам'ять» тощо, тобто історичні та теоретичні визначення науки самопізнання.
2. Терміни у галузі методології та методики українознавчої науки: «бібліографія українознавства», «джерела українознавства», «закономірності українознавства», «історизм», «системність», «об'єкт та предмет українознавства», «концепція українознавства», «методи країнознавчих досліджень», методологія українознавства»,  «принципи українознавства», «самоідентифікація», «самопізнання», «соціологія українознавства», «традиції національні», «українознавчі центри», «функції українознавства» тощо.
Довідник розрахований на широкий загал.


Миронець Н. І. Джерела історичної пам'яті / Н. І. Миронець ; редкол.: П. С. Сохань (голова) [та ін.]. - К. : Віпол, 2008. – 397 с. : портр.

До книги увійшли наукові студії та науково-публіцистичні розвідки як ті, що вже публікувалися і стали раритетами, так і нові дослідження. Читач із задоволенням ознайомиться з цим унікальним науковим доробком, умовно згрупованим у п'ятьох розділах. Насамперед, це дослідження з історії українського державотворення 1917-1920 рр., діяльності Української Центральної Ради, участі у ній українських інтелектуалів, жінок, творчої молоді, внутрішньої і міжнародної політики Української Народної Республіки. Другий розділ представлений аналізом джерельних свідчень про Симона Петлюру, Бориса Антоненка-Давидовича, Павла Тичину, Микиту Шаповала, Петра Стебницького, Одену Телігу та ін. До третього розділу увійшли джерелознавчі дискурси, присвячені місцю і ролі художньої літератури у джерельній базі української історії та історіографії. Археографічні напрацювання історика, аналіз епістолярію М. Грушевського, В. Винниченка, Є. Чикаленка, А. Ніковського, П. Стебницького, Ф. Матушевського та ін. відображені в четвертому розділі. Заключна частина книги - це листи до самої Надії Іванівни Миронець від відомих діячів української науки і літератури та її читачів. Немає сумніву, що презентовані студії з інтересом сприйме український і зарубіжний читач, особливо той, кому не байдужа доля України, її історія та інтелектуальні надбання нації.


Державні нагороди та нагороджені в Україні : енцикл. вид. / авт.-упоряд. О. М. Войналович. – К. : Новий Час, 2012. – 335 с. : кольор. фотогр.

Енциклопедичне видання інформує громадськість про розвиток нагородної справи в країні, діяльність Президента України щодо нагородження державними нагородами України, а також широко висвітлює досягнення осіб, відзначених ними.
На сторінках, книги можна ознайомитися із системою державних нагород України, дізнатися про Комісію державних нагород та геральдики, про порядок представлення до нагородження і вручення державних нагород, про пенсії за особливі заслуги перед Україною; розміщено зображення всіх державних нагород та атрибутів згідно з їх описами, в натуральному розмірі; статути і положення, які визначають підстави для нагородження, містять опис державної нагороди, встановлюють порядок нагородження, вручення, носіння державних нагород та інші правила станом на 29 листопада 2012 р.


Хома І. Я. Січові Стрільці. Створення, військово-політична  діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр. / І. Я. Хома. - К. : Наш час, 2011. - 104 с. : іл. - (Сер. «Плац д'Арм»).

Книгу присвячено військовому формуванню Січових Стрільців, яке було створене і діяло у складі українських армій за Центральної Ради, Гетьманату та Директорії в 1917-1919 рр. На основі багатого історіографічного і джерельного матеріалу висвітлено створення, організацію командної вертикалі, структуру та всі реорганізаційні процеси. Приділено увагу військово-політичним подіям, які безпосередньо та опосередковано відбувалися за участі стрілецтва і були з ним пов'язані. Розглянуто участь стрільців у боротьбі проти збройної агресії більшовицької Росії, а також протистоянні з російською білогвардійською армією генерала А. Денікіна.
Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України. 


Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. Жайворонок. - К. : Довіра, 2006. - 703 с. 

Словник включає розміщену в абетковому порядку українську лексику, яка в народній мові має різноманітний етнокультурний підтекст. Вона витлумачується, коментується та ілюструється фольклорними контекстами, а також характерними цитатами з класичної художньої та літописної літератури, Біблії, «Слова о полку Ігоревім» і т. ін. Реєстр словника вміщує окремі власні назви (передусім історичні, церковні, міфологічні, антропонімічні та географічні найменування), з якими тісно переплетені історична доля та світогляд українського народу.
Розрахований на широке коло освітян, а також на всіх, кого цікавлять глибини українського слова на тлі народної культури.
До словника включаємо також сталі лексикалізовані та фразеологізовані словосполучення етнокультурного змісту.


 Енциклопедія історії та культури карпатських русинів / уклад.: П. Р. Магочій, І. Поп, заг. ред., карти П. Р. Магочій, пер. з англ. мови Н. Кушко, ред. укр. вид., перекресні посилання В. Падяк. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. - XXX, 849 с. : портр., кольор. іл.

Це перша  енциклопедія, присвячена історичному минулому та культурі карпаторусинів усіх країн, де вони мешкають.
Русини – відомі  також  як  карпаторусини, карпаторосси,  карпатоукраїнці,  лемки,  руснаки, рутени та угорські русини – є слов’янським народом,  що  мешкає в  Центральній Європі. Їх батьківщина, Карпатська Русь, відповідно до нинішніх кордонів, розташована в  чотирьох країнах:  Польщі,  Словаччині,  Україні  та  Румунії. Дана енциклопедія є, зокрема, намаганням  виправити  втрату  історичної пам’яті та  досвіду  самими  карпаторусинами,  а  також заповнити лакуни, що виявляються в літературі, присвяченій цьому народові, яка вийшла в світ протягом останнього півстоліття.
Через те що карпаторусини були бездержавним народом – у сенсі, що вони ніколи не мали власної  національної  держави  з  чітко  окресленими кордонами, – перша проблема, яка постає  перед  укладачами  Енциклопедії,  подібної до  нашої, є  дефініція  предмета  та параметрів. Як  можемо  переконатися,  читаючи  відповідне гасло, термін «Карпатська Русь» вживався культурними та політичними діячами щонайменше з середини 19 ст. Пізніше Карпатська Русь почала означати землю по обидва боки Карпат, де на початку 20 ст. карпаторусини становили більшість населення. Оскільки  назва «русин» вживається східними  слов’янами,  що  мешкають  поза  межами  Карпатського  регіону,  виникає  необхідність пояснити, чому Карпатська Русь описується таким чином в Енциклопедії. Це пояснення, яке  фактично  служить  концептуальною  засадою всієї Енциклопедії, можемо знайти в гаслі . «Енциклопедія  історії  та  культури  карпатських русинів» містить 1119 гасел, що подаються в алфавітному порядку.
Вона  повинна  служити  дослідницьким  інструментом для фахівців з карпаторусинських досліджень, а також для ознайомлення широкого загалу з одним із багатьох народів Центральної та Східної Європи. Енциклопедія також може бути дороговказом  для  осіб,  що  бажають  отримати докладну інформацію про історію східних регіонів Австро-Угорської монархії та різних держав, що прийшли їй на зміну, правлячи карпатським регіоном  в 20 ст.:  Чехословаччини,  Cловаччини,  Польщі,  Угорщини,  Радянського  Союзу  та України.


Каранцевич В. Л. События, изменившие мир / В. Л. Каранцевич; худож.-оформитель О. Н. Артёменко. – Х. : Фолио, 2011. – 317 с.

В этой книге описаны 120 ключевых моментов, которые изменили ход истории. Эти события разные, – дарованные миру человеческим гением, и катастрофы, в результате которых гибли целые цивилизации, войны и революции, битвы и религиозные реформации. Среди них – издание законов Хаммурапи, учреждение Олимпийских игр, основание Академии Платоном, создание и распад Македонской державы, казнь Иисуса Христа, миссия Кирилла и Мефодия, крещение Руси, Великая хартия вольностей, григорианская реформа календаря, приход к власти Петра I, изобретение телефона, «соляной поход» в Индии, вторая мировая война, открытие структуры ДНК, высадка человека на Луну, авария на ЧАЭС, отмена апартеида в ЮАР, августовский путч и распад СССР, появление Windows, теракт в Нью-Йорке, мировой экономический кризис 2008-2010 годов. Но все эти события объединяет одно: они изменили мир, сделали его другим, без них история цивилизации пошла бы по другому, неведомому пути …
Они не только поменяли окружающий мир и сделали его таким, каким его видим сегодня, но поменяли сознание человека. И что самое важное, именно эти события стали решающим стимул в механизме прогресса всего человечества.


Орлова Т. В. Історія нових незалежних держав: Postsovietiсum: навч. посіб. / Т. В. Орлова. – К. : Знання, 2010. – 487 с.

Пропонована книга – перший не тільки в Україні, а й на всьому пострадянському просторі навчальний посібник, у якому розглядається історія нових незалежних держав (колишніх республік СРСР) від зародження протестних настроїв та рухів до сьогодення. На основі аналізу політичних, економічних, соціальних та інших процесів показано провідні тенденції, досягнення і проблеми становлення і розвитку цих країн. Висвітлено роль особистісного фактора в історії нових незалежних держав. Окремо проаналізовано історичну спадщину Імперії та Союзу в житті кожної з держав, простежуються спільні риси в їхньому розвиткові та причини відмінностей, підсумовано майже 20-річне незалежне існування.
Книга буде корисною для студентів, аспірантів, викладачів історії, соціології, журналістики та всіх, хто цікавиться історією нових незалежних держав.
До недавнього часу студенти-історики в нашій бібліотеці крихтами збирали матеріал з історії пострадянських держав, особливо країн Центральної Азії. Тому дана книга – неоціненна допомога при підготовці до семінарських занять. 


 Джордж Бравн Тіндалл, Дейвід Е. Шай Історія Америки (6-те видання) / Пер. з англ.: Л. Притула, Г. Сташків, О. Щур. - Львів : Літопис, - 2010. – 904 с.
Дана книга починається з перших відомостей про Північноамериканський континент і охоплює період розвитку Сполучених Штатів Америки до президентства Джорджа Буша-молодшого. Вона приваблює своїм живим стилем оповіді, розміщенням матеріалу маленькими рубриками, цікавими фактами, великою кількістю ілюстрованого матеріалу та карт. У книзі приводяться цінні додатки – неадаптовані тексти Декларації про незалежність, Статей Конфедерації, Конституції з Поправками, таблиці імміграційної статистики, президентських виборів та багато чого іншого цікавого і важливого  для ознайомлення з історією Америки. Книга буде цікавою не лише тим, хто професійно вивчає історію Америки, але й усім бажаючим.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

  1 2 345
6789 10 1112
13141516171819
20212223242526
2728293031