Наука. Наукознавство

Академії наук країн Європи : [монографія] : у 2 кн. / редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. -

Фактично, вперше в українському наукознавстві комплексно висвітлюється історія, структурна організація та основні напрями наукових досліджень провідних академій наук європейських країн. Залучення різнопланових джерел дозволило авторам монографії систематизувати наявну інформацію, ввести її в науковий обіг та відтворити основні етапи становлення та сучасного розвитку академічної науки європейських країн.
У виданні проаналізовано особливості національних наукових систем європейських країн та місце в них академічної науки, подано стислий опис основних етапів становлення академій наук, зміну їх назв та функцій. Основну увагу авторський колектив зосередив на сучасному розвитку академій, зокрема визначив їх сучасний статус, структуру внутрішнього управління, функції керівних органів, способи фінансування діяльності академій, персональний склад, структурну організацію за статутами або іншими регламентуючими документами, форми заохочення членів академій за наукові досягнення, періодичні видання. Проаналізована наукова діяльність академій, напрями співробітництва та спільні проекти з іншими науковими установами та академіями наук світу; перспективи розвитку академій за їх планами.
Викладений матеріал доповнений інформаційними довідками про видатних вчених академій, в яких аналізується їх внесок у розвиток світової академічної науки. Автори монографії намагалися також подати біографічні довідки провідних учених країн Європи, які обиралися іноземними членами НАН України. Монографічне дослідження супроводжується ілюстративним матеріалом, представленим емблемами академій наук, фотографіями видатних вчених, президентів академій та присуджуваних науковими організаціями нагород.
Вивчення зарубіжного досвіду організації академічної науки, напрямів наукової, координаційної, просвітницької та культурної роботи академічних об'єднань, може бути корисним при формуванні державної наукової й науково-технічної політики України. Для сьогодення нашої держави це є особливо актуальним з огляду на її зовнішні пріоритети, які пов'язуються з інтеграцією в Європейське Співтовариство.


Степан Онисимович Сірополко (1872-1959) : біобібліогр. покажч. / уклад., життєпис, хронологія життя і діяльн. Т. І. Ківшар ; наук. ред. В. І. Попик ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. - 196 с.

Визначний вчений, громадський і політичний діяч С. О. Сірополко належить до непересічних особистостей української інтелектуальної еліти. Культуролог, історик освіти, педагог, бібліотекознавець, книгознавець, журналіст, краєзнавець, музеєзнавець, бібліограф, біографіст, перекладач та редактор, він спрямовував свій талант на розвиток наукової думки та українського руху кінця XIX – початку XX ст.
Біобібліографія складається з текстової частини, покажчика праць С. Сірополка (як друкованих, так і рукописних), рецензій на них, а також публікацій про вченого. Бібліографії передує короткий життєпис С. Сірополка та хронологія основних подій його життя та діяльності.
У бібліографічному покажчику збережено хронологічний принцип розташування записів, застосований С. Сірополком при укладанні ним своїх списків. У межах кожного року матеріал розташовано за абеткою назв публікацій і прізвищ авторів українською і російською мовами, а потім — іноземними. Рецензії та відгуки на наукові доробки С. Сірополка вміщено безпосередньо під бібліографічним описом самих публікацій. Усі записи мають наскрізну нумерацію, що робить зручнішим використання допоміжних покажчиків, у яких подано посилання на відповідні номери записів основного тексту.
Замість традиційного для такого типу видань розділу «Література про вченого» вміщено розділ «Вибрана бібліографія про С. Сірополка» через значний обсяг матеріалу: зокрема, посилання на праці вченого, а також їх цитування в мережі Інтернет тільки українською та російською мовами становлять кілька сотень позицій, й тому зібрання різними мовами літератури про С. Сірополка у вичерпному вигляді може бути предметом окремого дослідження.
Допоміжний апарат складається з кількох покажчиків: алфавітного покажчика праць С. Сірополка та редагованих ним видань, покажчика псевдонімів і криптонімів автора, іменного покажчика, покажчиків географічних назв та періодичних видань, в яких опубліковано праці вченого та відзиви на них.
Видання підготовлено до 140-річчя від дня народження С. Сірополка й адресовано науковцям, освітянам, журналістам, фахівцям бібліотечної та книжкової справи, біографістам, дослідникам минулого, викладачам вузів і студентській молоді, тим, кого цікавлять видатні особистості української історії.

Календар подій

       1
2 3 4567 8
9101112 13 14 15
16171819202122
23242526272829
3031