Педагогічні науки

Сава Христофорович Чавдаров : біобібліогр. покажч. / упоряд.: Л. О. Пономаренко, С. П. Пєєва, Л. М. Айвазова ; наук. ред. П. І. Рогова ; авт. вступ. ст.: Л. Д. Березівська, Л. С. Бондар. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. - 130 с. : портр., іл. - (Видатні педагоги світу ; вип. 8).

Восьмий випуск біобібліографічного покажчика у серії «Видатні педагоги світу» присвячено С. X. Чавдарову, українському вченому, педагогу, дидакту, методисту початкової та середньої освіти, члену-кореспонденту АПН РРФСР, заслуженому діячу науки УРСР, учителю української та російської мов у школах Київщини, викладачу педагогіки, історії педагогіки, методики української та російської мов ВНЗ Києва, професору і завідувачу кафедри педагогіки Київського державного університету ім. Т. Шевченка, директору Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), автору понад 200 наукових праць, у т. ч. досліджень з історії педагогічної думки в Україні, підручників із педагогіки, методичних посібників і підручників з української мови для початкової та середньої шкіл тощо.
У покажчику представлено бібліографію праць С. X. Чавдарова, а також дослідження, присвячені життю і діяльності вченого, що вийшли на паперових та електронних носіях упродовж 1927-2012 рр. (усього 507 бібліографічних записів).
Покажчик адресовано вченим, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться науково-педагогічною спадщиною С. X. Чавдарова.


Вища  освіта  України  в  умовах  трансформації  суспільства:  стан, проблеми,  тенденції  розвитку, 2007–2011 рр. : наук.-допом.  бібліогр. покажч.  Вип. 2 /  авт. вступ. ст. Б. І. Корольов, упоряд. Л. О. Пономаренко [та ін.] ; наук. ред. П. І. Рогова. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 663 с.

Другий  випуск  науково-допоміжного  бібліографічного  покажчика  присвячено питанням подальшого формування національної системи вищої освіти суверенної України впродовж 2007–2011 рр.,  становлення  і розвиток  якої  пов’язаний  із трансформаційними процесами,  що  відбувалися  в  ці  роки  у  суспільстві  й національній  освіті.  У  виданні представлено  нормативно-правову  базу,  документи  щодо  концептуальних  засад  та основних напрямів модернізації вищої школи і національної освіти, оновлення її змісту та застосування  сучасних  інноваційних  технологій,  розкрито  проблеми модернізації  вищої освіти  України  в  контексті  європейського  освітнього  простору  і  Болонського  процесу; питання  організації  кредитно-модульного  навчання  у  ВНЗ,  дистанційної  освіти  та  її методичного  й  інформаційно-програмного  забезпечення,  мобільності  студентів  і викладачів. Для  науковців,  докторантів,  аспірантів,  управлінців,  викладачів  ВНЗ  різних  рівнів акредитації, бібліотечних фахівців наукових бібліотек, студентів.


 Колупаєва А. А., Савчук Л. О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. - К. : Науковий світ, 2010. - 196 с. - (Серія «Інклюзивна освіта»).

Наше сьогодення – це зміна ціннісних орієнтацій в освіті, визначення унікальності кожної дитини, зумовлене зміною освітньої парадигми на гуманістичну «освіта для всіх, школа для всіх». 
В Україні інтеграційні процеси набули ознак стійкої тенденції 90-х років, однак ці тенденції мали стихійний характер, оскільки були з ініційовані батьками дітей з особливостями психофізичного розвитку. Інтеграція дітей з особливостями психофізичного розвитку в масові навчальні заклади - це процес, який набуває усе більшого розповсюдження в освіті сучасної України, однак, визначаючи інтеграцію однією з стратегічних завдань розвитку спеціальної освіти, варто наголосити на тому, що курс на освітню інтеграцію передбачає повне збереження спеціальних установ, які успішно функціонують на території України та відкриття нових спеціальних закладів, відповідно до інноваційних освітніх моделей.
Даний посібник – перший крок у систематизації окремих питань з інклюзивної освіти, які як правило відкривались в окремих статтях цього ж автора. Зміст посібника складають навчально-теоретичні та методичні матеріали до курсу «Вступ до інклюзивної освіти». Особлива увага приділяється методичній основі інклюзивної освіти, практичним аспектам її впровадження на теренах України, питанням надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами.
Призначається для викладачів і слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педадогічної освіти, студентів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, науково-педагогічних працівників, керівних кадрів загальної та спеціальної освіти.

Календар подій

       1
2 3 4567 8
9101112 13 14 15
16171819202122
23242526272829
3031