Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності

Книжкові новинки за 2013 рік

Кухарук Ю. О. Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України: моногр. / Ю. О. Кухарук. - К.: Центр учб. л-ри, 2013. - 147 с.
Монографія присвячена аналізу українського кримінально-процесуального законодавства, а саме: відводу захисника від участі у кримінальній справі. Проведено порівняльний аналіз нового Кримінального процесуального кодексу України  та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який показав, що українське кримінально-процесуальне законодавство віддалене від західноєвропейських норм права.
Досліджена проблема про можливості позбавлення підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) повноцінного захисту в кримінальному процесі.
Надаються рекомендації щодо застосування кваліфікованої юридичної допомоги, вільний вибір захисника, правовий статус адвоката-захисника, інститут відводу та інш.
Видання розраховане на науковців, юристів-практиків, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться змінами в українській юриспруденції.

Синеокий О. В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособ. / О. В. Синеокий. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Х.: Право, 2012. - 515 с.
Видання представлене в умовному структурному розділенні на Загальну та Особливу частину. Загальна частина розкриває наукові знання про адвокатуру, її історію виникнення та розвитку, організацію адвокатури і психолого-етичні основи адвокатської діяльності. Особлива частина присвячена процесуальній діяльності адвоката в Конституційному Суді України, кримінальному та цивільному процесах, господарському судочинстві, нотаріальному процесі, виконавчому провадженні та інш.
У друге видання включено новий актуальний матеріал, змінено деякі формулювання. Визначені перспективи модернізації адвокатури в інформаційному суспільстві та в умовах розвитку високих технологій.
Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей.


Сиренко В.Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное: очерки, дискус. вопр.: [монография] / В. Ф. Сиренко; ред. Д. П. Пилипчук; худож. В. С. Жиборовський. - К. : ЛОГОС, 2013. - 339 с. - Библиогр. в подстроч. примеч.

У монографії висвітлюються питання, пов'язані з поняттям і сутністю держави, з природою державної влади, з класовим і загальсоціальним, формаційним і цивілізаційним підходами в розумінні держави. Враховуючи, що для України, як держави перехідного періоду, вельми актуальна проблема розвитку демократичної, правової і соціальної держави, у своїй монографії автор зупинився саме на цих типах держави.
Для науковців, викладачів, практикуючих юристів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами історії і теорії держави.


Кочемировська О. О. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні: аналіт. доп. / О. О. Кочемировська, О. М. Пищуліна; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 82 с.: табл.

У Доповіді визначаються основні проблеми в системі соціального захисту, надання соціальних послуг в Україні, обкреслюються шляхи їх рішення і пріоритетні напрями реформування.
Безумовно, пріоритети державної стратегії соціального захисту як системи управління соціальними ризиками ширші за політику фінансової підтримки окремих груп населення України, і направлені на підвищення ролі трудових доходів як чинник подолання бідності, тому у доповіді розглянуті проблеми здійснення права на соціальний захист в Україні. Проаналізована і надана оцінка наявному стану нормативно-правового і організаційно-фінансового забезпечення соціального захисту, зокрема щодо надання пільг і інших видів соціальних виплат і матеріальної допомоги, а також урегулювання інфраструктури соціальних послуг. Запропоновані концептуальні ідеї щодо зміни стратегічних пріоритетів і ідеології здійснення соціального захисту в Україні, перегляду політики доходів громадян, реформування системи соціальних послуг в контексті соціальних ініціатив Президента України.
Робота буде цікавою для науковців, працівників органів державної та виконавчої влади, а також широкого кола фахівців з питань соціально-економічного розвитку держави, зокрема в частині функціонування системи соціального захисту.


Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть. / авт.-упоряд.: В. В. Лень [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Леня. - Запоріжжя : Дніпр. металург, 2012. - 350 с.

Автори інформаційно-довідкового видання представляють короткі біографічні дані та перелік основних (знайдених) праць вчених-юристів Російської Федерації та України. Матеріал умовно розділений за періодами: дореволюційний, радянський, сучасний.
У своїх наукових дослідженнях українські вчені, аспіранти, здобувачі, студенти використовують праці зарубіжних колег, переважно з Росії. Тому ця книга забезпечить доступ до переліку монографій, наукових, науково-практичних, навчальних, методичних видань з кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права за періодами, а також біографічних даних науковців. У першому розділі містяться дані на 112 російських вчених, у другому – на 35 українських, у третьому - на 73 сучасних українських вчених.
Бібліографічно-довідкове видання буде сприяти новим пошукам, підвищенню обізнаності у наукових дослідженнях та науковому обміну з кримінальних галузей юридичної науки.
Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів (курсантів) вищих навчальних закладів, в яких готують правників, а також на всіх тих, хто цікавиться розвитком юридичної науки.


Бєліков О. О. Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів : близько 3000 термінів / О. О. Бєліков ; ред. О. О. Нєвєжина. - Х. : Прапор, 2011. - 319 с.

Тлумачний словник відповідає на запитання найсучасніших понять правової сфери господарської діяльності.
Терміни, визначення і поняття, що використовуються в повсякденній господарській діяльності міцно увійшли до мови ділового спілкування.
У господарській діяльності суб’єкта підприємництва виникає чимало проблем, через які можна втратити свій бізнес. Усілякі ризики, що виникають на шляху підприємництва, можна обійти, знаючи й розуміючи суть питання та особливості його застосування. Як правильно скласти договір, або які права надані стягувачу, як створити холдингову структуру, або як здійснити економічну безпеку підприємства, як розв’язати конфліктні ситуації – допоможе вирішити цей словник-довідник, спрямований на захист приватних інтересів власників або уповноважених ними органів.
Словник адресовано практикуючим юристам, економістам, бухгалтерам, менеджерам, керівникам та власникам підприємств, установ, організацій. Стане в нагоді й студентам, аспірантам та всім, хто має на меті більш детально розумітися на термінології господарських відносин.


Юридичний вісник Причорномор'я : зб. наук. праць з пробл. сучас. права / редкол.: М. П. Пихтін (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : ХЮІ, 2011. – 2011. - № 3(3), ч. 3 / макетування та ред. В. М. Демченко. - 2011. - 230 с.

Збірник складається з наукових статей, які висвітлюють питання підготовки майбутніх правоохоронців, актуальні питання права України та розвитку державного будівництва.
Юридичний вісник Причорномор’я видається три рази на рік. Збірник включений до переліку фахових видань ВАК України з юридичних наук.
Видання буде в нагоді вченим-юристам, викладачам, курсантам і студентам навчальних закладів системи МВС і цивільних юридичних навчальних закладів, а також практичним працівникам ОВС України.


Шелест Л. С. Закон стихійного (організованого) перерозподілу матеріальних і грошових активів суспільства та власності громадян: (монографія) / Л. С. Шелест. - Асканія-Нова : Андрєєва М. М., 2012. - 103 с.

В монографії викладено комплекс теоретичних, методичних, соціально-економічних положень, які керують відносинами громадян в суспільстві.
Ринкова економіка, яка впроваджується в Україні, вимагає ретельного аналізу досягнень минулого.
Автор, досліджуючи літературні джерела та результати практичного впровадження, вирішив звести всі проблеми в єдиний закон – закон стихійного (організованого) перерозподілу матеріальних і грошових засобів виробництва. На думку автора, перебудова народногосподарського комплексу в Україні, на основі саморегульованої економіки, має перспективу. Вона охоплює інтереси держави, як вищого законодавчого органу управління, та пересічних громадян, які мають право на матеріальне забезпечене соціальне та духовне життя.
В даній монографії представлені особисті теоретичні та практичні розробки автора, які допоможуть успішно поєднати зусилля держави в економічному розвитку України та Православної Церкви, як духовного оберега країни.
Матеріали, представлені в монографії, будуть корисними в практичній роботі вчених економістів, державних та церковних діячів, представників різних політичних партій та ідеологій.


Адміністративне право України : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] : у 2 т. / В. В. Галунько [та ін.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Херсон : ХМД, 2013 - Т. 1 : Загальне адміністративне право. Академічний курс. - 2013. - 393 с.

Методологічною основою підручника з адміністративного права стали теоретичні надбання класиків вітчизняної та німецької адміністративно-правової думки, використано досвід адміністративних шкіл ФНР, Російської Федерації, Франції, Італії, США.
Поряд з розкриттям теоретичних положень, вагому увагу у підручнику приділено адміністративно-правовому регулюванню публічної служби, адміністративно-правовому захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, зокрема приділено увагу проблемам запобігання, протидії корупції.
Підручник розроблено на чинній законодавчій базі, надаються пропозиції щодо її вдосконалення на основі компаративістичного аналізу ефективних джерел права країн Європейського Союзу.
Розрахований на посадових осіб публічної адміністрації, суддів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.


Чесноков В. Л. Управління корпоративними правами : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Чесноков, Н. В. Радванська ; під ред. М. А. Коваленка. - Вид. 2-ге, допов. і удоскон. - Херсон : Вишемирський В. С., 2012. - 156 с. : рис., табл.

Управління корпоративними правами є важливим елементом фінансового менеджменту, тому необхідно володіти всією системою знань про корпоративні права як явища фінансової діяльності.
Посібник присвячений специфічній сфері менеджменту, викладення матеріалу підпорядковане основній меті – дати цілісну систему знань по учбовому курсу «Управління корпоративними правами».
У роботі розглянуто сутність управління корпоративними правами, його основні риси, причини виникнення. Надана характеристика та класифікація корпоративних прав, розглянуті методи їх кількісної оцінки та особливості використання при прийнятті фінансово-управлінських рішень.
Посібник призначений викладачам управлінсько-економічних дисциплін, аспірантам, студентам, працівникам акціонерних товариств – фінансовим менеджерам.


Закурін М. К. Адміністративно-правове регулювання діяльності господарських судів : монографія / М. К. Закурін. – Херсон : ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2013. – 204 с.

Автор монографії досліджує теоретичні і практичні аспекти адміністративно-правового регулювання діяльності господарських судів. Об’єктом дослідження у цій праці є суспільні відносини, що виникають під час здійснення публічною адміністрацією регулювання діяльності господарських судів.
В монографії сформульовано низку нових теоретичних положень адміністративно-правового регулювання діяльності господарських судів, обгрунтовано відповідні висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України з цього питання.
Видання рекомендоване науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, юристам, представникам Суддівського самоврядування господарських судів в Україні.

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031