Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності

Бібліографічні посібники

Бібліографічні посібники

011(477.72)
З-72

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2018 рік, вип. 45 : бібліогр. покажч. / уклад. Г. П. Мокрицька ; відп. ред. О. В. Хмельницька; КЗ "Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара" Херсон. облради. - Херсон : вид. "Ельф". - 2018. - 143 с.

 

011(477.72)
К 53

Книга Херсонщини' 2016 : анот. кат. місц. вид. Вип. 10 / Департамент культури, туризму та курортів Херсон. облдержадмін., КЗ "Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара" Херсон. облради ; [уклад. І. В. Перунова ; відп. ред. О. В. Хмельницька]. - Херсон : Друк-різографія ХОУНБ ім. Олеся Гончара, 2018. - 102 с.

 

011(477.72)
Л 64

Література про Херсонську область за 2017 рік, вип. 1 (123) : січень-березень : бібліогр. покажч. / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. О. В. Хмельницька, КЗ "Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара" Херсон. облради. - Херсон : ХОУНБГ, 2018. - 73, [1] с.
- за 2017 рік, вип. 2 (124) : квітень-червень / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. О. В. Хмельницька. - 2018. - 65 с.
- за 2017 рік, вип. 3 (125) : липень - вересень / [уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. О. В. Хмельницька]. - 2018. - 73, [1] с.

 

015(477.72)
Н 17

Надруковано в Херсоні, 1842-1991 : каталог місц. вид. / Комун. заклад "Херсон. обл. універс. б-ка ім. Олеся Гончара" Херсон. облради ; [авт.-уклад. О. В. Лянсберг ; відп. ред. Л. І. Зелена]. - Вид. 2-ге, допов. - Херсон : Elf, 2018. - 343 с., [2] л. іл. - Бібліогр.: с. 291-293.

 

016(477.72)
О-53

Олег Олексюк: "Від арії струмка до симфонії ріки..." : біобібліогр. покажч. / Херсон. обл. об-ня ГО "Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Херсон. ЦБС, Клуб "Древо пізнання" б-ки-філії № 14 ; [уклад., голов. ред. О. В. Олексюк]. - Київ ; Херсон : Просвіта, 2018 - Ч. 1. - 68 с. - (Слово про побратима по перу : сер. літ.-просвітн. вид. : в 10 ч. ; ч. 1). - Бібліогр. в тексті.

 

ПБ209(2017)
019(477)
Н 35

Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2017 : [щорічник] / упоряд.: М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко ; ред. Ю. В. Діденко. - Київ : Академперіодика, 2018. - 403, [2] с.

 

 

***

005.73
Ф 75

Фокіна-Мезенцева К. В. Мотиваційні основи корпоративної культури в системі менеджменту якості підприємства: теорія, методологія, практика : моногр. / К. В. Фокіна-Мезенцева ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. - Херсон : Гельветика, 2018. - 299 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 216-260.

 

В78132
159.922.7
М 17

Максименко Д. С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія : практ. психологія / Д. С. Максименко ; [в авт. ред.]. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 191 с. - Бібліогр. наприкінці розд.

 

В78750
159.923
Л 86

Луценко О. Л. Втрачена та нова адаптивність: сучасні психологічні особливості, що пов'язані з еволюційним минулим : моногр. / О. Л. Луценко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 311 с. : рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр.: с. 254-281.

 

159.923(06)
С 76

Становлення та розвиток особистості в умовах інформаційної війни : матеріали XI Щоріч. наук.-практ. конф., 2 берез. 2018 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманіт. ін-т, Каф. психології і педагогіки. - Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського ; Херсон : Гельветика, 2018. - 179 с. : табл., мал. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

159.925
З-34

Зарицкая В. В. Психология эмоционального интеллекта : моногр. / В. В. Зарицкая ; Класич. приват. ун-т. - Запорожье : [б. и.] ; Херсон : Гельветика, 2018. - 279 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 243-278.

 

177
Л 37

Левкулич В. В. Справедливість як соціокультурний феномен : моногр. / Василь Левкулич ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. - 479 с. - Бібліогр.: с. 445-479.

 

В78954
271.2(477.62)
Т 23

Татаринов С. Й. Витоки православ'я Донеччини (XVIII-XX століття) / С. Й. Татаринов ; [голов. ред. О. М. Титова ; упоряд. В. В. Гриненко] ; Центр пам'яткознавства НАН України, Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, ГО "Центр іст.-культур. дослідж. "Бахмут. спадщина". - Додаткове вид. - Харків : Озеров Г. В., 2018. - 298 с. : фот. - Бібліогр.: с. 249-259.

 

В78696
314.15(4+477)
М 19

Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : [монографія] / Олена Малиновська ; [ред.: І. І. Бажал, Н. П. Яценко] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2018. - 471 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 443-471.

 

В78438
330.16
Т 16

Талер Р. Поведінкова економіка : як емоції впливають на економічні рішення / Річард Талер ; переклала з англ. Світлана Крикуненко ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2018. - 462 с. - Бібліогр.: с. 438-[462].

 

В79236
339.98(477)(06)
Е 45

Економічний націоналізм : матеріали VIII Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2018 р. / Ін-т наук. студій націоналізму, Каф. теорет. та приклад. економіки, ДВНЗ "Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника", НДІ українознав. МОН України, МБУ Центр нац. відродж. ім. Степана Бандери ; [наук. ред. О. М. Сич]. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. - 368 с. - (Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави : тема). - Бібліогр. наприкінці ст.

 

В79204
340.12(477)
П 76

Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : [колект. монографія] : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [за заг. ред. проф. Н. Камінської]. - Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. - 285 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.

 

340.13(477)
С 60

Соловей Д. Ю. Еволюція законодавста про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) (1919-1959 рр.) : моногр. / Д. Ю. Соловей ; за заг. ред. к.ю.н. Євгена Сергійовича Дурнова ; НДІ публ. права. - Київ : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. - 203 с. - Бібліогр.: с. 172-201.

 

342.7(477)
А 43

Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту : колект. моногр. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : [б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. - 279 с. - Текст укр., англ. - Бібліогр.: с. 235-279 та в підрядк. прим.

 

342.951
Л 38

Легеза Ю. О. Публічне управління у сфері використання природних ресурсів: адміністративно-правові засади : моногр. / Ю. О. Легеза ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. - 431 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 330-388.

 

В78230
343.14(477)(075.8)
Д 63

Доказування у кримінальному провадженні : навч. посіб. / М. В. Гузела [та ін.] ; [за ред. В. С. Канціра] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 235 с. - Глосарій: с. 197-215. - Бібліогр.: с. 216-233.

 

343.22(477+100)
О-66

Орловський Б. М. Кримінально-правовий захист фізичної особи: національна та зарубіжна регламентація : моногр. / Б. М. Орловський ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : [б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. - 427 с. - Дод.: с. 357-399. - Бібліогр.: с. 400-426.

 

347.961(477)
К 93

Курило Т. С. Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні : моногр. / Т. С. Курило ; за заг. ред. Катерини Іванівни Чижмарь. - Київ : Наук.-дослід. ін-т публ. права ; Херсон : Гельветика, 2018. - 175 с. - Бібліогр.: с. 160-175 та в підрядк. прим.

 

В78686
351.74(477)
Б 36

Бевзенко В. М. Публічне майно як засіб здійснення повноважень поліції : монографія / В. М. Бевзенко, І. В. Паламарчук ; за заг. ред. В. М. Бевзенка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Дакор, 2018. - 182 с. - Бібліогр.: с. 152-182.

 

Г4959
355.48(477)
Ж 74

Жити всупереч: проблеми цивільного населення під час війни на Донбасі / А. Москаленко [та ін.] ; ред.: А. Бондар, С. Шлеґель. - Київ : Фенікс, 2018. - 206 с. : рис. - Інтернет-ресурси та бібліогр. на боковиках.

 

378.011(075.8)
К 72

Костолович М. І. Асистентська практика : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти ступеня магістра зі спец. 101 Екологія / М. І. Костолович, Н. В. Денисюк, Л. В. Ойцюсь ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. - 171 с. : табл. - Слов. осн. понять і термінів: с. 128-135. - Бібліогр.: с. 136-141.

 

В78701
378.016
С 37

Сімкова І. О. Формування в майбутніх перекладачів професійної компетентності в усному двосторонньому науково-технічному перекладі з аркуша : моногр. / І. О. Сімкова ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - 255 с. : табл. - Бібліогр.: с. 220-255.

 

В77649
392(477)(075.8)
М 13

Мазуркевич О. П. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців : навч. посіб. / О. П. Мазуркевич, В. П. Дячук ; [худож. оформ. В. В. Лук'яненко] ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ : Ліра-К, 2018. - 217 с. : іл. - Назва на обкл. : Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців. - Бібліогр.: с. 163-184.

 

В78990
398.4(477)
Б 90

Буйських Ю. C. Жіночі образи української міфології : колись русалки по землі ходили... / Юлія Буйських ; [ред. О. Г. Руда]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 319, [1] с. - (LIKБЕЗ. Історичний фронт = ЛІКБЕЗ. Історичний фронт : громад. просвіт. проект : засн. 2014 р.). - Бібліогр.: с. 266-302 та в підрядк. прим.

 

В77648
582.261/.279
Б 77

Бойко М. Ф. Ботаніка. Водорості та мохоподібні / М. Ф. Бойко ; [в авт. ред.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. - Вид. 2-ге, перероб. та допов. - Київ : Ліра-К, 2018. - 271 с. : рис. - Покажч. укр. назв таксонів: с. 251-255. - Покажч. латин. назв таксонів: с. 256-264. - Покажч. термінів: с. 265-269. - Бібліогр. та інтернет-ресурси: с. 270-271.

 

В77650
632(075.8)
Ф 64

Фітопатологія : підручник / І. Л. Марков [та ін.] ; за ред. І. Л. Маркова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 547 с. : кольор. рис., портр. - Бібліогр.: с. 537-540.

 

Г4838
72.012(075.8)
С 96

Сьомка С. В. Біоніка в дизайні середовища : навч. посіб. / С. В. Сьомка ; [ред. С. М. Суходольська] ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. - Київ : Ліра-К, 2018. - 247 с. : рис. - Слов. термінів: с. 100-104. - Бібліогр.: с. 105-108.

 

792(477.74)(092)
Б 61
Билык А. А. Театральная критика Одессы : моногр. / А. Билык. - Херсон : Гельветика, 2018. - 179 с. : фот. - Библиогр.: с. 166-179.

 

Г4924
929.6(477)
Р 27

Рачков Є. С. Символи та емблеми класичних університетів України (кінець XX – початок XXI ст.) : [монографія] / Є. С. Рачков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 203 с., [10] арк. фотоіл. - Бібліогр.: с. 165-203 та в підрядк. прим

 

В78703
94(477+[470+571])"14/19"
Г 44

Гетте Г. Казачество : исторические метаморфозы / Г. Гетте. - Кельн : Г. Гетте, 2018. - 457 с. : карты, фот. - Бібліогр.: с. 433-455 та в підрядк. прим.

 

94(477.72)"17/18"(093)
К 59

Козацтво Півдня України 1782-1811 рр. у сповідальних розписах Херсонської духовної консисторії : зб. док. : [довідник]. - Херсон : Держ. архів Херсон. обл., 2018. - 199 с. - (Бібліотечка архіву : започатк. у 2000 р. ; вип. 22). - Бібліогр. в підрядк. прим. до передмови.

 

Г4985
94(477)"1917/1919"
Г 85

Гриценко І. В. Український Державний Флот в 1917-1919 рр.: історія його становлення, військово-політичної боротьби та занепаду / І. В. Гриценко. - 2-ге, допов. - Київ ; Вишгород : Олег Філюк, 2018. - 226 с. : фот., іл. - Бібліогр. в прим. наприкінці розд.

 

В78770
94(477)"1941/1945"
У 45

Українське суспільство і пам'ять про Голокост: наукові та освітні аспекти : вибрані доп. IX і X круглих столів до Міжнар. дня пам'яті жертв Голокосту / [В. Бобров [та ін.] ; редкол.:, авт. передм. А. Подольський, С. Осіпчук] ; Укр. центр вивч. історії Голокосту. - Київ : КВІЦ, 2018. - 107 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031