Сайт Інформаційно-бібліографічного відділу є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Гість | Увійти
Версія для друку

Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 79 / редкол.: В. В. Завальник та ін. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 196 с.
Черговий випуск збірника наукових праць містить матеріали, у яких подано науково обгрунтовані шляхи рішення загальнотеоретичних проблем сучасної юридичної науки, сучасних питань адміністративного та фінансового права, нагальних проблем цивільного й господарського права, проблем ефективної протидії злочинності.
Збірник розраховано на наукових працівників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку сучасного права України.

 

Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні : наук.-практ. посіб. / В. Д. Аксенко та ін. ; Голов. слід. упр. Нац. поліції України, ДНДІ МВС України, Нац. акад. внутр. справ. - Київ ;  Херсон : Гельветика, 2017. - 359 с. : формы.
У збірнику представлено порядок оформлення процесуальних документів. Повнота та логічна послі­довність викладеної у них криміналістично значущої інформації впливає на дослідження, оцінку діяльності щодо виконання завдань кримінального провадження - швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, встановлення винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності знаходить своє відображення у письмовій формі - проце­суальних документах.
Встановлюючи загальні вимоги до змісту і реквізитів процесуальних документів, кримінальне процесуальне законодавство України не містить детальних правил щодо їх складання та оформлення. В такому разі виникає ризик некваліфікованого оформлення процесуальних документів, що може призвести до порушення прав, свобод та законних інтересів сторін та учасників кримінального провадження або навіть втрати доказів. Саме тому слідчим необхідно вдосконалювати навички швидкого та якіс­ного складання процесуальних документів у своїй практичній діяльності з ураховуванням практичного досвіду, наукових підходів та рекомендацій.
З цією метою колективом Головного слідчого управління Національної поліції, Державного науково-дослідного інституту МВС України та Національної академії внутрішніх справ розроблено науко­во-практичний посібник «Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні». У даному посібнику автори розмістили низку можливих процесуальних бланків, які в подальшому полегшать роботу слідчого при складанні процесуальних документів. Бланки процесуальних документів розроблено відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, з урахуванням останніх змін, унесених до Кримінального процесуального кодексу України.
Видання розраховане для використання в практичній роботі слідчими, співробітниками оперативних підрозділів, детективами, прокурорами, суддями, адвокатами, а також у своїй діяльності науковцями, науково-пе­дагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти.

 

Негодченко О. В. Кримінологічне дослідження злочинів проти інтелектуальної власності : монографія / О. В. Негодченко, А. А. Ломакіна, А. В. Хрідочкін. - Дніпро : Видавничий дім «Гельветика», 2017. - 240 с.
Монографія присвячена дослідженню кримінологічних особливостей злочинів проти інтелектуальної власності та кримінологічних засад запобігання цим злочинам. Проаналізовано вітчизняний історичний досвід кримінально-правової охорони інтелектуальної власності та обгрунтовано доцільність виокремлення злочинів проти інтелектуальної власності у самостійний вид злочинів, а отже в окрему кримінологічну групу.
Запропоновано авторське визначення дефініції «злочини проти інтелектуальної власності». Здійснено аналіз кількісно-якісних показників злочинів проти інтелектуальної власності, виявлені умови і причини, що детермінують ці злочини, встановлені кримінологічні риси особи злочинця у злочинах проти інтелектуальної власності. Досліджено загальносоціальні та спеціально-кримінологічні засади запобігання злочинів проти інтелектуальної власності та запропоновані шляхи підвищення ефективності практичної діяльності суб'єктів протидії цим злочинам.
Монографія розрахована на науковців, науково-педагогічних працівників і практичних працівників правоохоронних органів.

 

Кучма К. С. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері екології та природних ресурсів: процедурний аспект : монографія / К. С. Кучма, Ю. О. Легеза. - Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. - 186 с.
Монографію присвячено комплексному дослідженню проблем провадження з надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні. Сформульовано дефініцію поняття адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів. Охарактеризовано повноваження, функції та систему суб'єктів публічного адміністрування з надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів. Узагальнено зарубіжний досвід із надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів із метою його запровадження в Україні. Висловлено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та практики його застосування.
Видання стане у нагоді науковцям, викладачам, студентам та слухачам юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівникам правоохоронних органів.

 

Власенко Д. О. Теорія оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг : монографія / Д. О. Власенко, Є. О. Легеза. - Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. - 184 с.
Монографію присвячено дослідженню оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг. Проаналі­зовано загальнотеоретичні положення щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг: історіографію дослідження, поняття, види, генезу нормативного закріплення, класифікацію, систему, принципи та суб'єктів.
Розкрито зміст судового розгляду адміністративної справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг. Сформульовано конкретні пропозиції та рекомендації щодо розв'язання проблем і перспектив забезпечення реалізації форм контролю та нагляду за додержанням законо­давства з надання адміністративних послуг органами публічної адміністрації. Обгрунтовано доцільність удосконалення правового регулювання оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміні­стративних послуг.
Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівників правоохоронних органів.

 

Човган В. 0. Обмеження прав в'язнів: правова природа та обгрунтування : монографія / В. О. Човган ; ГО «Харківська правозахисна група». – Харків : Права людини, 2017. – 608 с.
У монографії пропонується авторське розуміння правової природи обмежень прав в'язнів та започатковується багатоаспектна теоретична дискусія з цього приво­ду. Проаналізовано та критично оцінено відповідні міжнародні стандарти: практи­ку ЄСПЛ, стандарти Європейського комітету з запобігання катуванням, м'яке право ООН та Ради Європи. Розглянуто та прокоментовано існуючі стандарти обмежень прав в'язнів Франції, СІЛА, Канади, Великобританії, Бельгії та Нідерландів. Висвітле­но процес та проблеми впровадження стандартів обмежень прав в'язнів у норматив­но-правовій базі України. У роботі пропонуються та захищаються декілька тез автора стосовно підстав та порядку обгрунтування правообмежень, які застосовуються до засуджених.
Монографія розрахована на вчених у сфері кримінально-виконавчого права та прав людини, працівників пенітенціарної системи і в'язнів, правозахисників, студентів юридичних навчальних закладів та всіх, хто цікариться правовими питаннями виконання покарань.

 

Берназюк І. М. Реалізація актів стратегічної (програмної) правотворчості парла­менту, глави держави та уряду як гарантія прямої демократії : моногра­фія / І. М. Берназюк – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 84 с.
У монографії комплексно досліджено науково-теоретичні, правові та практичні проб­леми визначення конституційно-правового статусу та механізмів реалізації стратегічних актів парламенту, глави держави та уряду як гарантії прямої демократії. Значну увагу присвячено питанням стратегічного акта як результату стратегічної (програмної) пра­вотворчості, що є невід'ємною складовою правової політики, оскільки безпосередньо впливає на нормотворчу, у тому числі законотворчу діяльність, визначаючи пріоритетні напрями державного розвитку, які потребують відповідного врегулювання з боку дер­жави. Монографія містить низку узагальнень, висновків та пропозицій, що можуть висту­пити основою для провадження конституційно-правових реформ та законодавчих змін в Україні. При цьому, стратегічна (програмна) правотворчість, у першу чергу розглядається як процес розроблення, прийняття та реалізації стратегічних актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, який характеризується послі­довністю, строковістю, науковою обгрунтованістю, конституційно-правовою відповідаль­ністю її суб'єктів перед народом.
Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться питаннями реалізації в Україні прямої демократії за допомогою стратегічної (програмної) правотвор­чості Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.

 

Паришкура В. В. Правове регулювання юридичної відповідальності судді в Україні та державах-членах Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти : монографія / В.В. Паришкура. - Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2017. - 204 с.
Монографія присвячена дослідженню особливостей притягнення судді в Україні та окремих державах-членах Європейського Союзу до різних видів юридичної відповідальності. Здійснено аналіз та класифікацію юридичної відповідальності судді держав-членів Європейського Союзу залежно від різних критеріїв. Визначається поняття та значення юридичної відповідальності судді у правовій системі України. Встановлюються основні передумови, які негативно впливають на ефективність притягнення судді до юридичної відповідальності в Україні. Сформульовані нові наукові підходи й рекомендації стосовно вдосконалення законодавства України у сфері регулювання питань юридичної відповідальності судді.
Для наукових і практичних працівників, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів та факультетів.

 

Ківалов С. В. Нариси морської доктрини України: монографія / С. В. Ківалов. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. - 232 с.
Монографію присвячено висвітленню генези морського права та морського законодавства України, їх сучасного стану та перспектив модернізації. Пропонуються шляхи вирішення нагальних проблем вітчизняної морської галузі: утворення вільної економічної зони в Одеському регіоні, портових зборів, управління морськими портами тощо.
Монографія призначена для юристів, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, аспірантів.

 

Службове право України : словник термінів / за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 340 с.
У словнику в систематизованому вигляді подається термінологія зі службового права України, яка може бути корисною при вивченні всього блоку адміністративно-правових дисциплін. У виданні представлено більше 10 000 термінів зі службового права України. Грунтовний підхід авторів до кожного терміну дозволив висвітити його етимологічний й доктринальний, нормативний аспекти. У виданні можна знайти як загально відомі терміни, так й ті, які з’явилися нещодавно, запозичені сучасною правовою наукою й нормотворцями у процесі імплементації європейських та міжнародних правових стандартів.
Словник становить інтерес для науковців, які поглиблено досліджують проблематику службового права, для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також буде корисним для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та інших осіб, діяльність яких пов’язана із публічною службою.

Мошак Г. Г. Вивчення та вдосконалення роботи органів поліції (за матеріалами ФРН, Швейцарії та України) : монографія / Г. Г. Мошак. - X. : Право, 2015. - 96 с.
Робота є одним із перших у вітчизняній літературі порівняльним дослідженням неправомірних дій поліцейських і міліціонерів за матеріалами ФРН, Швейцарії та України. Розглянуто несанкціоноване застосування сили, упереджене ставлення до громадян та інші проблемні питання. Виділено недоліки і досвід, пов'язані з підготовкою та проведенням чемпіонату з футболу Євро-2012, а також виконання поліцейських функцій у контексті правових вимог до них.
Розраховано на вчених і практиків, інших осіб, зацікавлених у вивченні та вдосконаленні діяльності органів МВС України та зарубіжних країн.

 

Порівняльне правознавство : хрестоматія для юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів : навч. посіб. / уклад.: О. В. Петришин, О. В. Зінченко, Д. В. Лук'янов. - X.: Право, 2016. - 1024 с.
Видання містить короткі витяги з джерел права основних правових сімей - романо-германської, англо-американської, релігійної та традиційної. Хрестоматію укладено відповідно до програми навчальної дисципліни «Порівняльне правознавство». Її матеріали можуть бути також використані при вивченні курсів: «Теорія держави і права», «Сучасні правові системи», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Міжнародне право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Релігієзнавство» тощо.
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами порівняльного правознавства.

 

Політанський В. С. Право на інформацію як фундаментальне право людини : монографія / В. С. Політанський. - Харків : Право, 2017. - 208 с.
Робота присвячена дослідженню процесу еволюції права на інформацію від його зародження як засобу боротьби за політичну свободу до набуття ним оновленого змісту в умовах формування інформаційного суспільства, що дає підстави розглядати його в контексті третього покоління прав людини. Указано на місце права на інформацію в системі прав людини залежно від: а) покоління прав людини; б) ступеня визначеності можливої поведінки й характеру державного забезпечення; в) механізму реалізації й характеру зобов'язань держави; г) кола носіїв прав людини; д) способів його здійснення. Визначено основні особливості закріплення та реалізації права на інформацію в Україні відповідно до стандартів відкритості, доступності та свободи обміну інформацією, закріплених у міжнародно-правових документах з прав людини.
Здійснено порівняльно-правовий аналіз особливостей становлення, розвитку права на інформацію в країнах сталої демократії (на прикладі Франції, ФРН, США) та в країнах, які стали на шлях свого демократичного розвитку (на прикладі Польщі, Чехії, Словаччини).
Видання розраховано на науковців, законодавців, викладачів, практиків, аспірантів, студентів та широке коло читачів, які цікавляться проблемами права на інформацію.

 

Ємельянов В. П. Антитерористичне законодавство: поняття, система, шляхи вдосконалення : монографія / В. П. Ємельянов. - X.: Право, 2016. - 88 с.
Монографія присвячена питанням протидії терористичним проявам правовими засобами. У виданні на підґрунті досягнень юридичної науки, аналізу чинного вітчизняного та зарубіжного законодавства і відповідних міжнародно-правових документів встановлюються недоліки й суперечливості антитерористичного законодавства України та пропонуються науково обґрунтовані шляхи його вдосконалення.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів і факультетів та практичних працівників.

 

Актуальні проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу: теоретико-прикладний нарис : монографія / О. М Ярошенко, А. М. Слюсар, А. В. Биков та ін.; за наук. ред. проф. О. М. Ярошенка. - X.: Юрайт, 2017. - 176 с. 
У часи кардинальних соціально-економічних і політичних змін у суспільстві та державі, коли в тому числі відбувається і докорінне реформування чинного законодавства про працю та переосмислення теоретичних категорій і конструкцій у науці трудового права, актуалізувалась потреба у вивченні правового регулювання укладення трудового договору загалом і нормативного забезпечення випробування при прийнятті на роботу як важливого напрямку забезпечення якісного підбору кадрів зокрема. За формою випробування є встановленим на нормативній основі процесом взаємодії сторін трудового договору, а за змістом – це, з однієї сторони, перевірка відповідності працівника певній роботі, а з іншої – встановлення відповідності пропонованої роботи потребам та інтересам працівника.
Монографія розрахована на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів і всіх тих, хто цікавиться проблемами правового регулювання укладення трудового договору.

 

Бойко І. В. Адміністративна процедура : конспект лекцій / І. В. Бойко, О. Т. Зима, О. М. Соловйова ; за заг. ред. І. В. Бойко. - Харків : Право, 2017. -132 с.
У виданні представлено конспект лекцій, що пропонується для вивчення студентами навчальної дисципліни «Адміністративна процедура».
Формування уявлень про адміністративну процедуру ускладнюється відсутністю закону, який би регламентував порядок прийняття суб'єктами влади рішень, що породжують юридичні наслідки для приватних осіб. Натомість необхідність прийняття такого законодавчого акта усвідомлюється і громадянським суспільством, і державою.
Тексти лекцій з навчальної дисципліни «Адміністративна процедура» розроблені викладачами кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, чиї наукові інтереси зосереджені на проблемах забезпечення реалізації прав приватних осіб у сфері публічного адміністрування. Автори намагалися викласти матеріал таким чином, щоб він був найбільш прийнятним для ознайомлення й вивчення студентами. Для цих цілей теоретичні позиції проілюстровані прикладами правового регулювання.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, практикуючих юристів, державних службовців.

 

Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку : монографія / [С. М. При-липко, О. М. Ярошенко, Т. А. Занфірова, Я. А. Аркатов]. - Харків : Право, 2017. - 208 с.
Монографію присвячено актуальним питанням запровадження в Україні загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування та перспективам його розвитку. Інтенсивний розвиток законодавства в царині медицини та надання медичних послуг ставить на порядок денний питання наукового осмислення й обґрунтування системи медичного забезпечення та обслуговування, наповнення новим змістом інститутів бюджетної та страхової медицини, медичної допомоги, компенсаційних виплат, стратегії охорони здоров'я тощо. У цьому світлі репрезентована колективна монографія відіграє суттєву роль у вирішенні вказаних питань, а запропонований проект Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування» стане підґрунтям успішного розвитку даного виду страхування.
Видання буде цікавим науковцям і працівникам органів державної влади та медичних закладів, викладачам, студентам, аспірантам і докторантам вищих навчальних закладів, а також тим, хто цікавиться проблемами становлення і розвитку загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в Україні.

 

Основи кримінального процесу Федеративної Республіки Німеччина : навч. посіб. / [В. А. Савченко, Я. І. Соловій, В. І. Фелик, В. Д. Юр-чишин]. - X.: Право, 2017. - 372 с.
У посібнику на основі сучасного законодавства викладено основи кримінального процесу ФРН у контексті євроінтеграційних процесів та зближення правових систем України та інших держав Європи, а також подано текст сучасного Кримінального процесуального кодексу Німеччини станом на 8 липня 2016 р. з останніми змінами та доповненнями. Взаємодія правових систем у рамках загальноєвропейського права як самостійної правової системи, включення європейських правових норм у національне право ФРН і навпаки відбуваються досить злагоджено та ефективно. Слід зауважити, що ФРН має право передавати окремі повноваження у сфері законодавства Євросоюзу, ініціатором багатьох прогресивних новел у кримінальному провадженні країн-членів Євросоюзу була саме Німеччина.
При конструюванні багатьох норм та інститутів чинного КПК України чимало таких новел було запозичено й українським законодавцем.
Видання стане у нагоді широкому колу правників, студентам, працівникам правоохоронних органів та всім, хто цікавиться проблемами порівняльного правознавства.

Вхід