Адміністративно-територіальна реформа в Україні

Адміністративно-територіальна реформа в Україні       

 1. "Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. (5 ; 2014 ; Херсон). Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : зб. матеріалів конф., 24 жовт. 2014 р., м. Херсон  / І. А. Башинський [та ін.] ; відп. ред. І. П. Лопушинський  ; Держ. фонд сприяння місц. самоврядуванню в Україні [та ін.]. - Херсон : ХНТУ : Грінь Д. С., 2014. - 105 с. : табл.
 2. Адміністративно-територіальна реформа: від моделювання до реалізації : інформ. матеріали для Херсон. обл. / Херсон. міськ. громад. об-ня "Ліга-Про". - Херсон : ХМД, 2009. - 106 с. : табл., плани, схеми
 3. Адміністративно-територіальна реформа: завдання, шляхи реалізації, критерії ефективності : матеріали засід. "круглого столу" 16 трав. 2005 р. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. З. С.  Варналія. - К. : НІСД, 2005. - 72 с.
 4. Адміністративно-територіальний устрій області та чисельність наявного населення : стат. зб. / Держкомстат України, Херсон. обл. упр. статистики. - Херсон : [б. и.], 2001. - 43 с. : табл.
 5. Адміністративно-територіальний устрій України. Історія. Сучасність. Перспективи : офіц. вид. / В. С. Куйбіда [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Турчинова ; Секретаріат Кабміну України. - К. : [б. и.], 2009. - 615 с. : мал., табл.
 6. Алексєєв В. М.    Структури публічного управління в Україні: громадівські ради / В. М. Алексєєв ; ред. І. Т. Яворська. - Чернівці : Технодрук, 2014. - 75 с. :  кольор. фот.
 7. Бодрова І.  Європейський досвід удосконалення адміністративно-територіального устрою / І. Бодрова // Право України. - 2013. - № 6. - С. 251-261.
 8. Віхляєв М. Ю. Репрезентативність та специфічність громадських об'єднань як суб'єктів адміністративного права України : монографія / М. Ю. Віхляєв ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Херсон : Гельветика, 2013. - 295 с.
 9. Гавриленко А. С. Децентралізація влади: компаративістський аналіз зарубіжного досвіду / А. С. Гавриленко, Я. О. Костенок // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 10. - С. 121-124. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Гетьман А. Б.  Адміністративно-територіальний процес в Україні: окремі питання теорії та практики / А. Гетьман // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 3. - С. 122-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Іванова Т. М. Місцеве самоврядування в сучасних умовах функціонування української держави / Т. М. Іванова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2013. - № 21 ч.2. - С. 42-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Історія війн і збройних конфліктів в Україні : енцикл. довід. / авт.-упоряд. О. І.  Гуржій [та ін.], ред. С.  Барташ. - К. : Вид-во гуманіт. л-ри, 2004. - 517 с.
 13. Казюк Я. М. Питання бюджетної децентралізації управління системою місцевих бюджетів / Я. М. Казюк // Статистика України. - 2014. - N 2. - С. 20-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Карпець С. Л.     Дисбаланси показників соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах адміністративно-територіальної реформи / С. Л. Карпець // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 4. - С. 187-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Конституційний процес в Україні: нові реалії, нові виклики, нові підходи // Національна безпека і оборона. - 2015. - № 4/5. - С. 2-43.
 16. Коршун В. Ф.  Зміст принципів адміністративно-територіального устрою / В. Ф. Коршун // Держава і право. - 2013. - № 62. - С. 147-153. - Бібліогр.
 17. Косміна О. Історичне та етнографічне районування України / О. Косміна // Наша Берегиня. - 2013. - № 1. - С. 48-49.
 18. Кравченко Т. А.  Реформування системи місцевого самоврядування в контексті адміністративно-територіальної реформи: теоретичні та прагматичні питання / Т. А. Кравченко // Держава та регіони. Сер., Державне управління. - 2012. - № 1. - С. 94-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Кременовська І. В. Оптимізація системи адміністративно-територіального поділу України - нагальна потреба часу / І. В. Кременовська // Карпатський правничий часопис. - 2013. - № 1. - С. 53-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Кубіцький Ю. С. Основні напрями вдосконалення управління сільськими територіями / Ю. С. Кубіцький // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 11. - С. 158-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Кулинич П. Право сільської громади на землю в контексті адміністративно-територіальної реформи / П. Кулинич // Віче. - 2015. - № 14. - С. 11-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Литвин В. М. Адміністративно-територіальний устрій України: ретроспективне бачення і перспективи реформування / В. М. Литвин // Вісник Національної Академії Наук України. - 2015. - № 8. - С. 58-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
 23. Матвієнко А. Розукрупнення районів як альтернатива об'єднанню територіальних громад під час адміністративно-територіальної реформи / А. Матвієнко // Віче. - 2015. - № 12. - С. 9-11.
 24. Матвієнко А. С. Правове регулювання реформування територіальної організації влади в Україні на сучасному етапі / А. С. Матвієнко // Держава і право. - 2014. - N 65. - С. 314-321. - Бібліогр. наприкінці ст.
 25. Матвієнко А. С. Складові територіальних реформ у країнах Європи / А. С. Матвієнко // Держава і право. - 2014. - № 64. - С. 387-391. - Бібліогр. наприкінці ст.
 26. Мокій А. І. Територіальна громада в системі економічної безпеки держави / А. І. Мокій, О. І. Дацко // Стратегічні пріоритети. - 2015. - № 1. - С. 83-89 : рис. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Монастирський Г. Л.  Територіальні та адміністративні чинники місцевого економічного розвитку / Г. Л. Монастирський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 163-168. - Бібліогр. наприкінці ст.
 28. Приполова Л.  Європейський досвід запровадження номенклатури територіальних одиниць для статистики (NUTS) та перспективи для України / Л. Приполова // Віче. - 2013. - № 12. - С. 26-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Приполова Л. Законодавче регулювання статусу адміністративно-територіальних одиниць в окремих європейських унітарних державах / Л. Приполова // Віче. - 2013. - № 14. - С. 27-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
 30. Приполова Л. Щодо ролі органів державної влади та місцевого самоврядування у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою: вітчизняний та зарубіжний досвід / Л. Приполова // Віче. - 2014. - № 8. - С. 10-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
 31. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : монографія / В. М. Алексєєв [та ін.] ; за заг. ред.: А. В. Толстоухов, Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук ; Секретаріат Кабміну України. - Д. : Монолит, 2010. - 398 с.
 32. Пухтинський М.  Проблеми трансформації територіальної організації влади та місцевого самоврядування в контексті розвитку конституційного процесу в Україні / М. Пухтинський // Юридичний журнал. - 2012. - № 7/8. - С. 122-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
 33. Різник С. В. Проблеми територіальної організації України як предмет науки конституційного права України / С. В. Різник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція : наук. зб.  - 2014. - № 8. - С. 55-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
 34. Снігур І. Вплив парламенту України на визначення територіального устрою / І. Снігур // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 4. - С. 3-6. - Бібліогр. наприкінці ст.
 35. Стойко О. Регіональна політика України: стан і перспективи / О. Стойко // Віче. - 2015. - № 14. - С. 15-18.
 36. Узун Ю. В. Реформування регіональної політики України в контексті європейського досвіду децентралізації / Ю. В. Узун // Держава і право. - 2014. - № 64. - С. 451-458. - Бібліогр. наприкінці ст.
 37. Федунов В. В. Историко-правовые аспекты выборов земских самоуправлений Таврической губернии во II-й пол. XIX в. / В. В. Федунов // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер., Юридические науки. - 2014. - № 1 т.27. - С. 69-74. - Библиогр. в конце ст.

Довідка виконана 29.12.2015. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031