Головна Бібліографічний всеобуч Біографічна стаття: загальні рекомендації та схеми

Біографічна стаття: загальні рекомендації та схеми

Біографічна стаття: загальні рекомендації та схеми

Короткі рекомендації будуть корисні дослідникам, що працюють в галузі біографістики, а також бібліографам, що створюють оригінальні біобібліографічні посібники.

Останнім часом в суспільстві різко зріс інтерес до історико-біографічних досліджень. Багато в чому це пояснюється тим, що Інтернет відкрив унікальні можливості для пошуку малодоступної раніше інформації: доступ до електронних ресурсів архівів, бібліотек, музеїв і ін. Це не могло не викликати сплеску інтересу до історико-біографічних досліджень.
Сьогодні багато бібліотек працюють над створенням біобібліографічних покажчиків і довідників, видаються книги, на сторінках періодичних видань регулярно публікуються статті про життя і творчість діячів української історії, науки, культури. Імена багатьох історичних осіб повернені із забуття.
Біобібліографічні довідкові видання складаються з біографічних статей, присвячених  окремим особам. Створення біобібліографічних посібників – це дослідницька робота. Вона вимагає наукового підходу на всіх етапах – від складання переліку персоналій, пошуку інформації, обробки знайденого матеріалу, що полягає в його ретельній перевірці, до написання біографічної статті.
Про що слід пам'ятати, приступаючи до написання біографічної статті?
Біографія (дав.-грец. βίος – життя + γράφω – пишу, життєпис)  опис життя людини. Біографія є джерелом первинної соціологічної інформації. Вона відтворює історію життя людини у зв'язку з суспільною дійсністю, культурою і побутом його епохи. Біографія може бути науковою, художньою, популярною і так далі. Особливий вид біографії – автобіографія.
Працюючи над біографічною статтею, авторові необхідно керуватися наступними принципами: матеріал повинен бути викладений доступно і науково достовірно. Стисла, лаконічна форма викладу повинна поєднуватися з максимальною точністю формулювань і насиченістю довідковим, фактичним матеріалом. Іншими словами, стаття повинна бути витримана в так званому «енциклопедичному стилі», якому властиві економність, наукова обгрунтованість, уніфікованість викладу, яка припускає єдину систему скорочень.
Об'єм статті в біографічному довіднику може варіюватися залежно від об'єму зібраного матеріалу. Найбільшою мірою це стосується біографій, написаних вперше. Тут особливо важливо ввести в науковий обіг всі знайдені факти досліджуваної біографії, підкреслити те нове, що внесла ця людина в розвиток тієї або іншої галузі знань або науки в цілому.
У «Методичних вказівках для редакторів ВРЕ» приведені загальні схеми великої і короткої біографічної статті. При складанні біографічної статті їх можна прийняти за основу. Ці схеми, а також схема статті про вченого в області природознавства і техніки приводяться нижче.
Типові схеми біографічних статей носять примірний характер. У статтях можливий двоякий спосіб розподілу фактичного матеріалу: або спочатку даються основні факти біографії, а потім докладніша характеристика творчої діяльності, або весь матеріал викладається в хронологічній послідовності. У статтях про найбільш видатних діячів доцільніше прийняти перший варіант.
Великої уваги вимагають бібліографічні списки до статей. Вони складаються з робіт персоналії та матеріалів про нього. У статтях про відомі персоналії, яким присвячена значна кількість публикаций, слід приводити основні роботи і ті, що або тематично пов'язані з краєм, або створені тут.
Чим менш відома персоналія, тим більше ретельності потрібно при складанні її бібліографії. У разі, коли біографія публікується вперше, доцільно привести всі знайдені роботи вченого.
Використані при складанні бібліографії списки, приведені в різних джерелах, повинні бути перевірені de visu.
Обов'язковим компонентом довідкового посібника є ілюстративний матеріал. Портрети, супроводжуючі статті, слід розміщувати однотипно, в одному місці щодо текстового масиву, найчастіше на початку.
Ретельне вивчення матеріалів, використання відомостей, знайдених в традиційних джерелах, архівах і Інтернеті часто дозволяє авторові ввести в науковий обіг невідомі раніше факти, повернути історії науки і культури несправедливо забуті або маловідомі імена.

Загальна схема крупної біографічної статті

1. Прізвище, ім'я та по батькові; псевдонім (або псевдоніми).
Примітки: Статті про багатьох стародавніх або середньовічних діячів, а також статті про монархів, святих, релігійних діячів, церковних ієрархів, священиків даються на  ім'я діяча. У статтях про зарубіжних діячів (якщо відповідна мова користується латинською або російською графікою) дається і оригінальне написання прізвища або імені.
Якщо назвою статті є псевдонім (літературний, артистичний, партійний та ін.), то услід за назвою статті вказуються і справжнє прізвище, ім'я та по батькові діяча. Прізвище від імені комою не відділяється.
2. Дати (число, місяць, рік) народження і смерті.
3.  Місце народження і смерті; у необхідних випадках також місце і дата поховання.
Примітки: Місце народження і смерті (місто, селище, повіт або район, губернія або область) указується по адміністративно-територіальному діленню, що існувало у той час, приводиться також сучасна назва. Залежно від розташування матеріалу місце народження та смерті іноді може бути вказано в тексті статті при викладі біографічних даних.
4.  Дефініція: державна приналежність, в необхідних випадках і національність; основна область діяльності (професія, рід занять, спеціальність); вище звання або вчений ступінь (з вказівкою року присвоєння).
Примітки: Дефініції формулюються приблизно так: математик і механік, акад. АН України (1961), фахівець в галузі фізики твердого тіла, доктор фіз.-мат. наук (1994), англійський фізик-теоретик, член Лондонського королівського т-ва (1956). В окремих випадках в дефініції може бути подана і більш розгорнена характеристика діяча, а саме: після вказівки наукової або іншої спеціальності приводиться і стисле формулювання основного внеску, який зроблений даною особою у відповідній галузі. Наприклад, в дефініції про ученого. Н. Боре: «данський фізик, перший творець теорії атома, один з основоположників квантової механіки».
5.  Соціальне походження (в якій сім'ї народився).
6.  Де і коли здобув спеціальну освіту, чиїм учнем або продовжувачем є.
7.  Найважливіші факти особистої біографії з початку самостійної роботи та до кінця життя.
Примітки: Даються відомості, де (у якому місті або містах) жив і працював даний діяч, яку наукову, політичну, педагогічну або іншу роботу вів, основні посади і так далі Всі відомості датуються. У деяких статтях доцільно дати (у стислому вигляді) характеристику суспільно-політичного середовища, іноді сімейного середовища, в якому протікала діяльність даної особи.
8.  Основні наукові праці, теорії, відкриття та винаходи; значні вдосконалення в галузі виробництва, будівництва, військової справи та ін.; найважливіші твори літератури, мистецтва і так далі, створені даною особою (всі відомості – з датуванням і, як правило, з короткою характеристикою).
9.  Державна і суспільна діяльність.
10. Вищі нагороди (ордени), вищі премії, зокрема міжнародні.
Примітки: Відомості про премії розміщаються, як правило, в завершальній частині статті – до відомостей про ордени. Якщо премія відноситься до певного твору, відкриттю і тому подібне, відомості про премію даються в тексті статті, безпосередньо після назви твору, за який присуджена премія.
11. Бібліографія: твори даної особи (окрім вказаних в тексті статті); література про нього.
12. Ілюстративні матеріали: портрет; у необхідних випадках – також документальні і художні ілюстрації, що характеризують життєвий та творчий шлях діяча.

Загальна схема короткої біографічної статті

1. Прізвище, ім'я, по батькові; псевдонім (або псевдоніми).
2. Дати народження і смерті, місце народження і смерті.
3. Дефініція: державна приналежність, в необхідних випадках – національність і соціальне походження; основна галузь діяльності (професія, рід занять, спеціальність), вище звання або вчений ступінь (з вказівкою року присвоєння).
4. Коротка (як правило – 1-2 фрази) характеристика основного внеску, зробленого діячем у відповідну галузь науки, техніки, мистецтва, суспільно-політичне життя; головна надрукована праця (праці), головне відкриття або винахід.
5. Значні посади в державних установах і громадських організаціях, тривала педагогічна робота у вузі, керівна робота в творчому союзі і тому подібне.
6. Членство в представницьких і державних органах.
7. Вищі нагороди і премії, зокрема міжнародні (з вказівкою року).
8. Коротка бібліографія (1-2 роботи біографічного або бібліографічного характеру).


Біографічна стаття про вченого в галузі природознавства і техніки
(а також про конструктора, винахідника та ін.)

1.  Прізвище, ім'я, по батькові (у статті про зарубіжного діяча приводиться і оригінальне написання прізвища).
2. Дати і місце народження та смерті.
3.  Дефініція: державна приналежність або національність (у необхідних випадках – і те, і інше); у якій галузі науки і техніки працює; основна спеціальність; почесні звання (найважливіші); вчений ступінь або звання (з вказівкою року присвоєння).
4.  Соціальне походження (якщо необхідно).
5.  Спеціальна освіта.
6.  Основні етапи наукової діяльності; провідні посади в науково-дослідних, учбових, конструкторських і інших установах і підприємствах; головні наукові праці, теорії, відкриття, винаходи, конструкції машин, верстатів, приладів і тому подібне, їх значення і практичне застосування в промисловості, будівництві, транспорті, зв'язку, сільському господарстві, військовій справі та ін.
7.  До якої наукової або науково-технічної школи (напряму) належав (або належить); чи є творцем нової школи або напряму.
8. Членство і керівна робота в академіях і найбільших наукових товариствах; участь у найважливіших вітчизняних і міжнародних наукових конгресах, експедиціях і тому подібне
9.  Вищі нагороди і премії, зокрема міжнародні (з вказівкою року).
10.  Бібліографія: роботи даної особи (окрім вказаних в тексті статті); роботи про нього.
11.  Портрет.

Коментарі

Світлана
25.02.2016 19:41
стаття хороша, але я все одно не можу зрозуміти чим біографія відрізняється від біографіної статті...((

Напишіть свій коментар

Календар подій

1 2 3 4 567
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18192021
22232425262728
2930