Аналіз фінансової діяльності підприємства

Аналіз фінансової діяльності підприємства

 1. Ismailova Rymkul A.   Forecasting the Financial Results from Enterprise Activity = Прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства / R. A. Ismailova, O. V. Misnik, Z. A. Baimagambetova // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 12. - С. 378-386 : табл. - Текст англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Я. Базілінська. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 326 с. : табл.
 3. Безверхий К. Підходи до побудови концепції нагляду за якістю фінансової звітності підприємства / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. - 2017. - № 6. - С. 12-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Безверхня Ю. В. Управління витратами фінансової й інвестиційної діяльності / Ю. В. Безверхня // Молодий вчений. - 2017. - № 1.1 спец. вип. - С. 9-12 : схеми. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Білик М. Д. Фінансовий стан підприємства: теорія, методика / М.Д. Білик, І. Л. Котов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 5. – С. 86–92.
 6. Бланк І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / І. О. Бланк ; ред. І. Книш. - К. : Ельга, 2008. - 722 с. : табл., рис.
 7. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2006. - 424 с. : табл., рис.
 8. Громова А. Є. Аналіз фінансового стану підприємства з огляду ефективного використання фінансових ресурсів / А. Є. Громова, К. В. Крамаренко, Т. О. Рудик // Молодий вчений. - 2016. - № 5 ч. 1. - С. 44-47 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Зайцев О. В. Фінансові розрахунки : теорія і практика / О. В. Зайцев ; ред. Л. Г. Василенко. - К. : Кондор, 2013. - 547 с. : табл., рис.
 10. Зоріна О. А. Аналіз фінансового потенціалу підприємств: теоретичний аспект / О. А. Зоріна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 12. - С. 121-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Іваницька О. М. Передумови та напрями підвищення транспарентності фінансів державних підприємств України / О. М. Іваницька, Т. В. Кощук // Фінанси України. - 2017. - № 5. - С. 24-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Корнійчук Г. В. Сучасний теоретичний базис управління фінансовим потенціалом підприємств / Г. В. Корнійчук // Економіка та держава. - 2017. - № 5. - С. 52-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Краснова В. В. Фінансовий менеджмент підприємства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Краснова, Б. О. Жнякін ; ред. О. І. Александрова. - Донецьк : Альфа-прес, 2005. - 207 с.
 14. Кузенко Т. Б. Стратегічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства / Т. Б. Кузенко // Інтелект XXI. - 2017. - № 2. - С. 117-123 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Левченко Ю. Г. Управління фінансовим потенціалом підприємства / Ю. Г. Левченко, А. О. Гриценко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 10. - С. 56-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Мних Є. Економічний аналіз : підруч. / Є. В. Мних. - К. : Знання, 2011. - 630 с. : рис., табл.
 17. Морозовська Г. Фінансова звітність підприємств: строки та порядок подання / Г. Морозовська // Все про бухгалтерський облік. - 2017. - № 8(27 січ.). - С. 4-8.
 18. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Непочатенко. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 322 с. : рис., табл.
 19. Партин Г. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Г. О. Партин, Н. Є. Селюченко ; ред. О. Чернигевич. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 345 с. : табл., рис.
 20. Плотніков О. В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Плотніков ; ред. В. М. Вдовиченко. - К. : Кондор, 2008. - 252 с. : рис., табл.
 21. Поддєрьогін А. Аналіз визначення фінансової діагностики підприємства / А. Поддєрьогін, О. Сілік // Бухгалтерський облік і аудит. - 2017. - № 1. - С. 37-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Полінкевич О. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Полінкевич, В. П. Лещук. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 397 с. : рис., табл.
 23. Пригода Л. Фінансовий план - запорука ефективності роботи підприємств / Л. Пригода // Фінансовий контроль. - 2017. - № 3. - С. 44-48.
 24. Прокопенко І. Ф. Курс економічного аналізу : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін, З. Ф. Петряєва ; ред. І. Ф. Прокопенко. - К. : Атіка ; Х. : Легас, 2004. - 384 с.
 25. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. В. Савицька; пер. з рос. Д. С. Обухова та М. Г. Обухової. - К. : Знання , 2004. - 654 с.
 26. Сігайов А. О. Удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємства / А. О. Сігайов, В. Е. Приходько // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 5. - С. 57-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Соболєва Г. Г. Управління фінансами підприємства / Г. Г. Соболєва // Молодий вчений. - 2016. - № 11 ч. 4. - С. 685-688 : схема. - Бібліогр. наприкінці ст.
 28. Танклевська Н. С. Управління фінансовими потоками аграрних підприємств : монографія / Н. С. Танклевська, Л. В. Петіна. - Херсон : Айлант, 2011. - 267 с. : рис., табл.
 29. Тищенко В. В. Оцінка фінансового стану підприємств в контексті економічної безпеки / В. В. Тищенко, О. І. Тищенко // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2016. - № 21 вип. 6. - С. 196-200. - Бібліогр. наприкінці ст.
 30. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. І. Філіна. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 313 с. : 53 рис., 32 табл.
 31. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. / А. М. Штангрет [та ін.]. - К. : Знання, 2012. - 374 с. : табл., рис.
 32. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз: підруч. / Ю.С. Цал-Цалко – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.
 33. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. С. Цал-Цалко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : ЦУЛ, 2002. - 360 с. : табл.

Довідка виконана 27.06.2018. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30