Шановні користувачі! У серпні та вересні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності
Головна Наш відділ Правове довідкове бюро Видатні правознавці Анатолій Петрович Закалюк – провідний кримінолог України

Анатолій Петрович Закалюк – провідний кримінолог України

Анатолій Петрович Закалюк – провідний кримінолог України

«Численні чинники, що зумовлюють вчинення злочинів
і злочинність як суспільний феномен,
за різних часів та у різні періоди розвитку життя
суспільства є неоднаковими не лише за змістом,
а й за інтенсивністю, стійкістю, глибиною впливу»

А. П. Закалюк

Анатолій Петрович Закалюк - доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, голова Всеукраїнського Координаційного бюро з проблем кримінології, віце-президент Кримінологічної Асоціації України - провідний вчений, який зробив знач­ний внесок у створення та становлення в Україні наукових колективів криміно­логічного профілю. Під його керівництвом та за його безпосередньої участі проведено десятки наукових розробок з проблем посилення боротьби зі зло­чинністю, методики і практики її кримінологічного аналізу, організації запобігання правопорушенням.
Він – автор багатьох кримінологічних методик: прогноз злочинної поведінки, комплексна її профілактика, кримінологічний аналіз злочинності, кримінологічна експертиза законопроектів тощо, які застосовуються у правоохоронній практиці не лише в Україні, а й у багатьох інших державах.
А. П. Закалюк народився 22 липня 1930 року в місті Житомирі.
У 1953 році закінчив юридичний факультет Київського університету. Трудову діяльність Анатолій Петрович починав помічником прокурора у м. Вінниця. З 1955 по 1972 роки був на партійній роботі. Перша наукова праця – це узагальнення досвіду діяльності добровільних народних дружин в Україні, які були створені у 1958 році.
Довгий час (1972-1992 рр.) працював у Всесоюзному національному державному інституті Міністерства внутрішніх справ СРСР. Виконував обов’язки заступника начальника, а згодом і начальника Київської науково-дослідної лабораторії (з 1978 року - філія Всесоюзного НДІ МВС СРСР).
Протягом кількох років у лабораторії було проведено ґрунтовні дослідження, спрямовані передусім на вирішення гострих прикладних проблем діяльності органів внутрішніх справ, зокрема, дослідження діяльності громадських формувань із профілактики правопорушень. Підсумком цієї праці стало проведення у 1981 році наукової конференції з питань суспільної профілактики злочинності, на якій виступив А. П. Закалюк.
За матеріалами досліджень було опубліковано монографію «Общественное воздействие и предупреждение правонарушений»(1975).
За роки праці в Київській науково-дослідній лабораторії А. П. Закалюк займався прикладними кримінологічними дослідженнями, проблемами кримінологічної експертизи, питаннями профілактики злочинів. Серед написаних ним робіт заслуговують на увагу: «Громадський вплив і попередження правопорушень» (1975), «Прогнозування і попередження індивідуальної злочинної поведінки» (1986), «Злочини, вчинювані з особливою жорстокістю» (1989), «Досвід створення і застосування методики прогнозу індивідуальної злочинної поведінки» (англ. мовою), «Правове регулювання профілактики злочинів осіб з аномаліями психіки» (1990) та інші.
З проголошенням незалежності України А. П. Закалюк не залишився осторонь і долучився до завдань нової влади – запобігання злочинності та боротьби з нею.
Протягом 1992-1995 роках А. П. Закалюк займав посаду проректора з наукової роботи Української академії внутрішніх справ (тепер - Національна академія внутрішніх справ України). З 1993 р. - член Президії Академії правових наук України, Голова Всеукраїнського координаційного бюро з проблем теорії кримінології та кримінолічних досліджень Академії правових наук України (1994), від 1995 р. - начальник управління по зв’язках з державою, судовими і правоохоронними органами, член експертної ради ВАК України з юридичних і політичних наук (1996), Віце-президент Кримінологічної асоціації України (1998).
З ініціативи Академії правових наук України було організовано багатомасштабне дослідження 10-ти тисяч кримінальних справ, аналітичних нормативних матеріалів та інших джерел з питань наркозлочинності. Безпосередньо в ньому брав участь і Анатолій Петрович.
У результаті вперше в Україні була визначена кримінологічна характеристика злочинів і чинників, що найчастіше і найбільш тісно пов’язані з їх вчиненням. За результатами досліджень було видано науково-практичний посібник «Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання» за редакцією академіка А. П. Закалюка (2006).
До посібника було включено також додатки: нормативно-правові акти, перелік форм наркоманії та токсикоманії, перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, таблиці їх розподілу за розміром та словник термінів, понять, жаргонних слів у сфері наркообігу.
Загалом  за участі А. П. Закалюка проведено десятки наукових розробок з проблем посилення боротьби зі зло­чинністю, методики і практики її кримінологічного аналізу, організації запобігання правопорушенням. Напрями його наукової діяльності: забезпечен­ня законотворчого процесу, реформування судової та правоохоронної систем, методологія та перспективи кримінологічних досліджень, протидія корупції, організованій та транснаціональній злочинності, зловживанням та іншій недоброчесності при здійсненні правосуддя.
У 2007 році Анатолій Петрович завершив  та надрукував наукову роботу «Курс сучасної української кримінології: теорія і практика», яка стала узагальненням його наукової діяльності. Автор намагався поділитися науковим досвідом з питань кримінології. Теорія сучасної української кримінології, викладена у книзі, є першим виданням, яке висвітлило кримінологічні характеристики найбільш суспільно небезпечних і поширених в Україні видів злочинів, проблем протидії та запобіганню їх вчиненню.
У 2008 році вийшло друком видання у 5-ти томах «Правова система України: історія, стан та перспективи», у підготовці якого брав участь А. П. Закалюк.(з7)
Під керівництвом А. П. Закалюка підготовлено 10 докторів і 15 кандидатів наук.
А. Закалюк був нагороджений орденами «Знак пошани» та «За заслуги» III ступеня, 10-ма медалями, грамотою Кабінету Міністрів України, удостоєний почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
5 травня 2010 р. А. П. Закалюк пішов із життя. Похований в Києві, на Лук'янівському військовому цвинтарі.(з10)

 

У фондах нашої книгозбірні знаходяться такі відомі роботи вченого:

 1. Наркозлочинність : кримінологічна характеристика та запобігання : наук.-практ. посіб. / А. А. Бова, В. І. Женунтій, А. П. Закалюк та ін.; за ред. А. П.  Закалюка ; М-во освiти i науки України. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 296 с. : табл.
 2. Закалюк А. П. Народні дружини : організація і структура дружин, основні права та обов’язки дружинників, форми і методи їх роботи/ А. П. Закалюк,  З. І. Сущук. - К. : Політвидав України, 1986. - 109 c.
 3. Закалюк А. П.  Общественное воздействие и предупреждение правонарушений / А. П. Закалюк . - К. : Наук. думка, 1975. - 263 c.
 4. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології : в 3 кн. / А. П. Закалюк. - К. : Ін Юре, 2007 - Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. - 2007. - 424 с. : табл.
 5. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології : в 3 кн. / А. П. Закалюк. - К. : Ін Юре, 2007 - Кн. 2 : Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. - 2007. - 712 с.
 6. Закалюк А. П. Общественное воздействие и предупреждение правонарушений / А. П. Закалюк ; АН УССР, Ин-т государства и права. - К. : Наук. думка, 1975. - 263 c.
 7. Закалюк А. П. Система управління та забезпечення діяльності правоохоронних органів і судів щодо запобігання та протидії злочинності в Україні / А. П. Закалюк. – С. 693-703. // Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. прав. наук України ; редкол.: В. Я. Тацій (голова) [та ін.]. - Х. : Право, 2008. - Т. 5 : Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В. В. Сташиса. - 2008. - 839 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.
 8. Закалюк А. Запобігання корупції та іншій недоброчесності у судочинстві як кримінологічна проблема / А.  Закалюк, О.  Томкіна // Право України. - 2008. - № 5. - С. 61-66. - Бібліогр. у кінці ст.
 9. Закалюк А. Актуальні методологічні проблеми української кримінологічної науки / А.  Закалюк // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - № 2/3. - С. 633-656.
 10. Закалюк А.  Концептуальне бачення сучасної кримінологічної ситуації в Україні та шляхів актуалізації кримінології в українському суспільстві / А.  Закалюк // Право України. - 2009. - № 7. - С. 6-16. - Бібліогр. у кінці ст.
 11. Закалюк А. Наукове обгрунтування законодавчого регулювання порядку добору та рекомендації до призначення кандидатів на посаду судді / А.  Закалюк // Вісник Академії правових наук України. - 2008. - № 3. - С. 222-233. - Бібліогр. у кінці ст.
 12. Закалюк А. Належне кадрове забезпечення судової влади як неодмінна умова незалежного та доброчесного здійснення нею правосуддя / А.  Закалюк, О.  Томкіна // Право України. - 2009. - № 12. - С. 64-70. - Бібліогр. у кінці ст.
 13. Закалюк А. Теоретична характеристика та обгрунтування системи державної протидії проявам злочинності / А. Закалюк // Право України . - 2012. - № 1/2. - С. 216-227. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Закалюк А. П.. Про запровадження в Україні кримінологічної експертизи / А. П. Закалюк // Право України. - 1999. - № 7. - С. 100-104
 15. Закалюк А. П.. Від гіпотез - до наукової розробки: Агресивна злочинність / А. П. Закалюк // Радянське право. - 1991. - № 4. - С. 40-46.
 16. Закалюк А. П. Личность, подлежащая индивидуальной криминологической профилактике / А. П. Закалюк // Советское государство и право. - 1984. - № 2. - С. 84-87.
 17. Закалюк А. П.. Концептуальні проблеми української кримінології (до розроблення Концепції розвитку кримінологічної науки в Україні на початку XXI ст.) / А. П. Закалюк // Право України. - 2001. - № 9. - С. 9-14, 20.

Календар подій

      1
2345678
910 11 12131415
16 1718 19 202122
23242526272829
30