Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Бухгалтерський облік та фінансова звітність малих та середніх підприємств. Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств

Бухгалтерський облік та фінансова звітність малих та середніх підприємств. Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств

Бухгалтерський облік та фінансова звітність малих і середніх підприємств. Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств

1. Андрощенко Г. О. Сучасні проблеми організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах України / Г. О. Андрощенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 40-42.
2. Андрющенко Г. О. Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств / Г. О. Андрющенко // Школа професійного бухгалтера. – 2008. – № 11. – С. 19.
3. Андрющенко Г. О. До питання актуальності створення стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності для суб’єктів малого бізнесу в Україні / Г. О. Андрющенко // Школа професійного бухгалтера. – 2008. - № 11. – С.19.
4. Бикина Ю. В. МСФО для малых и средних предприятий / Ю. В. Бикина // Школа професійного бухгалтера. – 2009. – № 11. – С. 37.
5. Бойко О. МСФО для МСП: актуальность для малого и среднего бизнеса / О. Бойко, Т. Вильчинская // Школа професійного бухгалтера. – 2008. – № 12. – С. 12-15.
6. Бойко О. МСФО для Украины: что выиграет частный бизнес? / О. Бойко // Школа професійного бухгалтера. – 2009. – № 1. – С. 9-11.
7. Бондарчук Н. В. Актуальні питання складання фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва / Н. В. Бондарчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 2. – С. 42-45.
8. Брітченко І. Г. Вплив малого бізнесу на розвиток регіону / І. Г. Брітченко // Економіка та держава. – 2011. – № 1. – С. 14-15.
9. Васильців Т. Г. Удосконалення інституційного середовища розвитку малого бізнесу в малих містах / Т. Г. Васильців // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 2. – С. 124-129.
10. Вильчинская Т. Нужны ли МСФО микропредприятиям: взглад финансиста / Т. Вильчинская // Школа професійного бухгалтера. – 2009. – № 1. – С. 11-12.
11. Вишневецька В. Фінзвітність малих підприємств та П(С)БО 25: заповнюємо разом / В. Вишневецька // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – № 11. – С. 11-22.
12. Войтенко Т. Якщо фінзвітність складається за МСФЗ... і не тільки (коментар до наказу Мінфіну № 1591) / Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – № 7. – С. 40-46.
13. Голов С. Бухгалтерський облік та фінансова звітність малих і середніх підприємств / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 10. – С. 3-15.
14. Голов С. Ф. Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих і середніх підприємств / С. Ф. Голов // Школа професійного бухгалтера. – 2009. – № 7-8. – С. 22-24.
15. Грицино О. М. Фінансові аспекти організації малого бізнесу в Україні / О. М. Грицино // Економіка та держава. – 2011. – № 6. – С. 32-33; № 7. – С. 24-25.
16. Диденко Н. Н. МСФО для малых и средних предприятий / Н. Н. Диденко // Сборник научных трудов СевКавГТУ. – Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2009. – Вып. 9. – С. 68 -69. – (Серия «Экономика»).
17.  Дорош І. Актуальні питання організації процесу складання звітності в умовах сьогодення / І. Дорош // Казна України. – 2011. – № 5. – С. 13-16.
18. Елементи облікової політики : довідник бухгалтера // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. - № 1/2. – С. 32-47.
19. Ермоленко А.Г. Теоретические положения формирования малого предпринимательства в Украине / А.Г. Ермоленко // Ученые записки ТНУ им. В.И. Вернадского. «Экономика». Т. 19(58). – 2006. – № 1. – С. 49-55.
20. Жук В. До проблем стратегії запровадження МСФЗ в Україні / В. Жук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 10. – С.16-22.
21. Заревчацька Т. В. Аналіз руху грошових потоків у процесі управління ефективністю діяльності малих підприємств / Т. В. Заревчацька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7/8. – С. 141-145.
22. Звітність : подання податкової, фінансової звітності, звітності з РРО та ЄСВ, якщо діяльність призупинено // Податки та бухгалтерський облік : всеукр. інформ.-аналіт. газ. – 2012. – № 6. – С. 21-28.
23. Івахів Ю. Диференціація аналізу фінансової звітності підприємств / Ю. Івахів // Економіст. – 2011. – № 9. – С. 43-45.
24.  Івахів Ю. Композиційні та загальнометодичні аспекти фінансової звітності / Ю. Івахів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 8. – С. 20-29.
25. Івахів Ю. О. Облікові методи визнання результатів діяльності підприємства / Ю. О. Івахів // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 1. – С. 79-83.
26. Крива С. В. Розвиток малого підприємництва – основа економічної стабільності України / С. В. Крива // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 62-64.
27. Кримська Л. О. Перспективні напрями імплементації засад державної політики в сфері підприємництва та розвитку людського ресурсу / Л. О. Кримська Н. М. Павлішина // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 31-34.
28.  Кузнецова С. Регламентування фінансової бухгалтерської звітності в Україні / С. Кузнецова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 1. – С. 25-31.
29. Кучеренко Т. Фінансова звітність як складова економічних наук / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 9. – С. 21-29.
30. Кучеренко Т. Принцип превалювання сутності над формою у фінансовій звітності / Т. Кучеренко // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. – 2010. – № 2. – С. 103-113.
31. Кушмід Т. Удосконалення фінансової звітності на малих підприємствах (деякі аспекти обліку, аналізу та аудиту) / Т. Кушмід // Персонал. – 2010. – № 3/4. – С. 142-146.
32.  Легенчук С. Новий підхід до структури бухгалтерського обліку / С. Легенчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 10. – С.23-29.
33. Любенко Н. М. Аналіз ефективності альтернативних форм оподаткування підприємств – суб'єктів малого бізнесу / Н. М. Любенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 10. – С. 145-148.
34.  Малые предприятия: финансовая отчетность // Сборник систематизированного законодательства. – 2011. – № 1. – С. 182-193.
35. Мервенецька В. Ф. Принципи й передумови в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності / В. Ф. Мервенецька // Економіка АПК. – 2008. – № 9. – С. 88-93.
36. Міжнародні стандарти фінансової звітності: офіц. текст: [прийняті Радою з МСБО: станом на 1 січня 2009 р.]  – К.: ФПБАУ, 2009. – 3255 с.
37. Нестеренко Н. В. Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу в Запорізькій області / Н. В. Нестеренко, Н. М. Дон // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 3. – С. 71-74.
38. Нікітіна О. Проблеми економічних стосунків у малому бізнесі / О. Нікітіна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. – № 3. – С. 17-18.
39. Омелянович М. Бухоблік для "малюків": чим простіше, тим краще / М. Омелянович // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 81. – С. 48-50.
40. Опофінський О. О. Малий бізнес та сучасний механізм розв'язання соціально-економічних проблем в Україні / О. О. Опофінський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 2. – С. 22-27.
41. Пактер П. Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств (МСФЗ для МСП): проблеми країн з економікою, що розвивається // Школа професійного бухгалтера. – 2008. – № 2. – С.4-14.
42. Парсяк В. Аналітичні передумови управління конкурентоспроможністю невеликих підприємств / В. Парсяк, І. Дибач // Економіст. – 2010. – № 8. – С. 56-59.
43. Піріашвілі О. Б. Пріоритетний розвиток малих промислових підприємств : [в т.ч. на прикл. Херсон. обл.] / О. Б. Піріашвілі // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 11. – С. 112-117.
44. Пєнська І. О. Особливості бюджетування суб'єктів малого підприємництва / І. О. Пєнська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 5. – С. 58-62.
45. Податковий кодекс України: чинне законодавство станом на 10 грудня 2010 року. – К.: Алеута; Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.
46. Пожидаєва М. А. Правове регулювання єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва [Електронний ресурс]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / М.А. Пожидаєва. – К., 2005. – 21 с. – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua / ard / 2005 / 05 pmasmp.zip.
47. Про державну підтримку малого підприємництва : [Електронний ресурс] /Закон України від 19 жовтня 2000 року № 2063-III. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
48. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : [Електронний ресурс] / Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
49. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва [Електронний ресурс]: указ Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 / 98. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua
50. Про схвалення Стратегії застосування МСФЗ в Україні : [Електронний ресурс] / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911-р. – Міністерство фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/
51. Радченко О. Д. Інститут державної підтримки малих підприємств у сільському господарстві / О. Д. Радченко // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – С. 60-66.
52. Регулирование систем бухгалтерского учета и аудита малых и средних предприятий в зарубежных странах и Российской Федерации. [Електронний ресурс] / Министерство финансов Российской Федерации. Программа Тасис. – Режим доступа: http://www1.minfin.ru/
53. Рижакова Г. М. Визначення впливу факторів на показник обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у сільському, лісовому господарстві та мисливстві України / Г. М. Рижакова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 7/8. – С. 108-112.
54. Рижакова Г. М. Вплив факторів на обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у освіті / Г. М. Рижакова // Економіка та держава. – 2011. – №  1. – С. 68-70.
55. Рижакова Г. М. Економетричні залежності обсягів реалізації продукції малих підприємств у Західному регіоні України / Г. М. Рижакова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 12. – С. 218-224.
56. Руководящие принципы бухгалтерського учета и финансовой отчетности для малих и средних предприятий – руководство для уровня 3 : записка секретариата ЮНКТАД // Школа професійного бухгалтера. – 2009. – №4. – С. 17-21.
57. Свідерський Є. Формування показників звітності підприємств з податку на прибуток у 2011 році / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 10. - С. 15-21.
58. Сергієнко О. М. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні / О. М. Сергієнко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 2. – С. 100-104.
59. Сердюк О. М. Проблеми аудиту фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва / О. М. Сердюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 1. – С. 111-114.
60. Сльозко Т. М. Основні проблеми бухгалтерського обліку та звітності / Т. М. Сльозко // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 110-116.
61. Тимощенко Ю. М. Облік на малих підприємствах в умовах глобалізації світової економіки // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція // Збірник наукових праць. Вип. 1 (81). – Львів, 2010. – С. 532-541.
62. Тимощенко Ю. М. Перспективи розвитку системи обліку на малих підприємствах / Ю. М. Тимощенко // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в епоху глобальних змін: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНЕУ : ФПБАУ, 2009. – С. 443-449.
63. Чумаченко М. Сучасний підхід до розвитку фінансової звітності відповідно до основних напрямів інституціональних теорій / М. Чумаченко, Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 8. – С. 12-19.
64. Шибель А. Существуют ли серьезные обоснования, способствовавшие разработке проекта международных стандартов для малого и среднего бизнеса? // Школа професійного бухгалтера. – 2008. - № 5. – С.7.

Довідка виконана 24.03.2012 . Виконавець Федько Т. 

 

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031