Державне управління безпековою сферою України

Державне управління безпековою сферою України

 1. Батраченко О. В. Значення й функції державного управління сферою забезпечення публічної безпеки та порядку / О. В. Батраченко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - N 3. - С. 128-132. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Безпалова О. І. Особливості реалізації правоохоронної функції держави інституціями громадянського суспільства / О. І. Безпалова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2016. - N 20. - С. 4-7. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Валюшко І. Дипломатія України у вимірі інформаційної безпеки країни / І. Валюшко // Вісник Львівського університету = Visnyk of the Lviv university. Сер. Філософсько-політологічні студії. - 2017. - N 13. - С. 137-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : вибр. наук. пр. / О. С. Власюк ; ред.: Н. П. Яценко, І. С. Сандул ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2016. - 527 с.
 5. Гаращенко Ю. В. Державна політика у сфері кібербезпеки в Україні / Ю. В. Гаращенко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Державне управління . - 2019. - N т. 30 1. - С. 140-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Головатий Р. Р. Управління безпекою на стадії планування проектів створення об'єктів з масовим перебуванням людей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Р. Р. Головатий ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - 2018. - 24 с. : рис., табл.
 7. Горбулін В. П. Про результати виконання цільової науково-технічної програми НАН України "Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави" : стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 4 грудня 2019 року / В. П. Горбулін // Вісник Національної Академії Наук України. - 2020. - N 2. - С. 22-27.
 8. Давтян А. С. Історія становлення й розвитку в законодавстві України кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з публічними закликами до вчинення терористичного акту / А. С. Давтян // Право і суспільство. - 2015. - N 4. - С. 132-138. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Денисюк Д. С. Місце та особливості діяльності Національної поліції України в системі органів публічної адміністрації / Д. С. Денисюк // Право і суспільство. - 2016. - N 4. - С. 115-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Дерев'янко С. П. Політико-правове забезпечення публічної безпеки в Україні / С. П. Дерев'янко // Політикус. - 2019. - N 3. - С. 16-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Захаренко К. Проблеми формування ефективної державної інформаційної політики і освіта / К. Захаренко // Вища освіта України. - 2018. - N 4. - С. 44-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Злочини проти громадської безпеки та кримінально-правова політика держави в умовах гібридної війни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 груд. 2017 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманіт. ін-т, Каф. кримін.-прав. дисциплін. - Київ : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. - 143 с.
 13. Коваль О. П. Семантика та сутність терміна "соціальна безпека" / О. П. Коваль // Стратегічні пріоритети. - 2016. - N 2. - С. 58-65 : табл.
 14. Костовська К. М. Організація та здійснення громадського контролю у сфері забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки / К. М. Костовська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - N 34 т.2. - С. 98-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Криштанович М.Ф. Стан Національної поліції України та шляхи її реформування / М. Ф. Криштанович // Молодий вчений. - 2017. - N 4 ч. 1. - С. 29-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні : підруч. для студ. ВНЗ / В. Я. Малиновський ; [кер. вид. проектів А. О. Ястребов]. - Київ : Кондор, 2018. - 308 с.
 17. Морохов О. О. Організаційно-правові засади сучасного стратегічного планування у сфері забезпечення безпеки Державного кордону України / О. О. Морохов // Публічне управління і адміністрування в Україні. - 2019. - N 12. - С. 122-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Нестеряк Ю. В. Удосконалення державної політики у сфері інформаційної безпеки України в умовах інформаційного протистояння / Ю. В. Нестеряк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Сер. Державне управління. - 2017. - N 1. - С. 147-153. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Організаційно-правове забезпечення аналітичної роботи в системі МВС України (правоохоронний та безпековий аспекти) : монографія / [О. Є. Користін та ін. ; заг. ред. М. Г. Вербенський] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. - Херсон : Гельветика, 2019. - 326 с.
 20. Панова О. О. Матеріально-фінансове забезпечення публічної безпеки в Україні / О. О. Панова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер., Юридичні науки. - 2018. - N т. 29 1. - С. 79-83. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Панова О. О. Укладання адміністративних договорів із питань забезпечення публічної безпеки / О. О. Панова // Держава та регіони. Сер., Державне управління. - 2018. - N 1. - С. 220-224. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Пашковський В. Ф. Організаційно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки України в умовах зовнішньої агресії: напрями вдосконалення / В. Ф. Пашковський // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Сер. Політологія. Соціологія. Право. - 2018. - N 2. - С. 29-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
 23. Прав Р. Ю. Удосконалення стратегічного та оперативного управління державною безпекою в інформаційній сфері в умовах гібридної війни / Р. Ю. Прав // Публічне управління та митне адміністрування. - 2019. - N 2. - С. 149-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж : [монографія] / В. І. Попик [та ін.]. ; ред.: Т. Дубас [та ін.]. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2015. - 199, [1] с.
 25. Пучков О. О. Реформа нормативного забезпечення правопорядку у сфері національної безпеки: актуальні питання / О. О. Пучков // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Юридичні науки. - 2018. - N т. 29 3. - С. 7-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
 26. Рижук О. М.. Забезпечення Інформаційної безпеки України під час гібридної війни / О. М. Рижук // Політикус. - 2018. - N 2. - С. 147-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Сибіга О. М. Право особи на доступ до публічної інформації: адміністративно-правове забезпечення і захист : монографія / Олександр Миколайович Сибіга ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т". - Херсон : Гельветика, 2019. - 369 с.
 28. Ситник Г. П. Про один із підходів щодо концептуалізації соціального явища, яке визначають поняттям "національна безпека" в теорії публічного управління [Текст] / Г. П. Ситник // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Державне управління : наук. журн. . - 2019. - N т. 30 5. - С. 17-22.
 29. Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : [монографія] / О. С. Онищенко [та ін.] ; ред. Т. Дубас [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2014. - 258 с. : іл.
 30. Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України : [монографія] / В. М. Горовий [та ін.] ; ред. Т. Дубас [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2015. - 226 с. : рис.
 31. Ткачук Т. Ю. Механізми протидії інформаційним загрозам зовнішніх джерел / Т. Ю. Ткачук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Сер. Політологія. Соціологія. Право. - 2017. - N 1/2. - С. 242-246. - Бібліогр. наприкінці ст.
 32. Фатхутдинов В. Г. Місце громадської безпеки в системі національної безпеки / В. Г. Фатхутдинов // Прикарпатський юридичний вісник : наук.- практ. журн. - 2017. - N 6 т. 2. - С. 79-83. - Бібліогр. наприкінці ст.
 33. Фатхутдінов В. Г. Напрямки удосконалення діяльності Національної поліції України в системі забезпечення громадської безпеки / В. Г. Фатхутдінов // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Юридичні науки. - 2018. - N т. 29 2. - С. 95-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
 34. Фатхутдінов В. Г. Поняття суб’єктів, об’єктів та змісту адміністративно-правових відносин у сфері громадської безпеки / В. Г. Фатхутдінов // Держава та регіони. Сер. Право. - 2018. - N 1. - С. 127-132. - Бібліогр. наприкінці ст
 35. Чишко К. О. Класифікація об'єктів адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки / К. О. Чишко // Право і суспільство. - 2016. - N 2 ч. 3. - С. 135-142. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 01.04.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30