Дисиденти в Україні

Дисиденти в Україні

 1. Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. / Л. Алексеева. – Вильнюс-Москва: Весть, 1992. – 352 с.
 2. Амальрик А. Записки дисидента: мемуари / А. Амальрик. – М: Ардис, 1992. – 361 с.
 3. Андрусяк Т. Політична та правова думка українського визвольного руху 40-50-х років / Т. Андрусяк // Республіканець. – 1995. – № 1-2. – С. 72-77.
 4. Бажан О. Г., Данилюк Ю. З. Опозиція в Україні: (друга половина 50-х - 80-ті рр. XX ст.) / Юрій Данилюк, Олег Бажан; наук. ред. О. П. Реєнт; передм. В. Медведчук; НАН України, Ін-т історії України, Голов. редкол. наук.-докум. серії книг "Реабілітовані історією". – К. : Рiдний край, 2000. – 616, [1] с.
 5. Бажан О. Методологічні проблеми у вивченні історії дисидентського руху в другій половині 1950-1980-х років / О. Бажан // Україна XX ст. : культура, ідеологія, політика. − К., 2005. − Вип. 8. – С. 296-303.
 6. Баран В. К. Україна після Сталіна: нариси з історії. 1953-1985 рр. / В. К. Баран. – Львів : МП «Свобода», 1992. – 123 с.
 7. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні в 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз / І. Білас – К. : Либідь, Військо України. – 1994. – Кн. 1. – 432 с. 
 8. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні в 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз / І. Білас – К. : Либідь, Військо України. – 1994. – Кн. 2. – 686 с. 
 9. Білокінь С. Життя і смерть Алли Горської / С. Білокінь // Розбудова держави. – 1992. – № 4. – С. 45-54.
 10. Білоус А. О. Політичні об'єднання України / А. О. Білоус. – К. : Україна, 1993. – 108 с.
 11. Білоус Г. Він зважився боротися, щоб жити (роздуми про життя і творчість Василя Стуса) // Молода нація. – 2006. – № 3. – С. 184-193.
 12. Ведмідь Л. А. Історіографія опозиційного руху в Україні другої половини 50-х-середини 80-х років XX століття: дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.06 / Ведмідь Людмила Анатоліївна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. − К., 2005. – 220 арк.
 13. Галамай С. Боротьба за визволення України 1929-1989: мемуари; Канадське наукове товариство ім. Шевченка (Том ХХХV). – Репринтне видання. / С. Галамай – Львів: Каменяр, 1993. – 343 с.
 14. Гель І. Грані культури / І. Гель. – Львів, 1993. – 216 с.
 15. Говерля С. Грані культури / Степан Говерля; вступне слово Б. Стебельський. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1984. – 185 c. –  (Політичні лекції для української молоді).
 16. Грабчак К. Захист прав людини та українських етнічних цінностей у діяльності Української Гельсінської Групи / К. Грабчак // Молода нація. – 2006. – № 3 (40). – С. 17-25.
 17. Данилюк Ю. З. Опозиція в Україні (друга половина 50-х - 80-ті рр. ХХ ст.): монографія / Ю. З. Данилюк, О. Г. Бажан. – К. : Рідний край, 2000. – 616 с.
 18. Декларація Української  Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсінських угод / Український правозахисний рух = Ukrainian movement for human rights and justice: Документи й матеріали київської Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських Угод. – Торонто; Балтимор : Смолоскип, 1978. – С. 11-14.
 19. Дисидентський рух в СРСР: погляд із сьогодення: (до 90-річчя від дня народж. видат. вчен. і громад. діяча А. Д. Сахарова) : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Ін-т філол. та суспільствознавства, Іст. ф-т, Каф. всесвіт. історії та правознав / Ред.: О.В. Дудник; Упоряд.: З.В. Священко. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – 220 с.
 20. Жуковський А., Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів, 1992. – 230 с.
 21. Зайцев Ю. Дисиденти: опозиційний рух 60 – 80-х років / Ю. Зайцев. // Сторінки історії України ХХ століття: Посібник для вчителя. – К., 1992. – С. 195-235.
 22. Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956 – 1987). / Б. Захаров. – Харків, 2003. – 144 с.
 23. Интеллигенция Советской Украины: Некоторые вопросы историографии и методологии исследования / Брега Г. С., Варварцев Н. Н., Комаренко Н. В.; Ред. Курносов Ю. А. – К. : Наук. думка, 1988. – 191 c.
 24. Калько М. Етноваріант культурного коду часу у дзеркалі поетичного дискурсу шістдесятників (на матеріалі поезії В. Симоненка) / М. Калько // Молода нація. – 2006. – № 3. – С. 201-209.
 25. Камінський А. На перехідному етапі. «Гласність», «перебудова» і «демократизація» на Україні / А. Камінський. – Мюнхен, 1990. – 623 с.
 26. Касьянов Г.  В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80 років: монографія / Г. В. Касьянов. – К. : Либідь, 1995. – 221 с.
 27. Кіпіані В. Видавнича діяльність Української Гельсінської Спілки / В. Кіпіані // Молода нація. – 2011. – спецвипуск. – С. 46-48.
 28. Клейнер І. Національні проблеми останньої імперії (Національне питання в СРСР очима радянських дисидентів). / І. Клейнер. – Париж, 1978. – 406 с.
 29. Колісник Ю. Інформаційна діяльність Української Гельсінської спілки та її значення у здобутті державного суверенітету / Ю. Колісник // Молода нація. – 2006. – № 3(40). – С. 26-38.
 30. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні у ХХ столітті. / Б. Кравчено. – К. : Основи, 1997. – 432 с.
 31. Курас І. Дисидентський рух 1960-80-х років в Україні / І. Курас, М. Багмет, І. Федьков. – К. : Основи, 1994. – 102 с.
 32. Курносов Ю. Ю. Інакомислення в Україні (60-ті-перша половина 80-х років XX ст.). / Ю. Ю. Курносов. – К. : Iн-т історії України. – 1994. – 232 с.
 33. Лисяк-Рудницький І. Політична думка українських підрадянських дисидентів // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2 т. –  Т. 2. – К. : Основи, – 573 с.
 34. Литвин В. М. Політична арена України. Дійові особи та виконавці / В. М. Литвин. – К. : Абрис, 1995. – 496 с.
 35. Литвин В. М. Україна у другому повоєнному десятилітті (1956-1965) / В. М. Литвин ; відп. ред. В. А. Смолій. – К. : Лі-Терра, 2004. – 272 с.
 36. Литвин Ю. Правозахисний рух на Україні, його засади та перспективи, квітень 1979 / Ю. Литвин // Сучасність. – 1979. – № 10. –  С. 98-104.
 37. Лук'яненко Л. Вірую в Бога і в Україну: біографія окремої особи. / Л. Лук'яненко. – К. : МП "Пам'ятки України", 1991. – 319 с.
 38. Лук'яненко Л. До історії Української Гельсинської спілки / Л. Лук'яненко. – К. : Фенікс, 2010. – 318 с.
 39. Лук'яненко Л. Не дам загинуть Україні! / Л. Лук'яненко. – К. : Софія, 1994. – 512 с.
 40. Маніфест Українського Правозахисного Руху / Український правозахисний рух = Ukrainian movement for human rights and justice: Документи й матеріали київської Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських Угод. – Торонто; Балтимор: Смолоскип, 1978. – 477 с.
 41. Матвійчук В. І., Концепції радянського тоталітаризму: порівняльний аналіз // В. І. Матвійчук, В. М. Ткаченко // Україна в ХХ ст.: Проблеми національного відродження. – К. : Наукова думка, 1993. – С. 4-49.
 42. Мороз В. Шістдесяті роки на Україні / В. Мороз // Всесвіт. – 1992. – № 9-10. – С. 182-187; № 11-12. – С. 152-156.
 43. Наші завдання // Українська гельсінська група. 1978-1982. Документи і матеріали / Торонто; Балтимор: Смолоскип. 1983. – С. 21-28.
 44. Національно-визвольний рух в Україні в контексті діяльності опозиційних організацій 1950 – 1980-х років // Вісник Академії праці та соціальних відносин. – К., 2005. – Вип. 2[30]. – С. 145-150.
 45. Новини про невільників: У тюрмах і таборах // Вісник репресій в Україні. – 1980. – Вип. 6. – С. 12.
 46. Огляд джерел та історіографії до вивчення опозиційного руху в Україні (друга половина 1950-х – середина 1980-х років) // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 15-22.
 47. Пасічник М. С. Історія України. Державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : навчальний посібник. / М. С. Пасічник. –   К.: Знання, 2006. – 735 с.
 48. Пахаренко В. Вузька дорога шістдесятників (штрихи до осмислення феномена) // Молода нація. – 2006. – С. 194-200.
 49. Політична історія України. ХХ століття. – К. : Генеза, 2002 – Т. 6: Від тоталітаризму до демократії: (1945-2002). – 2003. – 693 с.
 50. Прокоп М. Чи новий етап українського руху опору? / М. Прокоп // Сучасність. – 1978. – № 6. – С. 83-91.
 51. Руденко М. Найбільше диво – життя. Спогади. / М. Руденко. – Київ-Едмонтон-Торонто: Таксон, 1998. – 559 с.
 52. Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х початок 1990-х років. / А. Русначенко. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 1998. – 720 с.
 53. Рябчук М. Самвидав / Микола Рябчук // Нариси української популярної культури. – К: УЦКД, 1998. – 760 с.
 54. Симуха А. Лабіринт історії «Свободи» / А. Симуха // Молода нація. – 2006. – № 3. – С. 56-108.
 55. Стус В. В житті і творчості, спогадах та оцінках сучасників. – Балтимор-Торонто. – Смолоскип, 1987. – 463 с.
 56. Субтельний О. Україна. Історія / О. Субтельний. – К. : Либідь, 1991. – 510 с.
 57. Україна крізь віки: В 15 т. – К., 1999. – Т. 13: Україна в умовах системної кризи (1960 – 1980-і рр.) / В.К. Баран, В.М. Даниленко. – 307 с.
 58. Українська Гельсінська група: історіографічний огляд / Наук. ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. – К.: Поліграф Центр, 2005. – 22 с.
 59. Українська Гельсінська група, 1978-1982: док. і матеріали / упорядкув. і зредаґував О. Зінкевич. – Торонто; Балтимор : Укр. Вид-во "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1983. – 998 с.
 60. Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах / упоряд. і голов. ред. Олесь Шевченко; редкол.: Микола Горбаль [та ін.]. – К. : Ярославів Вал, 2012. – 812 с.
 61. Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: в 4-х т. / Харківська правозахисна група. – Харків: Фоліо, 2001. – Т. 1: Особистості / Софія Карасик та ін.; Укл. Євген Захаров, Ред.: Лариса Богораз, Олександр Даніель та ін. – 2-е вид., випр. та доп. – 2001. – 203 с.
 62. Українська інтелігенція під судом КГБ. Матеріали з процесів В. Чорновола, М. Масютки, М. Озерного та інших. – Мюнхен, 1970. – 248 с.
 63. Українська суспільно-політична думка в XX столітті: док. і матеріяли / упоряд.: Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – [Б. м.] : Сучасність, 1983 – Бібліотека Прологу і Сучасности; Ч. 157. – Т. 3, ч. 5: Війна і перші повоєнні роки, ч. 6: Український рух опору / оформ. обкл. Я. Я. Гніздовський. – 1983. – 383 с.
 64. Український правозахисний рух = Ukrainian movement for human rights and justice: Документи й матеріали київської Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських Угод. – Торонто; Балтимор : Смолоскип, 1978. – 477 с.
 65. Хроніка репресій // Вісник репресій в Україні. – 1980. – Вип. 6. – С. 4-11.
 66. Чорновіл В. Твори: У 10 т. – К.: Смолоскип, 2002 – Т. 2: Правосуддя чи рецидиви терору? Лихо з розуму (портрети двадцяти "злочинців"). Документи та матеріали 1966-1968 рр. / Упор. та коментарі Валентини Чорновіл, Передм. Леся Танюка. – 2003. – 903 с.
 67. Шамара С., Волошин І. Українська інтелігенція у ролі «народної опозиції»: спроба реінтерпретації в контексті модерного періоду історії / С. Шамара, І. Волошин. // Молода нація. – 2006. – № 3. – С. 45-55.
 68. Шаповал Ю. Людина і система. Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні / Ю. Шаповал. – К. : Наукова думка, 1994. – 271 с.
 69. Широке море України: Документи самвидаву України. – Париж; Балтимор, 1972. – 378 с.

Довідка виконана 26.01.2016. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30