Довідкові видання

Довідкові видання

02(038)
З-43

Зведений словник термінів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи / [М. М. Головченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. ін-т муніцип. упр. та міськ. госп-ва, Каф. інформ. діяльн. та документознавства. - Херсон : Олді-плюс, 2020. - 165 с.

 

МБ211-22
030(477)
Е 64

Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України; редкол.: І. М. Дзюба (співголова). - К. : Координац. бюро ЕСУ НАН України, 2020. - Т. 22 : Мр - На. - 712 с. : іл., табл., кольор. іл. - Бібліогр. наприкінці ст.


Д4290
159.922.6(075.8)
П 12

Павелків Роман Володимирович. Геронтопсихологія: медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння : навч. посіб. / Р. В. Павелків, Є. М. Харченко ; [в авт. ред.] ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 474 с. : табл. - Глосарій: с. 406-452. - Бібліогр.: с. 453-473 та у підряд. Прим.

 

В81106
159.922.7
Б 24

Барбера Мэри Линч. Детский аутизм и вербально-поведенческий подход : обучение детей с аутизмом и связанными расстройствами : [18+] / Мэри Линч Барбера при участии Трейси Расмуссен. - Киев : Сварог, 2020. - 302, [1] с. : ил., табл. - Слов. терминов: с. 262-267.

 

303(031)
Е 64

Енциклопедія соціогуманітарної інформології = Энциклопедия социогуманитарной информологии = Encyclopedia Sociohumanitarian Informology : [у формі словника-довідника] / НДІ інформатики і права НАПрН України ; [заг. ред., авт. та координатор проєкту К. І. Бєляков]. - Київ ; [Херсон] : Гельветика, 2020. - Т. 1. - 471 с. : табл. 

 

МБ325-6
340(477)(031)
В 27

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол.: В. Я. Тацій (голова) [та ін.]. - Харків : Право, 2020. - Т. 6 : Фінансове право / [редкол.: М. П. Кучерявий (голова) та ін.]. - 614 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. -

 

37(091)(477)(075.8)
З-15

Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна. Історія педагогіки : навч. посіб. / Л. В. Задорожна-Княгницька ; М-во освіти і науки України, Маріупол. держ. ун-т, Каф. педагогіки та освіти. - Херсон : Олді-плюс, 2020. - 361 с. - Бібліогр.: с. 19-21, 358-361. - Глосарій до курсу: с. 341-353. - Короткий імен. довід.: с. 328-340.

 

374.7(035)
К 56

Коваленко Микола Андрійович. Неформальна освіта : довідник-порадник для дорослих / М. А. Коваленко, О. Е. Ломоносова, Г. М. Швороб. - Херсон : Олді-плюс, 2020. - 119 с. - Бібліогр.: с. 104-109.


В81111
502/504(038)
У 45

Українсько-російський тлумачний словник еколого-гігієнічних термінів / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; уклад. М. О. Захаренко [та ін.]. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 775 с.

 

796(038)
Л 67

Лишевська Валентина Михайлівна. Словник спортивних термінів із загальної фізичної підготовки для здобувачів вищої освіти (навчальна дисципліна "Фізичне виховання") : науково-методичне видання / В. М. Лишевська, С. І. Шаповал, І. І. Петрушкевич ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон : Олді-плюс, 2020. - 207 с.


796.07(038)
М 23

Мандич Т. М. Словник коментаторського мовлення / Тамара Мандич ; [наук. ред. О. Карабута ; Херсон. держ. ун-т]. - Херсон : ХДУ, 2020. - 112 с.


81'25(031)
Е 64

Енциклопедія перекладознавства : [у 4 т.] / [переклад з англ. Н. І. Андрейчук та ін.] ; за ред. І. Ґамбіера та Люка ван Дорслара ; за заг. ред. [укр. тексту] Олександра Кальниченка та Леоніда Черноватого. - Вінниця : Нова книга, 2020. - Т. 1. - 551 с. - Бібліогр. наприкінці розд.


811.162.1:811.161.2]'35(038)
Я 75

Ярмолюк М. О. Практичний польсько-український правописний словник : для середнього рівня / Микола Ярмолюк, Леся Біленька-Свистович ; [голов. ред. Б. Будний]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2020. - 334 с. - На обкл. авт. не зазнач. - Контртитул пол. - Бібліогр.: с. 334-334.


Г5336-1
94(477)(035)
У 69

Уривалкін О. М. Довідник з історії України : [у 2 т.] / Олександр Уривалкін. - Вид. 2-ге, перероб. і допов. - Київ : Олег Філюк, 2020. -Т. 1 : З найдавніших часів й до кінця XIX століття. - 444 с. : іл., табл., портр.
- Т. 2 : З початку XX століття й до сьогодення. - 2020. - 440 с. : портр., табл., іл. - Іст. портр.: с. 341-394. - Іст. терміни і поняття.: с. 395-422

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031