Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності

Довідкові видання

Довідкові видання

Д3872
28.588
С 89

Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції = Vascular Plants of the Emerald Network of Ukraine under Protection of the Bern Convention / за ред., передм. проф. В. А. Соломахи ; Благод. орг. Інтерекоцентр, Ін-т ботанiки ім. М. Г. Холодного НАН України. - Житомир : Євенок О. О., 2017. - 151 с. : кольор. іл., табл., карти. - Обкл., тит. арк. та передм. парал. укр., англ. - Бібліогр.: с. 134-143. - Список Смарагдових об'єктів України: с. 144-148. - Алф. покажч. укр. та латин. назв видів рослин: 149-151.

В76750
45я2
С 74

Справочник по животноводству и ветеринарии : все, что нужно знать / сост. Ю. С. Пернатьев ; ред. Л. Н. Зинченко. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 350 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 346.

К46.61я2
Д 58

Довідник з вівчарства / [Ю. В. Вдовиченко та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства. - Вид. 2-ге, допов. і перероб. - Нова Каховка : ПИЕЛ, 2017. - 159 с. : табл., рис.

В76373
46.73я20
С 54

Собаки. 50 найпопулярніших порід : [пер. з англ.]. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 56 с. : кольор. іл. - (Міні-енциклопедія). - Глосарій: с. 56.

Г4943-1
63.3(4)я20
К 77

Країни світу і Україна : енциклопедія : [в 5 т.] / наук. ред. А. Г. Бульвінський ; передм. А. I. Кудряченко; ДУ "Ін-т всесвіт. історії НАН України". - Київ : Фенікс, 2017. - Т. 1 : Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа. -  562 с. : карти. - Бібліогр. наприкінці розд.

В79209
63.3(4УКР3)я2
К 82

Крип'якевич І. П. Біографічний словник моїх знайомих / Іван Крип'якевич ; [упоряд., авт. передм. І. М. Мороз] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2017. - 143 с. : портр. - Бібліогр. в прим.

Д3948
65.261.8-214
С 13

Савчук В. П. Практическая энциклопедия финансового менеджера / Владимир Савчук. - Киев : Баланс Бизнес Букс, 2017. - 965, [1] с. : рис., табл. - Глоссарий: с. 946-963. - Библиогр.: с. 964-[966].

Г4749
66.4(4УКР)38
С 24

Світова гібридна війна: український фронт : [монографія] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за заг. ред., упоряд. В. П. Горбуліна. - К. : НІСД, 2017. - 494, [1] с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим. - Глосарій: с. 489-494.

Д4008
67я2
М 19

Малишева Н. Р. Французько-український та українсько-французький юридичний словник : 60000 слів / авт.-упоряд.: Н. Р. Малишева, І. С. Микитин ; [вид. в авт. ред.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Харків : Право, 2017. - 731 p.

М67я2
Н 67

Німецько-український словник юридичних термінів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; [заг. наук. ред.: С. В. Ківалов, Н. В. Петлюченко]. - Одеса : НУ "ОЮА"'' ; Херсон : Гельветика, 2017. - 575 с.

М67я2
У 45

Українсько-французький / французько-український словник юридичних термінів = Dictionnaire ukrainien-français / français-ukrainien des termes juridiques : (близько 10 тисяч термінів) / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т ; [упоряд.: Т. О. Коломоєць, С. В. Іваненко, голов. ред., голова кол. авт. Т. О. Коломоєць]. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. - 326 с.

Г4917-2
67.5я20
Е 64

Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; редкол.: Ю. С. Шемшученко (співголова) [та ін.]. - Київ : Академперіодика, 2017. - Т. 2 : Е - Л. - 926 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

МБ325-2
67.9(4УКР)я20
В 27

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол.: С. І. Максимов (голова) [та ін.]. - Харків : Право, 2017.  - Т. 2 : Філософія права. - 1127 с. : іл.
- Т. 3 : Загальна теорія права : [275 ст.] / [редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. - 2017. - 951 с. : фотіл.
- Т. 17 : Кримінальне право / [редкол.: В. Я. Тацій (голова)]. - 2017. - 1062 с. : іл.

М67.9(4УКР)301.02я2
К 61

Коломоєць Т. О. Службове право України: словник термінів / Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков ; [за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова] ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : [ЗНУ] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. - 339 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

В77724
67.9(4УКР)301.145
С 34

Сидоренко Д. А. Довідник учасника дорожнього руху щодо нормативно-правового регулювання відносин у сфері дорожнього руху та його безпеки / Д. А. Сидоренко. - Харків : Право, 2017. - 87 с. : табл.

М67.9(4УКР)302.2я73
Б 48

Березовська С. В. Податкове право : навч.-метод. посіб. / С. В. Березовська ; заг. ред. А. С. Нестеренко ; Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права, Каф. конституц. права та держ. упр. - О. ; Херсон : Гельветика, 2017. - 183 с. : табл. - Бібліогр.: с. 161-183. - Слов. основ. термінів: с. 154-160.

Г4758
67.9(4УКР)304я20
Е 64

Енциклопедія цивільного права України / С. В. Антонов [та ін.] ; відп. ред. Я. М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. - К. : Ін Юре, 2009. - 947 с. - (Бібліотека енциклопедій "Ін Юре" : БЕІ).

Д3958
68.651.1
Х 22

Харук А. І. Бойові літаки XXI століття : [довідник] / Андрій Харук ; [ред. В. А. Іванова ; худож. А. Печенізький та ін.]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 398 с. : іл., портр. - (LІКБЕЗ. Історичний фронт : громад. просвіт. проект : засн. 2014 р.). - Бібліогр.: с. 396.

81.2-43
У 45

Українсько-російсько-англійський словник-довідник гідрогеологічних термінів / [Д. Ф. Чомко та ін. ; ред. Л. Воронцова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2017. - 623 с. 

В77074
81.411.1-212-4
Л 72

Лозова Н. Є. Іменник : грамат. довід. / Н. Є. Лозова ; наук. ред. В. Б. Фридрак ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ : Наук. думка, 2016. - 284, [2] с. : табл. - Бібліогр.: с. 284-[285].

Б10288
81.411.1-4
Б 48

Береза Т. Мовою бестселерів : сучас. слов. живої мови : [2933 вислови] / Т. Береза. - Львів : Апріорі, 2017. - 798 с. - (Авторська кухня словників Тараса Берези). 

В78619
81.411.1-4
Ш 37

Шевченко Л. І. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник : інновац. проект каф. стилістики та мов. комунікації за участі молодих учених / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов ; [уклад. Д. Ю. Сизонов (кер.) [та ін.] ; відп. ред. Л. І. Шевченко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2017. - 112 с. - (Видавничий проект "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі"). - Бібліогр.: с. 102-106 та в списку авт. кол.

М81.411.1-43
У 45

Українсько-англійський/англійсько-український словник юридичних термінів = Ukrainian-English/English-Ukrainian Dictionary of Legal Terms : (близько 10 тис. термінів) / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т ; упоряд.: Т. О. Коломоєць, С. В. Іваненко ; голов. ред. Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. - 313 с.

М81.411.1-43
У 45

Українсько-російський/російсько-український словник юридичних термінів = Украинско-русский/русско-украинский словарь юридических терминов : (близько 10 тис. термінів) / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т ; упоряд. Т. О. Коломоєць [та ін.] ; голов. ред. Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. - 335 с.

Б10088
81.522.44-4
Д 17

Данілкин О. Українсько-циганський словник : діалект Середнього Подніпров'я / Олексій Данілкин ; [ред.: О. Матвійчук (укр. мови), Р. Набаранчук (циган. мови)]. - Київ : Черкас. земляцтво "Шевченків край" у м. Києві, 2017. - 230 с. - Бібліогр.: с. 228.

В76513
81.61-43
Г 90

Груцяк В. И. Русско-арабский словарь терминов инженерной графики [Текст] / В. И. Груцяк ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2017. - 135 с. - Библиогр.: с. 135.

В77781
83.3(4УКР-4ЛЬВ)я2
Л 89

Львів - місто натхнення. Література : іл. худож-енцикл. путівник / упоряд. Ольга Муха ; [голов. ред. М. Савка ; іл. Н. Сидоряка]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 435, [4] с.

В77979
85.31я2
С 48

Словник музичних термінів / [уклад.: В. Тимків, О. Подручна ; муз. ред.: В. Павліковський, В. Кучинський]. - Київ : Вадим Карпенко, 2017. - 311 с. : іл. - (Проект "Український простір"). - Бібліогр.: с. 310-311.

В78176
87.216я2
Ф 56

Философская антропология : словарь / Н. Хамитов [и др.] ; под ред., предисл. Н. Хамитова ; НАН Украины, Ин-т философии им. Г. С. Сковороды [и др.]. - 4-е изд., испр. и доп. - Киев : КНТ, 2017. - 465 с. - Библиогр.: с. 451-464.

МБ323-1
92.0
В 27

Велика українська енциклопедія / голов. редкол. тому: В. М. Локтєв (голова) [та ін.] ; уклад. А. М. Киридон (кер.) [та ін.]. - Київ : Енцикл. вид-во, 2016. - Т. 1 : А - Акц. - 590 с. : іл., портр., карти. - Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.

МБ211-18
92.0
Е 64

Енциклопедія Сучасної України / [наук. ред.: С. І. Болтівець та ін.], Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України; [голов. редкол.: І. М. Дзюба (співголова) та ін.]. - Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2017. - Т. 18 : Лт - Малицький : 2363 ст. /. - 711 с. : рис., табл., карти, кольор. іл. - Бібліогр. наприкінці ст.

МБ324-1
92.0
О-58

Онацький Є. Д. Українська мала енциклопедія : у 4 т. / Євген Онацький; упоряд. та наук. ред., авт. передм. Сергій Білокінь. - Вид. 2-ге, уточн. - Київ : Пульсари, 2016. - Т. 1 : А - І : 1910 ст. - 561, [1] с.

К92.3
Х 39

Херсон : регіон. щоріч. інформ. довід. 2017, вип. 21  / вид. Т. І. Малиновська. - Херсон : Золоті сторінки, 2017. - 319 с.

В77712
94.8
К 53

Книга духовної мудрості / упоряд. Мирослав Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2017. - 191 с.

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031