Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Довідкові видання

Довідкові видання
 

Д3486
26.890(53ІЗР)
Щ 61

Щербаков В. З. Иерусалим христианский : православ. паломнику для прикосновения : справочник / Виктор Щербаков ; в авт. ред. ; предисл. протоиер. А. Миткалика. - К. : НАРККиИ, 2014. - 439 с. : цв. ил.

В74736
40.06я2
Д 58

Довідник стандартів. Національна органічна програма сільського господарства Сполучених Штатів Америки. - Л. : [б. и.], 2014. - 262 с.

Г4569
63.3(4УКР)61-8
М 48

Мельниченко В. Ю. Москва Михайла Грушевського : авт. енцикл.-хроноскоп : до 150-річчя з дня народж. М. С. Грушевського / Володимир Мельниченко ; Нац. культ. центр України в Москві. - М. : Домаш. б-ка, 2014. - 672 с.

63.3(4УКР-4ХЕС)я20
И 90

История Херсона XVIII-XIX вв. : ил. энцикл. : в 2 ч. / сост.: П. Е. Осьминин, И. Н. Иллиади. - Херсон : [б. и.], 2014. - 848 с. : ил., карты.

Г4502
66.1(0)я20
І-90

Історія політичної думки : навч. енцикл. слов.-довід. для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / О. Д. Авдєєнко [та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хоми ; кер. вид. проекту С. В. Піча. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 765 с.

МА1118-1
65.050я2
Р 51

Ринкова економіка: основні терміни, поняття і визначення : в 2 т. / авт.-упоряд.: Є. Я. Агєєв, С. В. Піча, В. В. Кулішов. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - Т. 1 : А - Н : навч. екон. слов.-довід. - 2014. - 506 с.
Т. 2 : О - Я : навч. термінол. слов.-довід. - 2014. - 511 с. - Бібліогр.: с. 457-472.

Г4503
66.0я2
Н 73

Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) : енцикл. слов.-довід. / Г. С. Агафонова [та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хоми ; кер. вид. проекту С. В. Піча. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 488 с.

В74039
66.01я2
П 50

Політологія: сучасні терміни і поняття : короткий навч. слов.-довід. для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / О. А. Агарков [та ін.] ; наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми, уклад., кер. вид. проекту В. М. Піча. - 4-те вид., випр. і допов. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 516 с.

В74589
76.0я2
Б 24

Баришполець О. Т. Український словник медіакультури / О. Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - К. : Міленіум, 2014. - 194, [1] с. - Бібліогр.: с. 193-194.

Г4514
81г(4УКР)дя2
С 79

Степаненко М. І. Мовознавча Полтавщина : довідник / Микола Степаненко ; ред. Н. Баландіна. - Полтава : Шевченко Р. В., 2014. - 567 с. : іл., портр.

В74367
81.411.1-4
К 83

Крохмалюк Д. І. Словник говірки села Шендерівка та інших населених пунктів Могилівського Придністров'я : [близько 2500 діалект. слів] / Дмитро Крохмалюк; ред. авт. - К. : Літопис-XX, 2015. - 247 с. : іл.

В73756
81.411.1-4
Л 72

Лозова Н. Є. Дзвона чи дзвону? або -а(-я) чи -у(-ю) в родовому відмінку [Текст] : словник-довідник / Н. Є. Лозова, В. Б. Фридрак. - Вид. 2-ге, допов. - К. : Наук. думка, 2015. - 165, [1] с.

Г4472
81.411.1-4
Л 87

Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України : 3700 географ. назв / В. В. Лучик ; відп. ред. В. Г. Скляренко. - К. : Академія, 2014. - 542 с.

В76966
81.411.1-43
Ж 15

Жадан Л. В. Словник професійної лексики : [близько 4000 сл.-професіоналізмів] / Л. В. Жадан, В. П. Жадан ; ред. Б. Будний ; худож. Р. Крамар. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2014. - 396 с.

В79314
81.432.1-43
Г 90

Груцяк В. И. Русско-английский словарь терминов инженерной графики : [ок. 2500 тыс. сл. и словосоч.] / В. И. Груцяк ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Х. : Изд-во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 134, [1] с.

МБ306-2
83.3(4УКР)
І-90

Історія української літератури : у 12 т. / заг. ред. вид. Віталія Дончика. - К. : Наук. думка, 2014. - Т. 2 : Давня література (друга половина ХVІ - XVIII ст.) / М. Сулима [та ін.] ; наук. ред.: Віра Сулима, Микола Сулима. - 838, [1] c.
Т. 4 : Тарас Шевченко / Іван Дзюба ; наук. ред., авт. вступ. сл. Микола Жулинський. - 2014. - 781 с.

В76999
85.002.28я2
С 14

Садловський Ю. І. Словник футуризму / Юрій Садловський ; голов. ред. Б. Будний ; передм. Ю. І. Садловського ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2013. - 127 с., [4] арк. іл. - Бібліогр.: с. 100-117.

МБ211-14
92.0
Е 64

Енциклопедія Сучасної України / ред. галузей: Т. І. Березюк [та ін.],  голов. редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.]. - К. : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2014. - Т. 14 : Кол – Кос. - 767 с. : 336 кольор. іл.
Т. 15 : Кот - Куз / ред. галузей: Т. І. Березюк [та ін.]. - К. : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2014. - 711 с. : 2687 іл., 374 кольор. іл., 20 карт.

В74180
92.0
Ч-80

Что, зачем и почему? : энцикл. для любознательных : 0+ : для сред. шк. возраста / пер. с англ. Т. Покидаевой ; ред.: О. Красновская, И. Шадрина ; авт. текста: Б. Тейлор [и др.]. - М. : Махаон, 2014. - 253, [2] с. : цв. ил.

К92.3
Х 39

Херсон : регіон. щоріч. інформ. довід. 2015, вип. 14 : довід. уклад. станом на 05.01.2015 / підготов.: Ю. Лапухіна [та ін.].  - Херсон : Сафронов А. І., 2015. - 295 с. : іл.

Календар подій

123 4 567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
293031