Ефективність логістичної діяльності підприємств

Ефективність логістичної діяльності підприємств

 1. Бабчинська О. І. Логістичне управління підприємством: сутність та передумови розвитку / О. І. Бабчинська, В. В. Кащук // Кримський економічний вісник. - 2013. - N 5. - С. 127-129. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Бархаєва А. Ю. Вплив рівня розвитку логістичної інфраструктури на формування конкурентних переваг підприємств будівельної галузі / А. Ю. Бархаєва // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - N 20 вип.1/1. - С. 61-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Величко О. П. Методика оцінювання розвитку логістики підприємства / О. П. Величко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - N 8. - С. 45-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Гайдабрус Н. В. Практичні аспекти застосування методичного апарату оцінки системи логістичного сервісу / Н. В. Гайдабрус // Регіональна економіка та управління. - 2016. - N 2. - С. 27-34 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Дробязко С. І. Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі логістичного підходу / С. І. Дробязко, Ю. І. Мельнікова // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - N 7. - С. 29-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Жук Ю. О. Наукові основи логістичного управління підприємствами / Ю. О. Жук // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - N 9. - С. 4-8 : табл.
 7. Зось-Кіор М. В. Управління інформаційними логістичними потоками на підприємстві / М. В. Зось-Кіор, Ю. Г. Радочин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер., Економіка і менеджмент. - 2015. - N 13. - С. 247-250. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Короткий Ю. В. Фактори впливу на логістичний потенціал машинобудівного підприємства / Ю. В. Короткий // Молодий вчений. - 2015. - N 9 ч.1. - С. 80-83 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Кривов’язюк І. В. Логістика як імператив розвитку інноваційної діяльності авіаційного підприємства / І. В. Кривов’язюк // Причорноморські економічні студії. - 2018. - N 25. - С. 79-84 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Кривов'язюк І. В. Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства / І. В. Кривов'язюк, Ю. М. Кулик // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - N 12. - С. 254-262. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Кривов'язюк І. Модель вибору логістичних стратегій в умовах кризового стану підприємства / І. Кривов'язюк, Ю. Кулик // Економіст : Літопис подій. Особливості. Ідеї. Аналітика і дослідження. - 2013. - N 11. - С. 57-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Крикавський Є. В. Логістика та управління ланцюгами поставок: навч. посіб. / Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко, М. Фертч ; [ред. О. Чернигевич] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 801 с. : табл., рис.
 13. Кузьменко Т. О. Логістичне управління підприємством: основні принципи та сутність / Т. О. Кузьменко, А. С. Тернова // Регіональна економіка та управління. - 2014. - N 3. - С. 147-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Ларіна Р. Р. Моделювання бізнес-процесів промислового підприємства в напрямку розвитку його логістичного менеджменту / Р. Р. Ларіна, О. Ю. Лук'янова // Економіка та держава. - 2013. - N 7. - С. 17-22 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Левчук К. В. Інформаційна логістика в забезпеченні корисності туристичного продукту: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Катерина Володимирівна Левчук ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. - 2017. - 20 с.
 16. Лиса С. Методичні підходи до оцінювання логістичних ланцюгів торговельних мереж / С.  Лиса // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2010. - N4. - С. 56-63. - Бібліогр. у кінці ст.
 17. Маловичко А. С. Конкурентоспроможність електронної логістики підприємств / А. С. Маловичко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2015. - N 4. - С. 38-42 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Михайлик Н. І. Функціонування елементів товароруху в логістиці підприємства / Н. І. Михайлик // Регіональна економіка та управління. - 2018. - N 2. - С. 88-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Олійник О. М.Напрямки вдосконалення аналітичного інструментарію управління логістичною підсистемою машинобудівного підприємства / О. М. Олійник, Є. В. Маказан, О. О. Головань // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - N 9. - С. 383-390. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Панчук А. С. Доцільність договірної політики як основа удосконалення закупівельної логістики підприємства / А. С. Панчук, Т. О. Гребенюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. - 2017. - N 23 ч. 1. - С. 121-125 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Поповиченко І. В. Ефект "важелю логістики" в діяльності підприємства: визначення та особливості розрахунку / І. В. Поповиченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. - 2017. - N 24 ч.2. - С. 4-6. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Репіч Т. А. Підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства (на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод") / Т. А. Репіч, Н. М. Копен // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - N 1. - С. 84-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
 23. Слободяник Н. П. Формування логістичних систем на підприємстві в сучасних умовах / Н. П. Слободяник, Я. О. Юрчук // Кримський економічний журнал. - 2012. - N 1(01) Ч.2. - С. 361-363. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Сумец А. М. Аутсорсинг складских функций как инструмент повышения эффективности логистики предприятия / А. М. Сумец, М. В. Зеленский // Логистика: проблемы и решения. - 2014. - N 4/5. - С. 38-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
 25. Сумець О. М. Значущість і проблемність виробничих запасів для підприємств олійно-жирової галузі / О. М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. - 2017. - N 2. - С. 36-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
 26. Тараненко Ю. В. Економічна сутність та значення логістики для діяльності підприємства / Ю. В. Тараненко // Економіка та держава. - 2015. - N 5. - С. 131-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Трайкун Ю. М. Вплив логістики на конкурентоспроможність підприємства / Ю. М. Трайкун, Н. Є. Муромець // Молодий вчений. - 2016. - N 1 ч.1. - С. 178-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
 28. Федькович І. В. Удосконалення логістичної діяльності на підприємстві / І. В. Федькович // Економіка та держава. - 2018. - N 1. - С. 111-113. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Харрисон А. Управление логистикой: разработка стратегий логистических операций / Алан Харрисон, Ремко ван Хоук ; пер. с англ. В. А. Сомило ; под науч. ред. А. Е. Михейцева. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 331 с.
 30. Чухрай Н. Логістичне обслуговування: підруч. для вищ. навч. закл. / Наталія Чухрай ; ред. О. Дорошенко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. - 290 с. : рис., табл.
 31. Шостак Л. В. Управління матеріальними потоками підприємства: передовий досвід / Л. В. Шостак // Молодий вчений. - 2014. - N 7. - С. 94-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
 32. Шостак Л. В. Формування логістичного потенціалу підприємства / Л. В. Шостак // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - N 20 вип.4. - С. 151-154. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 12.12.2018. Виконавець Федько Т.

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24252627282930