Екологізація аграрного виробництва

Екологізація аграрного виробництва

 1. Багорка М. О. Система екологічного маркетингу в аграрному виробництві / М. О. Багорка // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - № 10 ч. 1. - С. 26-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Багорка М. О. Системний та ситуаційний підходи як методологічна основа формування маркетингової стратегії екологізації аграрного виробництва / М. О. Багорка // Проблеми системного підходу в економіці. - 2017. - № 4. - С. 28-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Багорка М. О. Формування екологічно орієнтованого комплексу маркетингу в аграрному виробництві / М. О. Багорка // Економіка АПК. - 2017. - № 5. - С. 43-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Багорка М. О. Інноваційні напрями розвитку стратегії екологічного маркетингу в аграрному виробництві / М. О. Багорка // Причорноморські економічні студії. - 2016. - № 11. - С. 65-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Багорка М. О. Стратегічний аналіз основних факторів макро- і мікросередовища аграрного виробництва на шляху до екологізації / М. О. Багорка // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - № 12, ч. 1. - С. 14-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Бегей С. В. Екологічне землеробство : підруч. для студ. і викл. агр. спец. вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / С. В. Бегей ; кер. вид. проекту С. В. Піча. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 428 с. : рис., табл.
 7. Бутрим О. В. Науково-методологічні основи формування низьковуглецевого розвитку аграрного виробництва як фактор агроекологічної безпеки України / О. В. Бутрим // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 10. - С. 51-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Еколого-агромеліоративний моніторинг зрошуваних земель із застосуванням ГІС-технологій : практикум / В. В. Морозов, В. В. Гамаюнова, О. В. Морозов та ін. ; Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. - 164 с. : рис., табл.
 9. Запша Г. М. Проблеми екологізації виробництва в умовах трансформації відносин власності / Г. М. Запша // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 4. - С. 100-104.
 10. Захарченко О. В. Ресурсозберігаючі технології як чинник формування конкурентних переваг у сільськогосподарському виробництві / О. В. Захарченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 6. - С. 61-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Іващенко О. О. Біологізація аграрного виробництва / О. О. Іващенко // Вісник аграрної науки. - 2016. - № 12. - С. 58-62.
 12. Калініченко А. В. Шляхи утилізації та повторного використання надлишкової теплової енергії в аграрному виробництві / А. В. Калініченко // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 8. - С. 230-237. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Кернасюк Ю. В. Економічні, соціальні та екологічні аспекти використання інноваційних технологій smart farm / Ю. В. Кернасюк // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2013. - № 18 вип.1. - С. 94-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Ковальова О. В. Програмно-цільовий підхід до управління еколого-спрямованим сільськогосподарським виробництвом / О.В. Ковальова // Економіка АПК. – 2008. – № 2. – С. 105–110.
 15. Кривов В. М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. Проблема охорони грунтів / В. М. Кривов ; ред. Н. М. Некрут. - 2-ге вид., доповн. - К. : Урожай, 2008. - 304 с. : рис., табл.
 16. Лупенко Ю. О.    Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні / Ю. О. Лупенко, О. В. Захарчук, М. М. Могилова // Економіка АПК. - 2017. - № 5. - С. 5-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Макаренко Н. А. Екологічний моніторинг аграрних систем України / Н. А. Макаренко. - С. 307-311.// Таврійський науковий вісник. - Херсон : Айлант, 1996 - Вип. 57 / англ. пер. В. Г. Чеканович. - 2008. - 396 с. : рис., табл.
 18. Маслак О. Аграрні підсумки 2017 року / О. Маслак // Пропозиція. - 2018. - № 1. - С. 152-155.
 19. Меглей В. І. Перспективи формування в Україні системи органічного аграрного виробництва / В. І. Меглей // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - № 2, ч. 1. - С. 52-57.
 20. Перегудов С. С. Экологические требования к свиноводческим предприятиям : проблемы использования навозных стоков / С. С. Перегудов // Ефективне тваринництво. - 2010. - № 7. - С. 36-40 ; №8. – С. 43-46.
 21. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 26. – Ст. 218. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 22. Русан В. М. Економіко-екологічний механізм раціонального сільськогосподарського землекористування / В. М. Русан // Економіка АПК. - 2006. - № 4. - С. 31-37.
 23. Удова Л. О. Вплив зміни клімату на розвиток аграрного виробництва / Л. О. Удова, К. О. Прокопенко, Л. І. Дідковська // Економіка і прогнозування. - 2014. - № 3. - С. 107-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Фурдичко О. І. Про пріоритетність еколого-економічних досліджень в аграрній науці й виробництві / О. І. Фурдичко, О. І. Дребот // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 6. - С. 5-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
 25. Шалімов М. О. Організація виробництва сільськогосподарської продукції в сучасних екологічних умовах середовища / М. О. Шалімов // Причорноморський екологічний бюлетень. - 2012. - № 2(черв.). - С. 65-74.
 26. Шкуратов О. І. Оцінка впливу екологічних чинників на економічні показники аграрного виробництва / О. І. Шкуратов // Вісник аграрної науки. - 2018. - № 3. - С. 51-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Шрамко І. І. Природне агровиробництво сільськогосподарських підприємств у концепції сталого розвитку / І. І. Шрамко // Молодий вчений. - 2016. - № 4 ч. 2. - С. 224-227 : схема. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 24.04.2018. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031