Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Філософські науки Григорій Савич Сковорода: філософія, життєвий шлях та творчість

Григорій Савич Сковорода: філософія, життєвий шлях та творчість

Григорій Савич Сковорода : філософія, життєвий шлях та творчість

1. Апостол духовності : вечiр iст. портрету Г. С. Сковороди : (сценарiй) / ред. Л. І. Зелена. - Херсон : Друк-ризографiя ХОУНБ, 2002. - 29 c.
2. Барабаш Ю. Я. "Знаю человека..." : Григорий Сковорода : Поэзия. Философия. Жизнь / Ю. Я. Барабаш. - М. : Худож. лит., 1989. - 333 c.
3. Барабаш Ю. Я. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю. Я. Барабаш ; передм. В. Панченка, текст подано в авт. ред. - К. : Києво-Могил. акад., 2007. - 744 с. : портр.
4. Білич Т. А. Світогляд Г. С. Сковороди / Т. А. Білич. - К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1957. - 112 c.
5. Боронь О. Конкорданція повного зібрання творів Григорія Сковороди / О. Боронь // Слово і час. - 2011. - №2. - С. 113-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
6. Верба Г. Перечитуючи Сковороду : коментарі дослідника до кількох хрестоматійних поезій Григорія Сковороди / Г. Верба // Дивослово. - 1998. - №7. - С. 34-36.
7. Глива Є. Л. Онтологічний образ людини в творчості Григорія Сковороди: [монографія] / Є. Л. Глива ; передм.: С. Д. Максименко, О. Т. Губко, ред. Н. Марченко. - К. : КММ, 2006. - 253 с. : портр.
8. Гнатюк Л. То якою ж мовою писав Григорій Сковорода? / Л. Гнатюк // Дивослово. - 2006. - №3. - С. 44-48.
9. Головаха I. П. Філософ-гуманiст Г. С. Сковорода / I. П. Головаха, I. П. Стогнiй. - К. : Політвидав України, 1972. - 76 c.
10. Григорій Сковорода і антична культура : тези доп. науково-практ. конф., присвяченоi 280-рiччю вiд дня народження Г. С. Сковороди (19 листопада 2002р.). - Х. : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2002. - 94 c.
11. Григорій Сковорода, 1722-1794 : бiблiогр. покаж. / уклад.: Гамалiй Г. I, Шевченко В. В., Наук. ред., Ред. Жданова Р. С. - К. : НПБ України, 2002. - 135 c.
12. Гузар І. Сковородознавство на сучасному етапі і проблеми дальшого вивчення філософії Григорія Сковороди : (Доповідь 3 грудня 1992 року Дискусійному Клюбі імени Григорія Сковороди) / І. Гузар // Новий шлях. - 1998. - №1. - С. 126-135.
13. Денисенко В. "Чи не найзнаменитіша українська особистість XVIII століття" : мандрівний учитель Григорій Сковорода / В. Денисенко // Пам'ять століть .Україна. - 2007. - №1. - С. 28-34.
14. Драч І. Ф.  Григорій Сковорода : біогр. повість / I. Ф. Драч, А. Б. Кримський, М. В. Попович ; ред. В. М. Нічик. - К. : Молодь, 1984. - 214 c.
15. Дубовий О. Музика в діяльності Г. С. Сковороди / О. Дубовий // Рідна школа. - 2008. - №6. - С. 73-75. - Бібліогр. у кінці ст.
16. Іваньо І. В. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди / І. В. Іваньо. - К. : Наук. думка, 1983. - 270 c.
17. Ільїн В. Сковорода і сучасність: до осягнення "трисонячної єдності"  / В. Ільїн, Л. Ткаченко // Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2011. - №3. - С. 73-77.
18. Кавалерова Н. А. Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди : монографія / Н. А. Кавалерова. – Одеса : Астропринт, 2010. - 152 с.
19. Казанжи О. Анакреонтичні та гораціанські оди у творчості Г. Сковороди і В. Капніста / О. Казанжи // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - №7. - С. 14-17; Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - №1. - С. 6-9. - Бібліогр. у кінці.ст.
20. Кислашко О. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди в українській духовності / О. Кислашко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - №6. - С. 42-44 : портр.
21. Луців Ю. А. Впливи давніх філософів і отців церкви на творчість Григора Сковороди / Ю. А. Луців. - Торонто : Життя i школа, 1982. - 32 c.
22. Медвідь Н. О. Вивчати – порівнюючи : світочі розуму й духовних ідеалів: європейські просвітителі і Г. С. Сковорода / Н. О. Медвідь // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - №10. - С. 5-8.
23. Мишанич О. В. Григорій Сковорода і усна народна творчість / О. В. Мишанич ; відп. ред. М. Є. Сиваченко ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наук. думка, 1976. - 152 с.
24. Мишанич О. В. Григорій Сковорода і усна народна творчість  / О. В. Мишанич. - К. : Наук. думка, 1976. - 152 c.
25. Наш перворозум Григорій Сковорода на портреті і в житті : фотокнига / авт. і упоряд.: В. Я. Стадниченко, М. А. Шудря ; худож. оформ. С. М. Желєзняка. - К. : Спалах, 2004. - 176 с.
26. Ніженець А. М. На зламі двох світів : розвідка про Г. I. Сковороду і харківський колегіум / А. М. Ніженець. - Х. : Пропор, 1970. - 208 c.
27. Поліщук Ф. М. Григорій Сковорода : семінарій / Ф. М. Поліщук. - К. : Вища шк., 1972. - 207 c.
28. Попов П. М. Григорій Сковорода : життя і творчість : нарис / П. М. Попов. - К. : Держлітвидав УРСР, 1960. - 172 c.
29. Попов П. М. Григорій Сковорода : літ. портрет / П. М. Попов. - 2-е вид., випр. - К. : Дніпро, 1969. - 173 c.
30. Редько М. П. Видатний філософ-гуманіст / М. П. Редько. - К. : [б. и.], 1972. - 48 c.
31. Сковорода Г. С. Вибрані твори : в 2 т. / Г. С. Сковорода ; упоряд., підготов. текстів та прим. Б. А. Деркача. - К. : Дніпро, 1972. - Т. 1 : Сад божественных песней; басни Харьковскія; інші твори. - 1972. - 271 c. ; Т. 2 : Із філософських творів. - 1972. - 278 с.
32. Сковорода Г. С. Вибране / Г. С. Сковорода. Вибране / І. П. Котляревський. - 3-е вид. - Х. : Прапор, 1990. - 299 c.
33. Сковорода Г. С Байки харківські. Афоризми / Г. С. Сковорода ; илл. В. Д. Чернуха, ред. О. Р. Мазуркевич. - Х. : Прапор, 1972. - 131 c.
34. Сковорода Г. С. Вірші. Пісні. Діалоги. Трактати. Притчи. Прозові переклади. Листи. Літературні твори / Г. С. Сковорода. - К. : Наук. думка, 1972. - 436 c.
35. Сковорода Г. С Поезії / Г. С. Сковорода ; упоряд. В. В. Яременко. - К. : Рад. письменник, 1971. - 239 c.
36. Сковорода Г. С. Сад пісень : вибр. твори для серед. шк. віку / Г. С. Сковорода ; пер. М. К. Зеров, ред. С. Артюшенко. - К. : Веселка, 1972. - 203 c.
37. Сковорода Г. С. Пізнай в собі людину / Г. С. Сковорода; пер. М. Кашуба, пер. поезій та ред. В. В. Войтович. - Л. : Свiт, 1995. - 528 c.
38. Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали : зб. наук. пр. / упоряд.: В. М. Нічик (відп. ред.), Я. М. Стратій. - К. : Наук. думка, 1992. - 382 с.
39. Стадниченко В. Я. Іду за Сковородою : сповідь у любові до вчителя : документальна повість – подорож / В. Я. Стадниченко. - К. : Криниця, 2002. - 171 с. : кол.іл.
40. Ткаченко Л. І. Г. С. Сковорода про особистість і розвиток особистості : педагогічний підхід / Л. І. Ткаченко // Педагогіка і психологія. - 2010. - №4. - С. 31-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
41. Український мандрований філософ Григорій Сковорода / Д. І. Багалій; текстолог. підготовка, переднє сл. П. Майдаченка, голов. ред. О. Шокало, худож. В. Мітченко, Ю. Чайка. - 2-ге виправл. вид. - К. : Вид-во "Орій" при УКСП "Кобза", 1992. - 472 c : портр.
42. Уманська Т. Тваринний світ у байках Григорія Сковороди / Т. Уманська // Українська мова та література. Сер. Шкільний світ. - 2011. - №33/34. - С. 20-25 : ил.
43. Ушкалов Л. Портрет Сковороди на тлі греко-римської старовини / Л. Ушкалов // Слово і час. - 2010. - №9. - С. 97-100.
44. Ушкалов Л. Про "вічну філософію" Григорія Сковороди / Л. Ушкалов // Березіль. - 2006. - №3/4. - С. 164-173.
45. Філософія Григорія Сковороди / відп. ред. В. І. Шинкарук. - К. : Наукова думка, 1972. - 311 c.
46. Цимбаляк М. Серце тоді насичується, коли освічується : сенс людського життя. Розмірковування над афоризмами Григорія Сковороди / М. Цимбаляк // Українська мова та література. Сер. Шкільний світ. - 2011. - №19/20. - С. 15-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
47. Чижевський Д. І. Філософія Г. С. Сковороди / Д. І. Чижевський ; передм. Л. В. Ушкалова. - Х. : Прапор, 2004. - 272 с.
48. Шевчук В. А. Григорій Сковорода : роман / В. А. Шевчук. - К. : [б. и.], 1969. - 317 c.
49. Шевчук В. О. Пізнаний і непізнаний Сфінкс: Григорій Сковорода сучасними очима. Розмисел / В. О. Шевчук // Кур'єр Кривбасу. - 2008. - №3/4. - С. 251-328 ; №7/8. - С. 219-266 ; №9/10. - С. 170-210 ; №11/12. - С. 250-292. - Бібліогр. в підрядк. прим.
50. Шевчук Т.  Емблематичні збірки XVII-XVIII ст. у рецепції Г. Сковороди / Т. Шевчук // Слово і час. - 2010. - №7. - С. 71-84. - Бібліогр. у кінці ст.
51. Шевчук Т. Г. Гесс де Кальве і Г. Сковорода : історія літературознавчого міфу / Т. Г. Шевчук // Слово і час. - 2009. - №8. - С. 83-89. - Бібліогр. у кінці ст.
52. Шевчук Т. Музичний код творчості Григорія Сковороди / Т. Шевчук // Слово і час. - 2011. - №5. - С. 24-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
53. Шибанов Г. Інтелектуально-мистецьке оточення Григорія Сковороди на Слобожанщині у 60-х роках XVIII століття / Г. Шибанов // Київська старовина. - 2007. - №1. - С. 151-159.
54. Шреєр-Ткаченко О. Я. Григорій Сковорода – музикант / О. Я. Шреєр-Ткаченко. - К. : Муз. Україна, 1972. - 94 c.
55. Юдкін-Ріпун І. Герметичний дискурс Григорія Сковороди / І. Юдкін-Ріпун // Студії мистецтвознавчі. - 2010. - №2. - С. 7-19. - Бібліогр. в прим.

Довідка виконана 14.12.2012. Виконавець Кисельова А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27282930