Торгівля людьми як прояв кримінального бізнесу

Торгівля людьми як прояв кримінального бізнесу

1. Бандурка О.М. Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми / О.М. Бандурка. – Х. : Вид-во УВС, 2001. – С. 244.
2. Батыргареева В. С. О некоторых путях предупреждения торговли женщинами / В. С. Батыргаева // Злочини проти особистої волі людини: міжнар. наук.-практ. семінар, Харків, 19-20 верес. 2002 : зб. матеріалів. – X. : ПФ «Книжкове видавництво «Лестивця Марії», 2002. – С. 197-203.
3. Весельський В.К. Торгівля людьми в Україні : (проблеми розслідування): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. К. Весельський, В. В. Пясковський. – К.: КНТ, 2007. – 268 с.
4. Возна Т. Діяльність неурядових організацій щодо запобігання торгівлі людьми і надання допомоги потерпілим від неї та їх правовий статус в Україні / Т Возна // Історія в школі. - 2005. - №7/8. - С. 54-58.
5. Гаврилюк В. І. Актуальні аспекти міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України на напрямку протидії торгівлі людьми / В. І. Гаврилюк, В. І. Дубина, М. П. Данилюк. – К. : Цифра, 2007. – 171 с.
6. Годуєв О.Прокурорський нагляд-запорука ефективної протидії злочинам, пов'язаним з торгівлею людьми / О. Годуєв // Вісник прокуратури. - 2010. - №12. - С. 14-18.
7. Головкин Б. Громадська думка щодо торгівлі людьми: кримінологічний погляд на проблему / Б. Головкин // Право України. - 2003. - №7. - С. 34-38.
8. Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року: затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. №410 // Офіційний вісник України. – 2007. – №18. – С. 65.
9. Домбругова А. Відповідальність за торгівлю людьми / А. Домбругова // Юридичний вісник України. - 2006. - №51. - С. 9.
10. Ємець О. М. Особливості тактики проведення досудового слідства на початковому етапі розслідування транснаціональних злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми / О. М. Ємець // Процесуальні, тактичні та психологічні проблеми, тенденції і перспективи вдосконалення досудового слідства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 30 трав. 2008 р.). – Одеса, 2008. – С. 215-217.
11. Іващенко В. Проблеми правового регулювання співробітництва держав у галузі боротьби з торгівлею людьми / В. Іващенко // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №9. - С. 85-87.
12. Іващенко В. О. Торгівля жінками та дітьми : (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби) : монографія / В. О.Іващенко – К.: Атіка, 2004.– С.112.
13. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності та протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію (Прийнята резолюцією № 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU00144.html
14. Концепція проекту закону України «Про протидію торгівлі людьми» // Урядовий кур’єр. – 2011. – 12 січ. (№4).
15. Кушнір О. Адміністративно-правовий статус суб'єктів протидії торгівлі людьми / О. Кушнір // Юридична Україна. - 2008. - №12. - С. 47-52.
16. Кушнір О. Проблеми удосконалення нормативно-правового регулювання протидії торгівлі людьми в сучасних умовах / О. Кушнір // Підприємництво, господарство, право. - 2010. - №9. - С. 104-106.
17. Ляпкіна Л. О. Аспекти розкриття злочинів, пов'язаних з незаконною торгівлею людьми / Л. О. Ляпкіна, Є. В. Максакова // Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2004. – Вип. 21. – С. 138-141.
18. Механізми співпраці правоохоронних органів в процесі виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми // American Bar Association, 2010. – 54 с.
19. Наказ МВС України від 24.11.2010 № 581 «Про організацію діяльності Департаменту боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України та підрозділів боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми ГУМВС, УМВС» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.43316.0
20. Негодченко Д. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Грузії: порівняльно-правовий аналіз / Д. Негодченко // Юридична Україна. - 2011. - №4. - С. 88-93.
21. Орлеан А. М. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми: монографія / А. М. Орлеан. – Х.: СІМ, 2005. – 180 с.
22. Підгородинський В. М. Обтяжуючі обставини торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі людини / В. М. Підгородинський // Митна справа. - 2002. - №6. - С. 84-86.
23. Предборський В. А. Розвиток тіньового ринку торгівлі людьми як наслідок процесів архаїзації соціально-економічної структури / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - №9. - С. 26-31.
24. Противодействие торговле людьми: учеб. пособие / под общ. ред. А. М. Бандурки; Междунар. ассоциация вузов МВД стран СНГ и др. – К.; Х. : Консум, 2003. – 312 с.
25. Пясковський В. Особливості забезпечення безпеки потерпілих від торгівлі людьми в сучасних умовах / В. Пясковський // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - № 3. - С. 127-129.
26. Пясковський В. Поняття та криміналістична характеристика торгівлі людьми / В. Пясковський // Вісник прокуратури. – 2003. – № 5. – С. 71-75.
27. Розслідування торгівлі людьми: навч. посіб. / М. І. Андрієнко [та ін.]; [за ред. П. В. Коляди]. – К. : Конус-Ю, 2009. – 190 с. : табл.
28. Санакоєв Д. Організаційно-тактичні засади виявлення слідів злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми, вчинених організованими групами / Д. Санакоєв // Підприємництво, господарство, право. - 2008. - №10. - С. 169-172.
29. Скулиш Є. Структурні компоненти формування теоретичних основ протидії торгівлі людьми в Україні / Є. Скулиш // Право України. - 2010. - №4. - С. 283-291.
30. Тимошенко Д. Протидія торгівлі людьми в Україні: Характеристика злочину / Д.Тимошенко. – К.: Атіка, 2006.– С. 38.
31. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міжнародною організацією з міграції від 14.09.2005 року // Гаврилюк В. І. Актуальні аспекти міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України в напрямку протидії торгівлі людьми / В. І. Гаврилюк, В. І. Дубина, М. П. Данилюк. – К., 2007. – С.164-168.
32. Усенко О.В. Торгівля жінками як прояв кримінального бізнесу / О.В. Усенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/6text/6_10.htm.
33. Холмс П. Найкращі зразки міжнародної практики боротьби з торгівлею людьми : метод. рекомендації для співробітників правоохоронних органів України з питань виявлення, розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми / П. Холмс. – К. : МОМ, 2003. – 213 с.

Довідка виконана 22.09.2011. Виконавець Федько Т. 

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24252627282930