Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Торгівля людьми як прояв кримінального бізнесу

Торгівля людьми як прояв кримінального бізнесу

1. Бандурка О.М. Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми / О.М. Бандурка. – Х. : Вид-во УВС, 2001. – С. 244.
2. Батыргареева В. С. О некоторых путях предупреждения торговли женщинами / В. С. Батыргаева // Злочини проти особистої волі людини: міжнар. наук.-практ. семінар, Харків, 19-20 верес. 2002 : зб. матеріалів. – X. : ПФ «Книжкове видавництво «Лестивця Марії», 2002. – С. 197-203.
3. Весельський В.К. Торгівля людьми в Україні : (проблеми розслідування): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. К. Весельський, В. В. Пясковський. – К.: КНТ, 2007. – 268 с.
4. Возна Т. Діяльність неурядових організацій щодо запобігання торгівлі людьми і надання допомоги потерпілим від неї та їх правовий статус в Україні / Т Возна // Історія в школі. - 2005. - №7/8. - С. 54-58.
5. Гаврилюк В. І. Актуальні аспекти міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України на напрямку протидії торгівлі людьми / В. І. Гаврилюк, В. І. Дубина, М. П. Данилюк. – К. : Цифра, 2007. – 171 с.
6. Годуєв О.Прокурорський нагляд-запорука ефективної протидії злочинам, пов'язаним з торгівлею людьми / О. Годуєв // Вісник прокуратури. - 2010. - №12. - С. 14-18.
7. Головкин Б. Громадська думка щодо торгівлі людьми: кримінологічний погляд на проблему / Б. Головкин // Право України. - 2003. - №7. - С. 34-38.
8. Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року: затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. №410 // Офіційний вісник України. – 2007. – №18. – С. 65.
9. Домбругова А. Відповідальність за торгівлю людьми / А. Домбругова // Юридичний вісник України. - 2006. - №51. - С. 9.
10. Ємець О. М. Особливості тактики проведення досудового слідства на початковому етапі розслідування транснаціональних злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми / О. М. Ємець // Процесуальні, тактичні та психологічні проблеми, тенденції і перспективи вдосконалення досудового слідства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 30 трав. 2008 р.). – Одеса, 2008. – С. 215-217.
11. Іващенко В. Проблеми правового регулювання співробітництва держав у галузі боротьби з торгівлею людьми / В. Іващенко // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №9. - С. 85-87.
12. Іващенко В. О. Торгівля жінками та дітьми : (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби) : монографія / В. О.Іващенко – К.: Атіка, 2004.– С.112.
13. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності та протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію (Прийнята резолюцією № 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU00144.html
14. Концепція проекту закону України «Про протидію торгівлі людьми» // Урядовий кур’єр. – 2011. – 12 січ. (№4).
15. Кушнір О. Адміністративно-правовий статус суб'єктів протидії торгівлі людьми / О. Кушнір // Юридична Україна. - 2008. - №12. - С. 47-52.
16. Кушнір О. Проблеми удосконалення нормативно-правового регулювання протидії торгівлі людьми в сучасних умовах / О. Кушнір // Підприємництво, господарство, право. - 2010. - №9. - С. 104-106.
17. Ляпкіна Л. О. Аспекти розкриття злочинів, пов'язаних з незаконною торгівлею людьми / Л. О. Ляпкіна, Є. В. Максакова // Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2004. – Вип. 21. – С. 138-141.
18. Механізми співпраці правоохоронних органів в процесі виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми // American Bar Association, 2010. – 54 с.
19. Наказ МВС України від 24.11.2010 № 581 «Про організацію діяльності Департаменту боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України та підрозділів боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми ГУМВС, УМВС» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.43316.0
20. Негодченко Д. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Грузії: порівняльно-правовий аналіз / Д. Негодченко // Юридична Україна. - 2011. - №4. - С. 88-93.
21. Орлеан А. М. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми: монографія / А. М. Орлеан. – Х.: СІМ, 2005. – 180 с.
22. Підгородинський В. М. Обтяжуючі обставини торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі людини / В. М. Підгородинський // Митна справа. - 2002. - №6. - С. 84-86.
23. Предборський В. А. Розвиток тіньового ринку торгівлі людьми як наслідок процесів архаїзації соціально-економічної структури / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - №9. - С. 26-31.
24. Противодействие торговле людьми: учеб. пособие / под общ. ред. А. М. Бандурки; Междунар. ассоциация вузов МВД стран СНГ и др. – К.; Х. : Консум, 2003. – 312 с.
25. Пясковський В. Особливості забезпечення безпеки потерпілих від торгівлі людьми в сучасних умовах / В. Пясковський // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - № 3. - С. 127-129.
26. Пясковський В. Поняття та криміналістична характеристика торгівлі людьми / В. Пясковський // Вісник прокуратури. – 2003. – № 5. – С. 71-75.
27. Розслідування торгівлі людьми: навч. посіб. / М. І. Андрієнко [та ін.]; [за ред. П. В. Коляди]. – К. : Конус-Ю, 2009. – 190 с. : табл.
28. Санакоєв Д. Організаційно-тактичні засади виявлення слідів злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми, вчинених організованими групами / Д. Санакоєв // Підприємництво, господарство, право. - 2008. - №10. - С. 169-172.
29. Скулиш Є. Структурні компоненти формування теоретичних основ протидії торгівлі людьми в Україні / Є. Скулиш // Право України. - 2010. - №4. - С. 283-291.
30. Тимошенко Д. Протидія торгівлі людьми в Україні: Характеристика злочину / Д.Тимошенко. – К.: Атіка, 2006.– С. 38.
31. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міжнародною організацією з міграції від 14.09.2005 року // Гаврилюк В. І. Актуальні аспекти міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України в напрямку протидії торгівлі людьми / В. І. Гаврилюк, В. І. Дубина, М. П. Данилюк. – К., 2007. – С.164-168.
32. Усенко О.В. Торгівля жінками як прояв кримінального бізнесу / О.В. Усенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/6text/6_10.htm.
33. Холмс П. Найкращі зразки міжнародної практики боротьби з торгівлею людьми : метод. рекомендації для співробітників правоохоронних органів України з питань виявлення, розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми / П. Холмс. – К. : МОМ, 2003. – 213 с.

Довідка виконана 22.09.2011. Виконавець Федько Т. 

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
293031