Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності

Книжкові новинки за 2017 рік

Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах : навч. посіб. / Н. Ю. Голубєва [та ін.] ; за ред. Н. Ю. Голубєвої ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : [б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. - 479 с.
У посібнику висвітлюються особливості деяких категорій цивільних справ, що стосуються як матеріально-правового, так і процесуального їх боку. Висвітлюється специфіка суб'єктного складу, процесу доказування, процедури підготовки справи до судового розгляду, її судового розгляду й вирішення тощо. Читачам пропонуються деякі найбільш цікаві, на думку авторів, або такі, що найбільш часто зустрічаються в судовій практиці, категорії цивільних справ.
Авторський колектив сподівається, що вивчення цього курсу сприятиме вдосконаленню теоретичних знань студентів із навчальної дисципліни «Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах» і дасть їм змогу краще підготуватися до практичної роботи в правовій сфері.

Балабко В. В. Злочини проти життя та здоров'я особи: кримінальна відповідальність медичних працівників : моногр. / В. В. Балабко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Запоріжжя : Дніпров. металург, 2017. - 287 с. : табл.
У монографії досліджені питання: кримінальної відповідальності медичних працівників за вчинення злочинів проти життя та здоров'я особи; генезис, сучасний стан, зарубіжний і міжнародний досвід розглядуваної проблеми; пеналізації цих злочинів та протидії корупційній діяльності медичних працівників.
Книга розрахована на студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), викладачів юридичних навчальних закладів, юридичних факультетів, науковців, а також співробітників МВС, СБУ, прокуратури та суддів і усіх тих, хто цікавиться зазначеною проблематикою.

 

Мельничук С. А. Моя боротьба за мову : документальне висвітлення методів ”історичного складання” російськомовного населення України / С. Мельничук. - Вид. 2-ге, допов. - Київ : Талком, 2017. - 575 с. : форми, іл.
Збірка, документів правозахисної діяльності автора книги документаль­но висвітлює процес, поширення нацистської ідеології «Русского мира» в Україні, зокрема у Луганську, як плацдарм дня військової інтервенції кремлівсько-терористичних військ в Україну під приводом захисту ро­сійськомовного населення.
Автор сподівається, що дана збірка документів, незабаром стане мате­ріалом для професійного дослідження працівниками СБУ.

 

Грицан О. А. Правові засади екологічного контролю за використанням та охороною надр : моногр. / О. А. Грицан. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. - 175 с.
Монографія присвячена дослідженню організаційно-правового забезпечення державного, самоврядного та громадського контролю за використанням та охороною надр в Україні. У результаті аналізу наукової доктрини, сучасних міжнародних стандартів та досвіду зарубіжних держав сформульовано низку пропозицій, спрямованих на вдосконалення законодавчого регулювання контрольної діяльності у сфері надроко-ристування.
Для науковців-правників, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також юристів-практиків, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку : колект моногр. / за ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. - Запоріжжя : ЗНУ ; [Херсон] : Гельветика, 2017. - 327 с. : табл.
У колективній монографії у систематичному вигляді розглядаються актуальні питання правового статусу різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування в Україні.
Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, державних службовців, широкого кола читачів.

 

 

Ленгер Я. І. Муніципально-правові колізії : загальнотеоретичний аспект : моногр. / Я. І. Ленгер ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : УНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. - 335 с.
Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем, пов'язаних з виникненням, існуванням та вирішенням муніципально-правових колізій.
У монографічній роботі здійснено системний аналіз поглядів на колізію в праві, юридичну колізію, проти­річчя в праві, прогалину, конфлікт та соціальне протиріччя та визначено основні ознаки правової колізії. Визначено правову колізію як суб'єктивно-об'єктивне явище правової дійсності. Виокремлено серед наявної великої кількості класифікацій правових колізій муніципально-правові, котрі є правовим протиріччям, що виникає через суб'єктивні та об'єктивні причини та помилки під час реалізації повноважень з вирішення населенням безпосередньо або через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення.
Монографія розрахована на викладачів вищих навчальних юридичних закладів, науковців, аспірантів, студентів, представників органів державної влади та органів місце­вого самоврядування.

Коваленко Н. В. Теорія адміністративно-правових режимів : моногр. / Н. В. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. - 431 с. : табл., рис.
Монографія присвячена дослідженню адміністративно-правових режимів крізь призму становлення адміністративно-правової науки.
У монографії розкрито сутність та структуру механізму адміністративно-правового регулювання; встановлено види та здійснено характеристику функцій адміністративно-правових режимів та сутність адміністративно-правового режиму публічного майна. Автором визначено шляхи вдосконалення забезпечення функціонування адміністративно-правових режимів.
Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівників правоохоронних органів.

 

Болокан І. В. Теорія реалізації норм адміністративного права : моногр. / І. В. Болокан ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. - 559 с.
Монографія присвячена висвітленню історико-теоретичних та праксеологічних проблем реалізації норм адміністративного права. У роботі у логічній послідовності висвітлюються базові положення сучасної теорії реалізації нормативно-адміністративного права як різновиду галузевої реалізації, аналізуються класифікаційний розподіл галузевої реалізації, подається системний, ґрунтовний аналіз ресурсу кожної форми, а також пропонується сучасна концепція реалізації норм адміністративного права.
Одержані результати монографічного дослідження становлять науково-теоретичний та практичний інтерес, адже можуть бути основою подальшої розробки теорії реалізації норм адміністративного права, враховані як у нормотворчій, так і у правореалізаційній, у т.ч. правозастосовчій практиці. Положення цього монографічного дослідження можуть використовуватись також у навчальному процесі при підготовці майбутніх юристів.
Монографія може бути корисною для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

Бусол О. Ю. Political games, або Створення Державного бюро розслідувань в Україні : [монографія] / О. Ю. Бусол ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Самміт-Книга, 2017. - 231 с.
У книзі через теорію поля політики з використанням методів аналітичної розвідки в мережі Інтернет реконструйовано картину полі­тичного та наукового дискурсу щодо Державного бюро розслідувань (Національного бюро розслідувань) у сучасний період. Приділено увагу проблемі криміналізації медіа-корупції. Розглянуто юридичні колізії законодавства України щодо Державного бюро розслідувань, проблеми незалежності, спеціального статусу цього органу, деофшоризації України у світлі нової світової тенденції, міжнародний досвід створення державних інституцій з повернення корупційних активів. Окреслено умови та перспективи подальшого функціонування Дер­жавного бюро розслідувань.
Книга адресована науковцям, державним службовцям, політи­кам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам, ад'юнктам, слухачам і всім, кого цікавлять проблеми сучасності у сфері державно­го управління та протидії злочинності.


Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова, вид. здійснене за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні ; [авт.-уклад. В. Л. Мусіяка ; ред. А. Чернова]. - Київ : Заповіт, 2017. - 780 с. : фот.
У  цій  антології  подані  найважливіші  нормативні  акти  та  інші  джерела,  що визначають зміст і особливості конституційного процесу в сучасній Україні: від  Конституції  1978р.  та  проектів  змін  до  Конституції  до  висновків  Венеціанської комісії та Конституційного Суду України.
З  метою  допомоги  у  сприйнятті  та  розумінні  змісту  окремих  етапів конституційного  процесу  і  супутніх  їм  суспільно-політичних  подій  наведено відповідні експертно-аналітичні матеріали та висновки щодо них.
Видання  адресовано  науковцям,  викладачам  і  студентам  юридичних  ВНЗ, народним  депутатам  України,  представникам  органів  державної  влади  і  місцевого  самоврядування.  Видання  може  зацікавити  правозахисників  і  громадських активістів, які ініціюють творення “нового суспільного договору”, а також громадян.

Генсон Джейсон. Шпигунські таємниці : як захистити своє життя / Джейсон Генсон ; пер. з англ. В. Плискін ; [літ. ред. О. Радзивіл] . - 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2017. – 234 с.
Книжка «Шпигунські таємниці. Як захистити своє життя» - посібник з порятунку у надзвичайній ситуації, що може статися будь-де: на відпочинку, вдома, у транспорті. Колишній працівник ЦРУ Джейсон Генсон відкриває завісу у світ спецагентів, розповідаючи про все: від того, як виявити потенційного злочинця і до того, як зникнути безслідно.
Розкривається зміст термінів: нон-фікшн, кримінал, самозахист, особиста безпека, теорія брехні, ситуаційна обізнаність, безпека під час подорожей.
Автор розповідає: Що робити, якщо ви почули в домі кроки грабіжника; Як зрозуміти, що вашу машину намагаються вкрасти; Як звільнитися, якщо ви раптом прокинулися, обмотані клейкою стрічкою.
«Шпигунські таємниці» - практичні поради колишнього спецагента, як діяти у небезпечних ситуаціях. Кумедні (і не дуже) приклади з реального життя і розважать, і покажуть, як не втрапити в халепу.
Для найширшого кола читачів, усіх, хто хоче вберегти себе і свою сім’ю.

Борт О. П. Інститут договірного статуту у міжнародному приватному праві : моногр. / О. П. Борт ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. - Одеса : [б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. - 199 с.
Наукова  праця,  в  якій  проводиться спеціальне  комплексне  дослідження  договірного  статуту  як  інституту міжнародного  приватного  права.  Визначаються  основні  закономірності розвитку  доктринальних  підходів  до  тлумачення  правової  природи  та засад  визначення  договірного  статуту:  поширення  сфери  застосування принципів автономії волі, найбільш тісного зв’язку, появи нових колізійних формул прикріплення, що визначають зміст та обсяг договірного статуту зобов’язання.
На  підставі  аналізу  колізійного  законодавства  та  практики його застосування виявлено розширення зобов’язального статуту договору, що  пов’язано  з  функціональним  розумінням  договірних  зобов’язань, характерним  як  для  національного,  так  і  для  уніфікованого  колізійного регулювання, зокрема  –  європейських  колізійних  регламентів  Рим  I і Рим II.
Монографія адресована науковцям, студентам вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться цим питанням.

 

Грабович Т. А. Правовые основы политики энергетической безопасности ЕС : моногр. / Т. А. Грабович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одесса : [б. и.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. - 175 с.
Монографію присвячено дослідженню генезису, доктринальних основ, юридичної природи та особливих правових характеристик політики енергетичної безпеки Європейського Союзу. У роботі висвітлено еволюцію правового регулювання питань енергетичної безпеки ЄС, розкрито особливості формування енергетичного права ЄС в частині регулювання питань забезпечення енергетичної безпеки ЄС.
Сучасна політика енергетичної безпеки ЄС (як складова європейської енергетичної політики) охоплює три сфери (безпечність енергії, конкуренцію, екологію) та є предметом регулювання енергетичного права ЄС. Розглянуто питання складу та повноважень інституцій, що виконують функції щодо формування та реалізації політики енергетичної безпеки ЄС. Обґрунтовано наукові підходи до визначення впливу структури та специфіки взаємозв’язків окремих сфер (безпека постачання, конкурентність, екологічна сталість) та напрямів (спільна зовнішня політика, спільна внутрішня політика) політики енергетичної безпеки ЄС на енергетичне право ЄС. Розглянуто систему правових засобів гарантування безпеки постачання енергоресурсів ЄС в рамках Третього енергетичного пакета.
Монографія стане у нагоді працівникам енергетичних компаній, органам місцевого самоврядування, усім, хто цікавиться правом Європейського Союзу.

 

Коноваленко В. В. Авторське право : зразки договорів / В. В. Коноваленко ; голов. ред. Б. Будний. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2016. - 287 с. : табл.
У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видав­ців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архі­текторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх спадкоємців, зокрема 13 зразків договору про переда­вання виключних майнових прав на твори, 19 зразків ліцензій­ного договору, 40 зразків договору замовлення.
У комплект договорів включено договори з резидентами і нерезидентами. Кожен зразок договору містить докладні коментарі, які доз­воляють працювати з договорами видавцеві, авторові та спадко­ємцеві з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права.
Посібник складається з двох частин. Перша має друкований вигляд і містить 37 зразків авторських договорів, а друга частина книги подана в електронному додатку. У книзі подано основні поняття авторського права, які дозволяють сторонам договору зрозуміти призначення тих чи інших умов авторського договору.
Видання буде корисним видавцям, авторам, спадкоємцям та іншим особам з будь-яким рівнем підготовки у сфері авторського права.

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031