Менеджмент туристичного підприємства

Менеджмент туристичного підприємства

 1. Saukh I. V. The main problems of improvement of quality of tourism education / I. V. Saukh // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2015. - N 1. - С. 95-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Ахмед К. Т. Набор, отбор и адаптация персонала туристических предприятий Ирака / К. Т. Ахмед // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - N 1. - С. 69-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська ; в авт. ред. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К. : Альтерпрес, 2008. - 286 с. : рис., табл.
 4. Байков М. А. Формування інтелектуального капіталу як орієнтир управління комерційною діяльністю туристичного підприємства / М. А. Байков, С. В. Захарін, А. А. Казарян // Молодий вчений. - 2015. - N 11 спец. вип. - С. 11-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Банько В. Г. Охорона праці в туристському комплексі : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Банько ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. - К. : КНТ, 2010. - 230 с. : рис., табл.
 6. Гринько Т. В. Франчайзинг як інструмент формування організаційної культури туристичних підприємств / Т. В. Гринько, О. П. Крупський // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 1. - С. 145-154 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Зайцева Н. А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 100103 "Соц.-культ. сервис и туризм" / Н. А. Зайцева ; отв. ред. И. Б. Чистякова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 234, [1] с. : рис., табл.
 8. Іванова З. О. Сутність туристичного потенціалу та його роль у розвитку відчизняного народного господарства / З. О. Іванова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - N 2. - С. 77-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Крупський О. П. Складові інноваційного потенціалу персоналу туристичного підприємства / О. П. Крупський // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. - 2015. - N 28 ч.4. - С. 79-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Крупський О. П. Складові інноваційного потенціалу персоналу туристичного підприємства / О. П. Крупський // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. - 2015. - N 28 ч.4. - С. 79-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Лукашевич М. П. Соціологія туризму : підручник / М. П. Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. - Київ : Знання, 2015. - 303 с.
 12. Любіцева О. О. Туристичні ресурси України : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. - К. : Альтерпрес, 2007. - 369 с., [3] арк. карт : ілюстр., табл.
 13. Мальська М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. екон. спец.] / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук ; М-во освіти  і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 232 с. : рис., табл.
 14. Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підручник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 243 с. : іл., табл., фот.
 15. Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. М. Афонченкова [та ін.]. ; під заг. ред. О. Є. Лугініна ; М-во освіти  і науки, молоді та спорту України. - К. : Ліра-К, 2013. - 363 с. : рис., табл.
 16. Менеджмент туристичної галузі : підручник / О. М. Білоусов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Міжнар. ун-т бізнесу і права. - Херсон : Гельветика, 2017. - 579 с. : рис., табл.
 17. Момонт Т. В. Управлінська звітність як складова фінансового менеджменту (у контексті туристичної індустрії) / Т. В. Момонт // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2018. - N 1. - С. 76-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Опалько М. С. Автоматизація управління туристичним підприємством як засіб підвищення ефективності його діяльності / М. С. Опалько, Т. Ю. Примак // Молодий вчений. - 2016. - N 5 ч. 4. - С. 585-588. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Панченко, Ю. В. Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 341 с. : табл. 
 20. Сазонець О. М. Шляхи реалізації соціально-комунікативної функції підприємств міжнародного туризму в практичній діяльності / О. М. Сазонець, М. С. Ганкіна // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - N 11. - С. 38-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Саух І. В. Сучасні тенденції стратегічного менеджменту підприємств туристичної індустрії / І. В. Саух // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2016. - N 1. - С. 91-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Сідоров М. В. Україна на світовому ринку туристичних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / М. В. Сідоров, О. Є. Юрченко, С. О. Юрченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 255 с. : рис., табл.
 23. Туризм у контексті глобалізації: сучасний стан і перспективи: реком. покажч. літ. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; упоряд.: Л. В. Корж, Р. І. Харчевнікова ; ред. Л. С. Воїнова. - Херсон : ХДУ, 2013. - 27 с.
 24. Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / Д. М. Стеченко [та ін.] ; за ред. Д. М. Стеченка. - К. : Знання, 2012. - 455 с. : табл., рис.
 25. Устименко Л. М. Основи туризмознавства : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. М. Устименко ; голов. ред. Л. В. Фурта. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К. : Альтерпрес, 2011. - 344 с. : ілюстр., табл.
 26. Федулин А. А. Оптимизация внутрикластерных отношений в туристической сфере / А. А. Федулин, К. А. Лебедев, О. Е. Лебедева // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - N 1. - С. 383-388. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Шаталова А. О. Використання інформаційних технологій в управлінні туристичним персоналом / А. О. Шаталова // Регіональна економіка та управління. - 2016. - N 5. - С. 99-102. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 15.04.2019. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031