Музичне виховання

Музичне виховання

1. Алєксєєнко Т. Ціннісні орієнтації сімейного виховання: концепція реалізації // Рідна школа. – 1997. – №10. – С. 69-72.
2. Асаф’єв Б. А. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – 2-е изд. – Л.: Музыка, 1973. – 144 с.
3. Бабишин С.Д. Дитячий фольклор в історико-педагогічному аспекті // Народна творчість та етногрфія. – 1990. – №1. – С. 58-60.
4. Баландина  Е.Ю. Народная музыка и патриотическое воспитание // Проблемы музыкальной культуры. – К.: Муз. Украина, 1989. – Вып. 3. – С. 28-29.
5. Беземчук Л., Васьков Ю. Проблеми вдосконалення музичної освіти в загальноосвітній школі // Завуч. – 2003. – березень (№ 8). – С. 3-4.
6. Ващенко Г.Г. Виховний ідеал: підручник для педа¬гогів, виховників, молоді і батьків.  — Полтава: Пол¬тавський вісник, 1994. — 126 с.
7. Верховинець В.М. Весняночка: Ігри з піснями для дітей дошк. і мол. шк. в. – 5-е вид. – К.: Муз. Україна, 1989. – 343 с.
8. Ветлугіна Н. Музичний розвиток дитини. – К.: Музична Україна, 1997. – 94 с.
9. Восприятие музыки: сб.ст. / ред.-сост. В.М.Максимов. – М.: Музыка, 1980. – 256 с.
10. Голова В.Ю. Музыкальный фольклор в формировании национального самосознания // Проблемы музыкальной культуры. – К.: Муз. Украина, 1989. – Вып. 3. – С. 50-51.
11. Горбенко С. Розвиток музичної освіти і вихован¬ня в Україні в контексті гуманістичної спрямованості // Рідна школа. - 2003. - № 3 (878). - С 38 - 42.
12. Грица С. Мелос української народної епіки. – К., 1979. – С. 59 – 72.
13. Гумінська О. Концепція формування діяльної особистості в процесі музичного виховання // Завуч. – 2005. – червень (№ 16). – С. 15-21.
14. Єрьоміна О. Формування естетичного сприйняття музики // Мистецтво та освіта. — 2000. — № 1. — С. 39-41.
15. Жорнова О. Сучасний урок музики в контексті соціокультурних контактів // Мистецтво та освіта. – 2003. - № 4. – С. 7-10.
16. Іваницький А. Українська народна творчість. – К., 1990. – 268 с.
17. Ілініцька Н. Організаційно-педагогічні умови музичної освіти // Мистецтво та освіта. – 2000. - № 4. – С. 19-22.
18. Квітка К. Народні мелодії. З голосу Лесі Українки записав і упорядкував Климент Квітка. – Київ, 1917. – Ч. 1.
19. Коваль Л.Г. Виховання почуття прекрасного. – К.: Музична Украина. - 1983. – 224 с.
20. Коваль Л.Г. Музично-естетичне виховання підлітків. – К.: Знання, 1979. – 48 с.
21. Колесник О. Втілюючи програму естетичного виховання // Рідна школа. - 1997. - № 6. – С.67-68.
22. Колесса Ф. Музикознавчі праці — К.: Наук, думка, 1970. - 592 с.
23. Костюк А.Г. Эстетические аспекты восприятия музыки // Проблемы музыкальной культуры. – К.: Муз. Украина, 1989. – Вып. 2. – С. 143-156.
24. Кох К.П. Із спостережень над східнослов’янськими та середньоєвропейськими музично-фольклорними зв’язками у XVI – XIX століттях // Укр. музикознавство. – 1979. – Вип. 14. – С. 151 – 167.
25. Кошиць О. Про українську пісню й музику. – К., 1993. – 364 с.
26. Леонтьев АН. Избранные пси¬хологические произведения: В 2-х т. — М.: Педагогика, 1983. — Т. 1. –  320 с.
27. Лисенко М. Про народну пісню і про народність в музиці. — К.: Мистецтво, 1955. - 66 с.
28. Локарєва Г.В., Жорнова О.І. Старовинна гра як засіб естетичного розвитку молодшого школяра // Матеріали конференції «Початкова освіта – шляхи розвитку» 10-12 квітня 1995 р. Частина ІІІ. – Запоріжжя, 1995. – С. 65-69.
29. Масол Л.М. Концепція загаль¬ної мистецької освіти // Мистецтво та освіта. — 2004. — № 1. — С. 2—5.
30. Масол Л.М. Концепція худож¬ньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах України // Шкільний світ. — 2002. — № 9 (березень). — С 1—16 (вкладка).
31. Масол Л.М. Нові обрії мистецької педагогіки // Управління школою: Методичний вісник. – 2002. – листопад (№ 9). – С. 14-22.
32. Масол Л.М. Реформування змісту мистецької освіти у 12-річній школі // Педагогічна газета. – 2002. – жовтень-листопад (№ 10-11). – С. 8.
33. Медведик Ю. Роль української духовнопісенної творчості у вихованні підростаючих поколінь // Мистецтво та освіта. – 1997. - № 1. – С. 9-11.
34. Методика викладання музично-теоретичних і музично-історичних предметів: Збірник статей. – К.: Музична Україна, 1983. – 98 с.
35. Москалець В.П. Психологічні основи виховання ду¬ховності в українській національній школі: автореф. дис... докт. психол. наук. — К., 1996. - 49 с.
36. Москальова Л. Українське сакральне хорове мистецтво // Мистецтво та освіта. – 2004. - № 1. – С. 5-8.
37. Музыкальное образование в школе: учеб. пособ. для студ. муз. фак. / Л.В.Школяр, В.А.Школяр, Е.Д. Критская и др.; Под. ред. Л.В.Школяр. — М.: Издательский центр Академия, 2001. — 232 с.
38. Науменко С.І. Психологія музикальності та її формування у молодших школярів: навч. посіб. – К.: НДПІ, 1993. – 180 c.
39. Нудьга Григорій. Українська пісня в світі. — К.: Му¬зична Україна, 1989. - 408 с.
40. Опанащук М. Концепція єдиної системи естетичного виховання у загальноосвітніх школах України // Мистецтво та освіта. – 1998. - №1. - С. 2 –6.
41. Осипець Р. Українська народна пісня – основа музичного виховання // Мистецтво та освіта. – 2002. - № 3. – С. 6-9.
42. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія: навч. посіб. – К.: Сфера, 1999. – 408 с.
43. Печерська Е. Формування особистості засобами музики // Рідна школа. – 1998. - № 12. – С. 57-59.
44. Пісні мого серця: збірник / упоряд. В.В. Полковенко. – К.: Молодь, 1994. - 160 с.
45. Плахотник Т. Народна пісня в українській сім’ї // Мистецтво та освіта. – 1996. - № 5. – С. 46-48.
46. Програми та поурочні методичні розробки для городніх загальноосвітніх шкіл: Музика: 5-8 класи. - К.: Перун. 1996. - 102 с.
47. Рева В. Естетичне виховання школярів у процесі сприйняття музики // Мистецтво та освіта. – 1999. - № 1. – С. 4-8.
48. Ростовський О. Музична освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи // Мистецтво та освіта. – 2000. - № 4. – С. 9-13.
49. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі: навч.-метод. посіб. – Тернопіль: Навчальна книга, 2000. – 272 с.
50. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання: навч. посіб. – К.: ІЗМН, 1997. – 256 с.
51. Рудницькі О.П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти: навч. посіб. – К.: ІЗМН, 1998. – 247 с.
52. Сапожник О. Музично-естетичне виховання старшокласників у системі середніх загальноосвітніх шкіл різного типу // Рідна школа. – 2001. - № 4. – С. 12-15.
53. Сапожник О. Музично-естетичне виховання: зміст і структурні компоненти // Рідна школа. – 2002. - № 12. – С. 20-22.
54. Сарапулова Є. Виховання обдарованої дитини // Початкова школа. - 2000. – №2. – С.3-4.
55. Синютін О. У чому сила музики?.. // Шкільний Світ. – 2006. – серпень (№ 29-31). – С. 3-5.
56. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – К.: ІСДО, 1996. – 288 с.
57. Тельчарова Р.А. Уроки музыкальной культуры. – М., 1991. – 218 с.
58. Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. пр. / ред. колегія О.П.Щолокова та інші. – К.: НПУ, 2000. – 181 с.
59. Українське народознавство: навч. посіб. / за ред. С.П. Павлюка, Г.Й. Горинь, Р.Ф. Кирчіва. – Л.: Фенікс, 1994. – 608 с.
60. Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки: метод. рекомендації / укл. С.К. Стефанюк. – К.: ІСДО, 1995. – 176 с.
61. Халабударь О. Методика музыкального воспитания. – М., 1990. – 142 с.
62. Шаварська Н.Г. Естетичне виховання українською піснею як національна проблема // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. - № 1. – С. 27-29.
63. Шреєр-Ткаченко О.Я. Історія української музики. – Київ, 1980. – Ч. 1. – 452 с.
64. Шульгіна В.Д. Зміст і форми виховної роботи вчителів музики в школі. – К.: КДПІ, 1991. – 48 с.
65. Яценко Т. ”Темного лугу калина, чесного батька дитина…” Родинне виховання засобами народної обрядовості // Рідна школа. - 1997. – №7-8. – С.14-18.

Довідк а виконана 14.07.2011. Виконавець Кисельова А.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031