Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Національна валюта України та шляхи її стабілізації

Національна валюта України та шляхи її стабілізації

Національна валюта України та шляхи її стабілізації

1. Адамик Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб. / Б. П. Адамик. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. -278 с.
2. Александрова М. М. Гроші. Фінанси. Кредит: навч.-метод. посіб. - 2-е вид., перероб. і доп. / М. М. Александрова, С. О. Маслова. - К. : ПУЛ 2002. - 336 с.
3.  Береславська О. Курсова стабільність і макроекономічні досягнення в Україні / О. Береславська // Вісник Національного банку України. - 2004. - № 2. - С. 18-21 : табл.
4. Богиня Д. Питання макроекономiчноi стабiлiзацiї в Українi / Д. Богиня, Т. Волинський // Економiка Украiни. – 1996. - № 2. - С.4-13.
5.  Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: підручник / С. Я. Боринець. - К. : Знання-Прес, 2002. – 311 с.
6.  Вайнштейн 3. Гроши Украины / З. Вайнштейн // Советский коллекционер. - 1928. - № 4.
7. Кардаков Н. Каталог денежных знаков России и Балтийских стран (1769-1953) / Н. Кардаков. - Берлин, 1953. - С. 59.
8. Валюты стран мира : справочник. -  М., 1976 . -   312с.
9. Василик О.Д. Державні фінанси України : навч. посіб. / О. Д. Василик. - К. : Вища шк., 1997. - 383 с.
10.  Вачевський М. Основи наукової інформації : навч. підруч./ М. Вачевський. - Дрогобич : Вид-ча фірма “Відродження”, 1995. - 134 с.
11.  Вєтров І. Національні грошові знаки України 1917-1920 рр. / І. Вєтров, М.  Виговський // Київська старовина. - 1993. - № 1. - С. 89.
12.  Гай-Нижник П.  Вихід України з російської рубльової зони у 1918-1919 рр. (державний, громадсько-політичний і фінансово-економічний аспекти реформи) / П.  Гай-Нижник // Київська старовина. - 2005. - № 2. - С. 133-144.
13.  Галь В. Через падіння до стабілізації. Особливості розвитку валютного ринку України в 1998 році / В. Галь // Вісник Національного банку України. - 1999. - №3. - С. 15.
14.  Гальчинський А. С. Сучасна валютна система / А. С. Гальчинський. - К. : LIBRA, 1993. - 96 с.
15.  Гальчинський А. С. Теорія грошей: навч. посіб. / А. С. Гальчинський. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. - 411 с.
16.  Гальчинський А. С. Україна : поступ у майбутнє / А. С. Гальчинський. - К. : Основи, 1999. - 220с.
17.  Давыдов А. Ю. Инфляция в экономике : мировой опыт и наши проблемы / А. Ю. Давыдов. - М. : Международные отношения, 1991. -198 с.
18.  Гривна Национальная валюта Украины : [Электрониый ресурс]. – Режим доступа:  http://uahotel.net/articles/hrivna.html
19.  Гривня як національна валюта України : [Електрониий ресурс]. – Режим доступу: http://home-money.org/ua_64.php
20.  Гроші і кредит: підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; за заг. ред. М. І. Савлука. - К. : КНЕУ, 2002. - 598 с.
21.  Гроші та кредит: підручник / за ред. проф. Б. С. Івасіва. - Тернопіль: Карт-бланш, 2000. - 510 с.
22.  Дернова І. А. Порівняльний аналіз номінального та реального обмінних курсів гривні / І. А. Дернова // Статистика України. - 2009. - № 3. - С. 29-33:  рис.
23.  Долгов С. И. Новая европейская валюта – евро / С. И. Долгов. - М., 1998. - 64 с.
24.  Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового регулювання економіки / О. В. Дзюблюк. - К.: Поліграф книга, 2000. - 512 с.
25.  Дмитрієнко М. Національна валюта України (1918-1919 рр.) / М.  Дмитрієнко, О. Лисенко // Український історичний журнал. - 1994. - №6. - С. 27-28.
26.  Дмитрієнко М. Гроші в Україні: факти і документи / М. Дмитрієнко, В. Ющенко , В. Литвин , Л. Яковлєва. - K. : ARC Ukraine, 1998. -  454 с.
27.  Економіка зарубіжних країн / за ред. А.С. Філіпченка. - К. : Либідь, 1996.  - 412с.
28.  Економічний розвиток України після грошової реформи 1996року // Вісник НБУ. - 2003. - № 10. - С. 44-47.
29.  Загородній А. Г. Фінансовий словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. - Львів : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1996. - 384 с.
30.  Илларионов А. Финансовая стабилизация в республиках бывшего СССР / А. Илларионов // Вопросы экономики. - 1996. - № 2. - С.88 - 97.
31.  Історичний досвід України у створенні національних грошей // Основи економічної теорії / під ред. проф. Ю. В. Ніколенка. Том 1. - С.109-117.
32.  Кальницький М. Шестикутна гривня / М. Кальницький // Контракти. - 2006. - № 31(31июля). - С. 58-61.
33.  Карышковський П. О. Монеты Ольвии / П. О. Карышковський. - К., 1988. - 166 с.
34.  Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, відсотка та грошей / Дж. М. Кейнс. - К., 1997. – 189 с.
35.  Ковалюк О. М. Фінанси України княжої доби / О. М. Ковалюк // Фінанси України. - 1998. - № 5. - С. 99-102.
36.  Козленке Т. Фактори, що зумовлюють динаміку курсу національної валюти України / Т. Козленке //Економіка. Фінанси. Права. - 2002. - №7. – С. І5-17.
37.  Костіна Н. І. Гроші і грошова політика: навч. посібник / Н. І. Костіна. - К.: НІОС, 2001. - 224 с.
38.  Котлер М. Ф. Грошовий обіг на території України доби феодалізму / М. Ф. Котлер. - К.: Наукова думка,1971. - 175 с.
39.  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посіб / В. Д. Лагутін. - 5-тевид., стер. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. – 199 с.
40.  Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів : Світ, 1995. – 328 с.
41.  Лютий О.І. Грошово-кредитна політика та її реалізація в Україні // Фінанси України. – 2000. - № 1. – С. 20-24.
42.  Макконелл Р.К., Брю Л.С. Экономикс : принципы, проблемы, политика. – М. : Республика, 1993. – 167 с.
43.  Мартос Б. Гроші Української держави / Б. Мартос, Я. Зозуля. - Мюнхен, 1972. - С. 10.
44.  Гнатишак М. Державні гроші України 1917-1920 років: ілюстрований історично-іконографічний нарис / М. Гнатишак. - Клівленд, 1974. - С. 162.
45. Міжнародні валютно-кредитні відносини : підручник / А. С. Філіпенко, В. І. Мазуренко, В. Д. Сікора та ін.; за ред. А. С. Філіпенка. - К. : Либідь, 1997. - 208 с.
46.  Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посіб. /О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецькатаін.; за заг. ред. М. І. Савлука. - К. : КНЕУ, 2002. -392 с.
47.  Міжнародні фінанси в питаннях і відповідях : навч. посіб.: 2-е вид., перероб. і допов. - К. : ЦУЛ, 2003. – 294 с.
48.  Міжнародні фінанси: підручник / О. І. Рогач, А. С. Філіпенко, Т. С. Шемет та ін.; за ред. О. І. Рогача. - К. : Либідь, 2003. - 784 с.
49.  Найдьонов В. До питання рівняння обміну та монетарної теорії / В. Найдьонов // Економіка України. - 2003. - № 9. – С. 23-29.
50.  Неманов Л. Финансовая политика Украины (7 ноября 1917 - 4 февраля 1919) / Л. Неманов. - К., 1919. - С. 36.
51.  Національна валюта України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://proukraine.net.ua/GRN.htm
52.  Национальная валюта Украины: [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://evpatoriya.ru/pages/evpatoriya_ukr_valuta.html; http://www.objectiv.tv/020910/46149.html
53.  Нікіфоров П. Глобалізація грошових відносин і проблеми валютної політики України / П. Нікіфоров // Вісник ТАНГ, 2002. - № 8-1. - С. 144-148.
54.  Островерх П.І. Основи економічної теорії / за ред. к.е.н., доц. П. Островерха, С. Реверчука. - Львів : Приватне вид-чо-поліграф. підприємство «Діалог», 1997. - 276 с.
55.  Паливода К. Вплив обмінного курсу національної валюти на стан інвестиційного процесу / К. Паливода // Економіст. - 2009. - № 9. - С. 15-19.
56.  Панчишин С. М., Фіскальні аспекти інфляційного процесу в умовах трансформації України / С. М. Панчишин, В. Б. Буняк, А, В. Стасишин // Фінанси України. - 1998. - № 5. - С.61-66.
57.  Пархоменко М. М. Вплив введення євро на фінансову систему України / М. М. Пархоменко // Україна в ХХІ столітті : концепції та моделі економічного розвитку. - Львів, 2000. - Ч. І. - С. 237-239.
58.  Пацера М. Від гривні Київської Русі - до валюти України / М. Пацера // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 9. - С. 3-5.
59.  Первые бумажные гривны: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://prostofinansy.com/?p=913
60.  Пинзенык В. Макроэкономическая стабилизация в Украине : итоги и проблемы первого года / В. Пинзенык // Вопросы экономики. - 1996. - № 2. - С.88-97.
61.  Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. Г. Райзберг, Л. М. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. - М. : ІНФАМ, 1997. - 492с.
62.  Ривак О. С. Монетарна політика в Україні // Україна в ХХІ столітті : концепції та моделі економічного розвитку / О. С. Ривак. - Львів, 2000. - Ч. І. - С. 225-227.
63.  Саркадзе Л. Міжнародні фінансові інститути у постсоціалістичній перспективі / Л. Саркадзе // Розбудова держави. - 1998. - № 7-8. - С. 19-23.
64.  Соскін О. Фінансово-економічні та соціальні загрози, що постали перед Україною під впливом світової кризи / О. Соскін // Міжнародний огляд. - 2010. - № 1. - С. 11-15. : рис.
65.  Статистичний щорічник України за 1998 рік. - К. : Техніка, 1999. - 576с.
66.  Теория финансов : учебн. пособ. / Н. Е. Заяц, М. К.Фисенко, Т. Е. Бондарь и др.  - 2-е изд., стереотип. - Мн. : Выш.шк., 1998. - 368 с.
67.  Сугоняко О. Роздуми на тлі гривні / О. Сугоняко // Новий шлях : календар- альм.: укр. тижневик. - Торонто, 1997. - № 1. -  С. 127-129.
68.  Сургай О. Гроші розповідають історію / О. Сургай // Чумацький шлях. - 2008. - № 3. - С. 24-25 : цв.ил.
69.  Тимофєєв В. До питання антиiнфляцiйного оподаткування i регулювання цiн в умовах ринкових вiдносин / В. Тимофєєв // Економiка Украiни. - 1993. - № 1. - С. 37-45.
70.  Тхоржевський Р. Й. Нариси історії грошей в Україні / Р. Й. Тхоржевський. - Тернопіль, 1999. - 238 с.
71.  Тхоржевський Р. Й. Нариси історії паперових грошей України. - Донецьк, 1993. - 87 с.
72.  Україна за роки незалежності. - 2-е видання, переробл., допов. та розшир. - К. : Нора-прінт, 1999. - 280 с.
73.  Унковська Т. Моделювання впливу змін обмінного курсу національної валюти на підприємства експортного, імпортного та внутрішнього секторів економіки / Т.  Унковська // Вісник Національного банку України. - 2005. - № 6. -  С. 12-16.
74.  Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. - М. : Дело, 1993. - 829 с.
75.  Циганов С. А. Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки / С. А. Циганов // Фінанси України. - 2000. - № 1. - С.11-19.
76.  Чернецький В. Євро проти доллара / В. Чернецький // Вісник НБУ. - 1998. - № 12. -  С. 19-21.
77.  Шамшетдінов Ю. Пріоритети валютно-курсової політики НБУ / Ю. Шамшетдінов // Вісник НБУ. - 2004. - № 8. - С. 9-11.
78.  Швець В. Каталог українських грошей від 1917 р. / В. Швець. - Львів, 2000. - 168 с.
79.  Шемятенко В. Г. Евро - две стороны одной монеты / В. Г. Шемятенко. - М., 1998. - 345 с.
80.  Ющенко В. А. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні / В. А. Ющенко, В. І. Лисицький. - К. : Скарби, 1998. - 288 с.
81.  Ющенко В. А. Валютне регулювання : навч. посіб. / В. А. Ющенко, В. І. Міщенко. - К. : Т-во «Знання» ; КОО, 1999. - 359 с.

Довідка виконана 26.03.2013. Виконавець Тягай А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031