Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Облік доходів, витрат та фінансових результатів від операційної діяльності

Облік доходів, витрат та фінансових результатів від операційної діяльності

Облік доходів, витрат та фінансових результатів від операційної діяльності

1. Білобловська С. В.  Елементи апробації моделі операційної діяльності в умовах АТП / С. В. Білобловська // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 2. - С. 24-30.
2. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік: облікова полiтика i план рахункiв, стандарти i кореспонденцiя рахункiв, звiтнiсть : навч. посiб. для студ., що навч. за освiтньо-проф. / Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Малюга ; ред. Ф. Ф. Бутинець ; М-во освіти  і науки України, Житомир. інж.-технол. ін-т. - Житомир : РУТА, 2001. - 512 c.   
3. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік : курс лекцiй: Навч.посiб.для студ.спец. 7.050106 "Облiк i аудит" / Ф. Ф. Бутинець, Л. В. - Житомир : Рута, 2000. - 448 c.  
4. Бухгалтерський облік і фінансова звітність - об'єкти фінансового контролю : Метод. посіб. / Держ. контрольно-ревіз. служба України ; авт.-упоряд. І. Б. Стефанюк та ін. - К. : Атіка : Ельга-Н, 2003. - 303 с.
5. Бухгалтерський управлінський облік : підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, Н. М. Малюга, Л. В. Чижевська; За ред. Ф. Ф. Бутинця. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Житомир : Рута, 2002. - 479 с. : ілюстр.
6. Войтенко Т. Звіт про рух грошових коштів: складаємо прямим методом / Т.  Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - № 9(31 січ.). - С. 24-34.
7. Волков Д. П.  Стратегічна оцінка результатів операційної діяльності машинобудівних підприємств / Д. П. Волков // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 169-171. - Бібліогр. наприкінці ст.
8. Данюк В. М. Облікові документи : Розділ 5. - С. 109-128 ; Облікові первинні документи : 5.1. - С. 109-122 ; Облікові похідні документи : 5.2. - С. 122-128. // Кадрове діловодство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. - К. : Каравела, 2006. - 240 с.
9. Дмитренко А. Бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи / А. Дмитренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 6. - С. 17-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
10. Довгопол Н. Побудова аналітичного обліку витрат для забезпечення потреб управління підприємством (на прикладі ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря") / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 10. - С. 47-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
11. Кашубіна Ю. Б. Система показників оцінювання ритмічності операційної діяльності підприємства / Ю. Б. Кашубіна // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. - С. 196-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
12. Клименко С. О. Використання власного капіталу малих і середніх підприємств в операційній діяльності / С. О. Клименко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 12. - С. 94-98. - Библиогр. в конце ст.
13. Левицька С. Організація обліку господарської діяльності підприємства / С.  Левицька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 6. - С. 6-13. - Бібліогр. у кінці ст.
14. Людкевич Т. М. Облік і моделювання витрат підприємства / Т. М. Людкевич, Г. Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 3. - С.151-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
15. Мачулка О.  Облік та аналіз витрат: управлінський аспект / О.  Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 30-34. - Бібліогр. у кінці ст.
16. Ніколаєва В. П. Класифікація доходів з операційної діяльності підприємства / В. П. Ніколаєва // Економіка АПК. - 2009. - № 10. - С. 91-95. - Бібліогр. в підрядк. прим.
17. Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Білик та ін.; ред. Л. Г.  Василенко ; М-во освіти  і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - К. : Кондор, 2008. - 618 с.
18. Озеран А.  Звіт про рух грошових коштів: дослідження концептуальних підходів / А. Озеран // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 10. - С. 27-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
19. Орлів М. С. Організація управлінського обліку витрат на підприємствах нафтогазової геологорозвідки / М. С. Орлів // Нафтова і газова ромисловість. - 2006. - № 1. - С. 13-16.
20. Павлова Н. М.  Про методику дослідження структури витрат підприємства за видами діяльності та елементами витрат / Н. М. Павлова // Фінансовий контроль. - 2006. - № 4. - С. 17-19.
21. Пархоменко В.  Рух грошових коштів як індикатор господарської діяльності / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 11. - С. 3-5.
22. Пархоменко В.  Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат / В. Пархоменко // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 14(9 лют.). - С. 43-46.
23. Пилипенко О. О. Управління витратами на сучасних підприємствах / О. О. Пилипенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 12. - С. 8-11. - Библиогр. в конце ст.
24. Проданчук М. А. Теоретичні засади обліку витрат та калькулювання в системі управління витратами / М. А. Проданчук // Економіка АПК. - 2012. - № 2. - С. 62-65.
25. Сопко В. В.  Облік та аналіз в управлінні підприємством / В. В. Сопко,  Г. М. Мельничук, Г. О. Науменко. - К. : Техніка, 1992. - 180 c. - (Бібліотека господарника)
26. Составление отчета о финансовых результатах // Збірник систематизованного законодавства. - 2007. - № 12. - С. 95-105.
27. Стасюк Г. А. Фінанси підприємств : навч. посіб. для студ. вузів екон. спец. / Г. А. Стасюк. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 480 с. - Бібліогр.: с. 467-472.
28. Сумець О. М. Рекомендації щодо запровадження синтетичного обліку логістичних витрат на підприємстві / О. М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. - 2011. - № 4. - С. 42-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
29. Ценклер Н. І. Облік витрат у системі управління операційною діяльністю підприємства / Н. І. Ценклер // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 94-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
30. Цилюрик Г. І. Теоретичні основи організації обліку доходів від операційної діяльності сільськогосподарських підприємств: історичний аспект / Г. І. Цилюрик // Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С. 93-98.
31. Череп А.  Особливості різних систем обліку витрат / А.  Череп // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2006. - № 1. - С. 372-379. - Библиогр. в конце ст.

Довідка виконана 13.04.2013 . Виконавець Михайленко О.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031