Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Організаційно-правові основи біржової діяльності

Організаційно-правові основи біржової діяльності

Організаційно-правові основи біржової діяльності

 1. Бєлкін Л. М. Проблеми надання юридичної сили електронним документам у господарському обороті: співвідношення публічної та приватної складової в контексті Закону України "Про електронну комерцію" / Л. М. Бєлкін // Вісник господарського судочинства. - 2017. - N 1. - С. 71-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Біржова діяльність : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. В. І. Крамаренко. - К. : ЦУЛ, 2003. - 261 с.
 3. Біржове право України : навч. посіб. для підготов. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 242 с.
 4. Бірюк С. О. Біржова компонента інформаційного середовища вітчизняного фондового ринку / С. О. Бірюк // Економіка та держава. - 2016. - N 8. - С. 44-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Бобкова А. Г. Біржове право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Г. Бобкова, Ю. О. Моісеєв ; ред. Л. І.  Єросова ; М-во  освіти і науки України, Донец. нац. ун-т . - К. : Центр навч. л-ри, 2005. - 199 с. : табл.Брызгин О. Р. Основы биржевой деятельности : учеб.-метод. пособие / О. Р. Брызгин ; Межрегион. акад.
 6. упр. персоналом. - К. : МАУП, 1995. - 77 c.
 7. Бурковська А. В. Особливості виникнення і розвитку бірж у країнах світу / А. В. Бурковська, І. Д. Бурковський, Т. І. Лункіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2015. - N 3. - С. 51-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Герчик А. Биржевой Грааль, или Приключения трейдера Буратіно : смешная сказка о серьезном трейдере Буратино ; Биржевая азбука в картинках / А. Герчик, Т. Лукашевич ; [ред. К. Овчинникова ; ил. Ю. Сомина] ; [Українська біржа]. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2012. - 179 с. : цв. ил.
 9. Данилюк Є. Вплив американського фондового ринку на коливання індексів української фондової біржі / Є. Данилюк // Ринок цінних паперів. - 2016. - N 7/8. - С. 93-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Дефоссе Гастон. Фондовая биржа и биржевые операции: пер. с фр. / Г. Дефоссе. - 2-е изд. - М. : Церих-ПЭЛ, 1995. - 106 c.
 11. Дмитрук Б. П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі : навч. посiб. для студ. економ. спец. вищ. аграр. навч. закл. / Б. П. Дмитрук ; ред. М. А. Василькiвська. - К. : Либідь, 2001. - 342 с.
 12. Домбровський В. С. Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція фондового ринку / В. С. Домбровський, О. Л. Пластун, В. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - N 1. - С. 14-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Дудяк Р. П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль. - 2-ге вид., допов. - Л. : Новий Світ-2000 ; К. : Магнолія плюс, 2003. - 359 с.
 14. Запорожець М. Ю. Біржові індекси як індикатор стану економіки в Україні / М. Ю. Запорожець // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - N 5 ч. 2. - С. 79-83. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Копилова О. В. Залучення капіталу для невеликих компаній за допомогою біржової інфраструктури фондового ринку / О. В. Копилова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - N 10 ч. 1. - С. 138-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Косова Т. Д. Фондова електронна торгівля цінними паперами: вплив на розвиток фінансового ринку України / Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська // Економіка та держава. - 2017. - N 2. - С. 7-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Котирло О. О.   Біржове право : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. О. Котирло ; Мін-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 267 с. : ілюстр.
 18. Одереми Даниель А. От А... до ...Я об акциях и фондовых биржах: как использовать приватизацию и заставить ваши сбережения работать на вас / Д. А. Одереми, Х. А. Бакаре; науч. ред. В. Протасевич, худож. А. Пустоварова. - Харьков : Форт ЛТД, 1992. - 152 c.
 19. Орленко Б. М. Брокерство та дилерство на ринку цінних паперів в Україні та США: порівняльний аналіз / Б. М. Орленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - N 33 т.1. - С. 172-177. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Пепа Т. В. Біржова діяльність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Пепа, Т. І. Пішеніна, В. В. Лавринович. - К. : Ліра-К, 2009. - 540 с. : рис., табл.
 21. Пєхота А. В. Біржовий ринок цінних паперів в Україні: проблеми розвитку / А. В. Пєхота // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - N 8 ч. 2. - С. 53-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Полікевич Н. І. Формування біржових енергетичних ринків країн Східної Європи / Н. І. Полікевич // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - N 20 вип.2/1. - С. 26-30 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 23. Раровська В. В. Біржова діяльність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Раровська, Л. А. Останкова, С. Е. Акопов ; ред. Н. П.  Манойло. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 144 с. : табл.
 24. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Коваленко, Л. М. Радванська, Н. В. Лобанова, Г. М. Швороб. - Херсон : Олді-плюс, 2005. - 572 с.
 25. Роде Эрвин. Банки, биржи, валюты современного капитализма / Э. Роде ; пер. с нем. А. О. Ничипорука, А. В. Цимайло, О. В. Шенаева ; под ред. В. Н. Шенаева. - М. : Финансы и статистика, 1986. - 340, [1] с. : табл.
 26. Сохацька О. М. Біржова справа : підруч. для студ. ВНЗ / О. М. Сохацька ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Карт-бланш, 2003. - 602 с. : рис., табл.
 27. Сьомченков О. А. Біржові облігації: адаптація міжнародного досвіду для використання в Україні / О. А. Сьомченков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. - 2015. - N 11. - С. 260-265. - Бібліогр. наприкінці ст.
 28. Таран В. А. Играть на бирже просто?! : [Кн. для тех, кто хочет делать деньги, а не жить на зарплату, о том, кто и зачем торгует на фин. рынках, о том, как стать валют. трейдером, о том, как начать зарабатывать] / В. А. Таран ; Акад. биржевой торговли "Forex Club Academy". - 3-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 261 с. : ил., рис.
 29. Тєшева Л. В. Пріоритетні вектори інтеграції фондового ринку України у світовий фондовий ринок  / Л. В. Тєшева // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - N 13 ч. 2. - С. 125-129. - Бібліогр. наприкінці ст.
 30. Третяк О. М. Удосконалення законодавчого забезпечення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією / О. М. Третяк // Економіка АПК. - 2012. - N 2. - С. 162-166.
 31. Україна. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Про затвердження положення про функціонування фондових бірж : Постанова від 19.12.2006 / Держ. коміс. з цінних паперів та фондового ринку. // Офіційний Вісник України. - 2007. - N5(2 лют.). - С. 47-56.
 32. Україна. Закони. Закон України "Про товарну біржу" : ( За станом на 1 груд. 2000 р.) : офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2000. - 11 c.
 33. Україна. Закони. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу": (за станом на 11 травня 2000 р.) : офіц. вид. / Верховна Рада України. - К. : Парлам. вид-во, 2000. - 27 c.
 34. Український ринок цінних паперів: стан, перспективи і шляхи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. / Укр. фонд. біржа ; ред. В. В. Оскольський. - К. : Квант, 1992. - 115 с.
 35. Цінні папери : сутність, біржові операції, обіг : зб. нормат. док. та метод. матерiалiв / Укр. фонд. біржа ; відп. ред. С. К.  Соломоненко. - К. : Полiграфкнига, 1992. - 155 c.
 36. Чесноков В. Л. Біржові операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Чесноков ; під ред. М. А.  Коваленка. - К. : Центр учб. л-ри, 2008. - 192 с. : табл.
 37. Штиллих Отто. Биржа и ее деятельность / О. Штиллих. - СПБ. : Братство, 1992. - 304 c.
 38. Ярошевська О. В. Формування капіталу суб’єктів підприємництва в процесі приватизації через фондову біржову торгівлю / О. В. Ярошевська // Причорноморські економічні студії. - 2017. - N 15. - С. 207-211. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 30.01.2018. Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031