Послуги як основа сервісної економіки

Послуги як основа сервісної економіки

 1. Азарян А. А. Основы институционального анализа сферы услуг / А. А. Азарян // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 10. - С. 8-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Аль Атум Мохаммад Фаїз Ахмад. Визначення змісту м'яких проектів на основі сервісної моделі: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Аль Атум Мохаммад Фаїз Ахмад ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - 2015. - 20 с. : рис., табл.
 3. Вітренко А. О. Гносеологічні засади дослідження сутності економічної категорії "послуга" / А. О. Вітренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - N 9. - С. 15-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Вітренко А. О. Довгострокові орієнтири розвитку сфери послуг / А. О. Вітренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - N 8 ч. 1. - С. 32-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Вітренко А. О. Еволюція наукових поглядів на вимірювання продуктивності сфери послуг / А. О. Вітренко // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2017. - N 22 вип. 2. - С. 8-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Вітренко А. О. Зародження вчення про послуги в межах теорії сервісної економіки / А. О. Вітренко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - N 4 ч. 1. - С. 11-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Вітренко А. О. Міждисциплінарні аспекти теорії сервісної економіки / А. О. Вітренко // Причорноморські економічні студії. - 2016. - N 9 ч. 1. - С. 5-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Вітренко А. О. Становлення та розвиток сервісної економіки / А. О. Вітренко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - N 3. - С. 8-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Вітренко А. О. Трансформація економічної системи в умовах постіндустріалізму та необхідність зміни парадигми теорії сервісної економіки / А. О. Вітренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - N 10 ч. 1. - С. 81-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Гончаренко І. М. Перспективи розвитку сфери послуг в Україні в умовах інтеграції до ЄС / І. М. Гончаренко // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - N 20 вип.1/2. - С. 74-77 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Грицько Т. В. Теоретичні підходи до формування механізму управління іміджем підприємств сфери послуг / Т. В. Грицько, І. В. Тімар // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - N 6 ч. 1. - С. 85-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Как составить бизнес-план сервисной компании / Под ред. С. О. Календжяна. - М. : Дело, 1997. - 64 с.
 13. Каплун О. М. Оцінка ефективності впровадження оптимізованої CRM-системи на підприємствах сфери послуг за модульним принципом / О. М. Каплун // Економічні студії. - 2016. - N 3. - С. 43-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Конах С. С. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "сфера послуг" / С. С. Конах // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету . Сер. Економіка і менеджмент. - 2015. - N 12. - С. 46-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Кузьмак О. І. Концептуальні основи забезпечення інноваційного розвитку підприємств у сервісно-виробничих контекстах сфери послуг / О. І. Кузьмак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2015. - N 4. - С. 13-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Легеза Є. О. Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова: монографія / Є. О. Легеза ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя ; Херсон : Гельветика, 2016. - 451 с. : рис., табл.
 17. Моргулець О. Б. Динаміка розвитку сфери послуг України / О. Б. Моргулець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету . Сер. Економіка і менеджмент. - 2015. - N 11. - С. 194-197. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Панасенко І. В. Соціально-економічна нормаль як індикатор ефективності функціонування сфери послуг / І. В. Панасенко // Статистика України. - 2015. - N 4. - С. 30-36 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Приварникова І. Ю. Управління виходом українських підприємств на міжнародні ринки сфери послуг / І. Ю. Приварникова, Г. Г. Грибачова // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - N 5 ч. 1. - С. 141-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу. Теорія і практика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенок. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 327 с. : табл., рис.
 21. Сморжанюк Т. П. Аналіз розвитку підприємств побутових послуг в Україні / Т. П. Сморжанюк // Бізнес-навігатор. - 2011. - N 2. - С. 25-29 : діагр. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Станіславик О. В. Особливості формування інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності підприємств сфери послуг / О. В. Станіславик, О. М. Коваленко, К. І. Рябова // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - N 1. - С. 45-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
 23. Стеблянко І. О. Матриця трансформації структурного типу регіональної економічної політики / І. О. Стеблянко // Молодий вчений. - 2016. - N 11 ч. 4. - С. 689-692 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Чурсіна Л. А. Стандартизація продукції та послуг: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. А. Чурсіна, О. П. Домбровська, Н. І. Резвих. - Херсон : Олді-плюс ; К. : Ліра-К, 2013. - 224 с. : рис., табл.

Довідка виконана 21.12.2017. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30