Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності
Головна Наш відділ Правове довідкове бюро Право та закон для кожного Правила користування житловими приміщеннями гуртожитків

Правила користування житловими приміщеннями гуртожитків

Правила користування житловими приміщеннями гуртожитків

Незалежно від раси, віку, статі, походження, майнового стану фізична особа в Україні, яка проживає чи на законних підставах перебуває в країні, може бути суб’єктом житлових відносин. Право на житло гарантується ст. 47 Конституції України. Сьогодні в результаті різних життєвих обставин значна частина громадян України проживає в гуртожитках.

Житлові відносини, що виникають між публічними органами та громадянами, які проживають у гуртожитках, регулюються в Україні нормами Конституції України, Житлового кодексу України, Законів України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», «Про приватизацію державного житлового фонду», а також Постановою Ради Міністрів УРСР «Про затвердження Примірного положення про гуртожитки» від 3 червня 1986 р. № 208. Але положення, яке регулює користування гуртожитками, з часом стало неактуальним, тому Кабінет Міністрів розглянув і прийняв нові правила проживання  в гуртожитках.

20 червня 2018 року відповідно до статті 131 Житлового кодексу Української РСР Кабінет Міністрів України постановою затвердив Примірне положення про користування гуртожитками, що додається.

                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2018 р. № 498

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про користування гуртожитками

1. Це Положення визначає порядок користування гуртожитками: жилою площею, жилими та іншими приміщеннями в них.
Дія цього Положення поширюється на всі гуртожитки незалежно від форми власності.
Особливості користування гуртожитками, які використовуються для проживання здобувачів освіти у період навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації у закладах освіти, визначаються МОН.
Користування жилими приміщеннями в гуртожитках, що перебувають у власності, у процесі реалізації прав та виконання обов’язків їх власників здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” та інших актів законодавства.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Житловому кодексі Української РСР, Сімейному кодексі України, Цивільному кодексі України, Законах України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, “Про житлово-комунальні послуги”, “Про освіту”, “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.

3. Жила площа в гуртожитках надається:
- у вигляді окремого жилого приміщення для відособленого користування однієї особи чи сім’ї;
- у вигляді ліжко-місця для проживання одиноких осіб, які не перебувають між собою в сімейних відносинах.
Розмір жилої площі, що надається в гуртожитку, не може бути менше ніж 6 кв. метрів на одну особу.

4. Для одержання в користування жилої площі в гуртожитку особа подає заяву на ім’я керівника підприємства, установи, організації, органу місцевого самоврядування.
Повнолітні члени сім’ї особи, які бажають вселитися в жиле приміщення разом з нею, дають письмову згоду на проживання в зазначеному приміщенні.

5. Адміністрація підприємства, установи, організації, орган місцевого самоврядування приймає рішення про надання особі жилої площі в гуртожитку.
У рішенні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, якій надається жила площа в гуртожитку, склад сім’ї та адреса гуртожитку, в якому надається жила площа.

6. На підставі рішення про надання жилої площі в гуртожитку адміністрація підприємства, установи, організації, орган місцевого самоврядування видає особі ордер за формою згідно з додатком, який є єдиним документом, що підтверджує право вселення на надану жилу площу в гуртожитку. Під час одержання ордера пред’являються документи, що посвідчують особу наймача та всіх членів сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, - свідоцтва про народження), включених до ордера.
Ордер зберігається у особи, яка вселяється на жилу площу в гуртожитку, протягом усього строку її проживання у гуртожитку.

7. Користування жилою площею здійснюється:
- у гуртожитках державної та комунальної форми власності - виключно за договором найму жилого приміщення, укладеним на підставі ордера;
- у гуртожитках, що були включені до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, - за договором найму жилого приміщення, укладеним на підставі ордера, або на підставі договору оренди житла.

8. Для укладення договору найму (оренди) з адміністрацією підприємства, установи, організації, органом місцевого самоврядування особа та всі члени її сім’ї, що вселяються на надану жилу площу в гуртожитку, пред’являють документи, що посвідчують особу (для осіб, які не досягли 14 років, - свідоцтва про народження).

9. Облік осіб, які проживають в гуртожитках на умовах найму (оренди), ведеться підприємствами, установами, організаціями, в оперативному управлінні яких перебувають гуртожитки державної та комунальної власності, юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми, до статутних капіталів яких включені гуртожитки, органом місцевого самоврядування (далі - організація, що здійснює управління гуртожитком).

10. Наймачі жилої площі в гуртожитку та члени їх сімей, які проживають разом з ними, мають право:
- на своєчасне отримання житлово-комунальних послуг належної якості згідно із законодавством;
- на відшкодування збитків, завданих їх майну та/або приміщенням, шкоди, заподіяної їх життю чи здоров’ю внаслідок незадовільного утримання гуртожитку або ненадання чи надання не в повному обсязі послуг, відповідно до законодавства;
- на переобладнання і перепланування жилих приміщень у гуртожитку відповідно до статей 100 і 152 Житлового кодексу Української РСР;
- на користування на рівних умовах допоміжними приміщеннями, обладнанням та інвентарем гуртожитку;
- на своєчасну заміну обладнання, що стало непридатним для використання, усунення недоліків у забезпеченні належного утримання майна гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами договору найму (оренди);
- у разі проживання в окремих приміщеннях на вселення без згоди організації, що здійснює управління гуртожитком, своїх малолітніх чи неповнолітніх дітей, а за згодою такої організації та письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, - своїх дружини або чоловіка, дітей, які досягли 18 років, батьків, а також інших осіб.
Наймачі ліжко-місць мають також рівні права на користування підсобними приміщеннями і обладнанням у ньому, встановлюють за узгодженням із співмешканцями порядок використання підсобних приміщень, а також черговість їх прибирання.

11. Наймачі, які користуються жилою площею в гуртожитку, зобов’язані:
- своєчасно сплачувати за проживання в гуртожитку у строки, встановлені договором або законом;
- підтримувати чистоту і порядок у жилих та допоміжних приміщеннях;
- дотримуватися вимог пожежної і газової безпеки, санітарних норм і правил;
- використовувати жилу площу в гуртожитку за призначенням, забезпечувати збереження технічного обладнання в гуртожитку;
- забезпечувати за власний рахунок проведення ремонту жилого приміщення у гуртожитку (наймач - згідно з договором найму (оренди);
- не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні допоміжними приміщеннями в гуртожитку;
- не допускати виконання робіт та інших дій, що викликають псування приміщень, приладів та обладнання гуртожитку, порушують умови проживання інших осіб;
- у разі виселення з гуртожитку та/або набуття у власність жилого приміщення передати організації, яка здійснює управління гуртожитком, усе майно, що було надано їм у користування згідно з договором найму (оренди).

12. Організація, що здійснює управління гуртожитком, зобов’язана:
- організувати належне утримання майна гуртожитку;
- створювати умови для безперешкодного користування особами, які проживають у гуртожитку, його допоміжними приміщеннями;
- вести облік осіб, які проживають у гуртожитку на умовах найму (оренди);
- забезпечувати виконання положення про користування гуртожитками,  затвердженого за погодженням з профспілками (за наявності), що перебувають у їх власності, управлінні, розпорядженні чи користуванні;
- інформувати осіб, які проживають в гуртожитку про прийняття рішень, які стосуються їх проживання та організації побуту в гуртожитку;
- забезпечувати за власний рахунок проведення поточного та капітального ремонтів гуртожитку, його допоміжних приміщень, інвентарю, обладнання, крім поточного ремонту переданих у найм (оренду) жилих приміщень та ремонту жилих приміщень, які перебувають у приватній власності.

13. У гуртожитках забороняється:
- порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в приміщеннях;
- самовільно здійснювати переобладнання та перепланування жилих приміщень, що перебувають у власності чи користуванні, які передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, потребують отримання документів, що дають право на їх виконання, а також допоміжних приміщень гуртожитку, місць загального користування у гуртожитку, призначених для забезпечення експлуатації гуртожитку як житлового комплексу та побутового обслуговування і задоволення санітарно-гігієнічних потреб його мешканців, що порушують умови проживання та побуту;
- проводити у робочі дні з 21 до 8 години, а у святкові та неробочі дні цілодобово ремонтні роботи, що супроводжуються шумом. За згодою мешканців усіх прилеглих жилих приміщень у гуртожитку ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні.  Рівень шуму, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово;
- утримувати на балконах і лоджіях та в допоміжних приміщеннях гуртожитку сільськогосподарських тварин, у тому числі сільськогосподарську птицю та бджіл;
- захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку;
- установлювати супутникові антени та кондиціонери з порушенням вимог містобудівного законодавства, зокрема у місцях, де вони погіршують архітектурний вигляд будівлі гуртожитку;
- самовільно переселятися з одного жилого приміщення в інше (для наймачів жилого приміщення у гуртожитку);
- без згоди організації, яка здійснює управління гуртожитком, обмінювати, здавати в піднайом жилі приміщення, передані у користування на підставі договору найму (оренди). Ця вимога не поширюється на власників відповідного приміщення;
- палити в приміщеннях гуртожитку, крім спеціально відведених для цього місць;
- зберігати у жилих та допоміжних приміщеннях легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали і речовини, що забруднюють повітря.

14. Організація, що здійснює управління гуртожитком, може надавати наймачеві жилої площі в гуртожитку в користування ліжко, шафу для одягу, стільці, стіл, постільні речі (матрац, подушки, ковдри, постільну білизну) тощо.
Перелік майна, що передається наймачеві, визначається договором.

15. Особи, які проживають у гуртожитку на умовах договору найму (оренди), вносять плату за таке проживання відповідно до умов договору.
Плата за проживання у гуртожитку включає:
- витрати на оплату житлово-комунальних послуг (послуги з управління гуртожитком, послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, послуги з поводження з побутовими відходами);
- інші витрати, необхідні для забезпечення створення належних умов для проживання (утримання майна гуртожитку, зазначеного в абзаці першому пункту 14 цього Положення) та організації побуту (заміна, прання, дезінфекція постільних речей тощо у разі їх видачі).

16. Організація, яка здійснює управління гуртожитком, несе відповідальність перед власником, наймачем жилої площі в гуртожитку в разі:
- ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до збитків, завданих його майну та/або жилому приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю, - шляхом відшкодування збитків;
- зниження якісних показників послуг, порушення встановлених договором строків усунення несправностей або перевищення допустимих перерв у наданні послуг - шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації в розмірі, встановленому законодавством.

17. Виселення з гуртожитків осіб, які проживають на умовах найму (оренди), здійснюється відповідно до статті 132 Житлового кодексу Української РСР.

18. Спори, що виникають під час користування жилими приміщеннями в гуртожитку, розв’язуються у судовому порядку.

Прем'єр-міністр України  В.Гройсман

// Урядовий кур’єр. – 2018. - № 119. – С. 9.

Календар подій

123 4 567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
293031