Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Право інтелектуальної власності як інститут цивільного права України

Право інтелектуальної власності як інститут цивільного права України

Право інтелектуальної власності як інститут цивільного права України

 1. Алієва-Барановська В. Організаційно-правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні. Юридична Україна. 2017. № 4. С. 49-57.
 2. Арист Л. Путь в изобретательство. Днепропетровск: Промінь, 1986.183 с.
 3. Атаманова Ю. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього. Право України. 2011. № 3. С. 127-137.
 4. Базилевич В. Інтелектуальна власність: підручник. 3-тє вид., переробл. і допов. Київ : Знання, 2014. 671 с.
 5. Великанова М. М. Ризики у відносинах інтелектуальної власності: питання правового управління. Право і суспільство. 2018. № 2. С. 66-71.
 6. Верба І., Коваль О. Основи інтелектуальної власності. 2-ге вид., перероб. і доп. К. : НТУУ «КПІ», 2013. 262 с.
 7. Головкова О. Генезис правової охорони інтелектуальної власності. Форум права. 2008. № 1. С. 92-98.
 8. Гордієнко С. Г. Інформаційне право і право інтелектуальної власності: проблеми співвідношення. Часопис Київського університету права. 2014. № 1. С. 228-230.
 9. Гриневич Л. Людський капітал як перспективи створення інтелектуальної власності в Україні: роздуми можновладців та вчених. Інтелектуальна власність. 2019. № 4. С. 10-21.
 10. Гумега О. Реалізація принципу захисту прав інтелектуальної власності в європейській практиці та її відбиття в національному законодавстві України. Юридична Україна. 2017. № 4. С. 41-48.
 11. Дало В., Ферчук А. До історії становлення державної системи інтелектуальної власності України. Інтелектуальна власність. 2005. № 6. С. 11-16.
 12. Данилюк А. Цивільно-правовий захист суб'єктів права інтелектуальної власності. Юридична Україна. 2016. № 5/6. С. 54-60.
 13. Дроб'язко В. Становлення системи правової охорони авторського права і суміжних прав в Україні. Інтелектуальна власність. 2008. № 8. С. 4-9. 
 14. Дроб'язко В. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К. : Юрінком Інтер, 2004. 512 с.
 15. Закусило Р. Технічні та правові аспекти інтелектуальної власності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 102-106.
 16. Зубченко С. О. Захист прав інтелектуальної власності в системі гуманітарної політики України. Стратегічні пріоритети. 2018. № 3/4. С. 46-56.
 17. Іващенко В. Розвиток законодавства з інтелектуальної власності в Україні у 2000-х рр. (історико-правовий аспект). Право та державне управління. 2017. № 4. Т. 1. С. 25-31.
 18. Іващенко В. Розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні (XIX-поч. XXI ст.). Черкаси: Чабаненко Ю. А. [вид.], 2017. 507 с.
 19. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Наук.-практ. вид.: У 4-х т. Т. 1. Право інтелектуальної власності / За ред. В. Литвина, С. Довгого. Київ. : Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. 500 с.
 20. Каштаненко Н. П. Підстави для адміністративної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності. Право і суспільство. 2018. № 4. С. 161-166.
 21. Коваленко І. А. Актуальні проблеми захисту і охорони прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет в умовах глобалізації суспільства та сучасних технологій. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Юридичні науки. 2018. № т. 29 3. С. 52-55.
 22. Кодинець А. Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: напрями, проблеми, перспективи. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 4(96). С. 49-58.
 23. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність. 1998. № 1. С. 51-62.
 24. Коноваленко В. Авторське право: автору, редактору, видавцю. X. : Фактор, 2007. 496 с.
 25. Лі А. Перспективи створення і функціонування ринку прав інтелектуальної власності в Україні. Інтелектуальна власність. 2019. № 9. С. 43-56.
 26. Майданевич А. Поняття й основні ознаки адміністративно-правової охорони прав інтелектуальної власності. Підприємництво, господарство і право. 2015. № 10. С. 28-31.
 27. Мамчур Л. Еволюція законодавства про авторське право в Україні у першій половині 90-х років минулого століття. Інтелектуальна власність. 2017. № 2. С. 8-17.
 28. Мельник В. Історико-правові аспекти виникнення та розвитку законодавства стосовно авторського права в Україні. Інтелектуальна власність. 2004. № 1. С. 8-11.
 29. Некіт, К. Г. Віртуальна власність: поняття та сутність. Право і суспільство. 2019. № 2. С. 37-42.
 30. Орлюк О. Патентна юстиція: світова практика та перспективи запровадження в Україні. Питання інтелектуальної власності: збірник наукових праць. К., 2008. Вип.6. С. 4-17.
 31. Осмоловський Д. І. Порядок здійснення права інтелектуальної власності на винахід. Актуальні питання публічного та приватного права.  2016. № 3. С. 36-39.
 32. Право інтелектуальної власності: підручник. Вид. друге, змін. і доп.  / О. П. Світличний. К.: НУБіП України, 2016. 355 с.
 33. Правова охорона інтелектуальної власності: навч. посібник / уклад. Г. М. Остапович. К. : КНТЕУ, 2004. 187 с.
 34. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 4 т. / за ред. Н. С. Кузнєцової. Х., 2008. Т. З. Цивільно-правові науки. Приватне право. 640 с.
 35. Прохорова Г. Історія становлення сфери інтелектуальної власності в Україні. Інтелектуальна власність. 2018. № 7. С. 4-12.
 36. Сердюк І. Плата за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності: теоретичні та практичні аспекти. Інтелектуальна власність. 2018. № 8. С. 13-29.
 37. Смерницький Д. В. Інститут інтелектуальної власності: теоретико-правова характеристика. Криміналістичний вісник. 2014. № 1. С. 53.-63.
 38. Хаустов В. Охорона інтелектуальної власності й стимулювання інноваційного розвитку в Україні та світі. Економіст: Літопис подій. Особливості. Ідеї. Аналітика і дослідження. 2017. № 3. С. 19-26.
 39. Хрідочкін А. В. Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності: монографія. Херсон : Гельветика, 2018. 467 с.
 40. Штефан А. Деякі проблеми застосування угоди про асоціацію як джерела авторського права України. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 1. С. 5-16.

Довідка виконана 17.04.2020. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031