Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Краєзнавство Прибережні та водно-болотні рослини плавнів Дніпра

Прибережні та водно-болотні рослини плавнів Дніпра

Прибережні та водно-болотні рослини плавнів Дніпра

1.  Бiлик Г. I. Рослинність Нижнього Придніпров'я / Г. I. Бiлик. - К. : Вид-во АН УРСР, 1956. - 179 c.
2.  Барановський Б. О.Діївські плавні - Дніпропетровська Венеція чи очеретові болота / Б. О. Барановський // Екологічний Вісник. - 2009. - N 1. - С. 27-29. - Бібліогр. у кінці ст.
3.  Біляєва Г. Нарешті Нижньодніпровські плавні буде врятовано! / Г. Біляєва // Сільські новини. - 2015. - N 12(20 берез.).
4.  Водная растительность[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.mycity.kherson.ua
5. Дельта Дніпра потребуєзахисту не лише на державному, а й на місцевому рівні // Вісник Олешшя. - 2012. - N 95/96(22 листоп.).
6.  Деркач О. Водно-болотні угіддя Азово-Чорноморського коридору: Регіональний ландшафтний парк “Кінбурнська коса”  [Електронний ресурс]  / О. Деркач, І. Іваненко, Я. Мовчан, С. Таращук // Режим доступу: https://ridnapriroda.wordpress.com
7.  Древаль Ф. В. Влияние водного режима на рост, развитие и урожайность тростника обыкновенного в Днепровских плавнях : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Ф. В. Древаль ; науч. рук. К. Б. Бурлай ; М-во сел. хоз-ва СССР, Одес. с.-х. ин-т. - 1966. - 24 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 22.
8.  Дубына Д. В. Плавни Причерноморья: монография / Д. В. Дубына, Ю. Р. Шеляг-Сосонко ; отв. ред. В. И. Парфенов ; АН УССР, Ин-т ботаники им. Н. Г. Холодного. - К. : Наук. думка, 1989. - 267, [2] с., [8] л. ил. : рис., табл. - Библиогр.: с. 256-268.
9.  Карпова Г. О. Вища водяна рослинність Дніпровсько-Бузької гирлової області і її вплив на формування якості води : Автореферат дисерт. на здобуття вченого ступеню канд. / Г. О. Карпова ; Нац. Акад. наук України, Iн-т гiдробiологii. - К. : [б. и.], 1994. - 24 c.
10. Коніщук В. В. Національна стратегія збалансованого розвитку фітосфери боліт і торфовищ України / В. В. Коніщук // Екологічний Вісник. - 2011. - N 2. - С. 16-17.
11. Костецький А. М.Водно-болотні угіддя Азово-Чорноморського узбережжя України / А. М. Костецький // Слава праці. - 2009. – N 36. - С. 6.
12. Лукаш О. В. Синантропізація рослинного покриву лучних екосистем заплави Дніпра у прикордонній смузі з Білоруссю / О. В. Лукаш // Екологічний Вісник. - 2012. - N 2. - С. 17-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
13.  Материалы по исследованиюпочв и грунтов Херсонской губернии / Херсон. естеств.-ист. музей. - Херсон : Гостип. им. Ленина изд-ва "Червоний селянин", 1927. - Описание растительности Херсонской губернии, Вып. 3 : Плавни, пески, солончаки, сорные растения / И. К. Пачоский. - 1927. - 228 c.
14.  Рослинний світ // Електронний ресурс : http://eco.ks.ua/plants.htm
15.  Рубель О. Е. Экономико-экологические механизмы использования водно-болотных угодий / О. Е. Рубель // Причорноморський екологічний бюлетень. - 2007. - N 1. - С. 34-36.
16.  Руденко А. Г. Роль та перспективи Чорноморського біосферного заповідника в збереженні водно-болотяних угідь Північного Причорномор'я / А. Г. Руденко, З. В. Селюніна, Д. О. Черняков // Екологічний бюлетень. - 2009. - N 1. - С. 97-100.
17.  Тригуб С. Є.Рекреаційна привабливість нижньодніпровських плавнів: туристсько-краєзнавча подорож / С. Є. Тригуб // Географія. - 2013. - N 7. - С. 33-39.

Довідка виконана 12.10.2015. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930