Законодавче регулювання мореплавства

Законодавче регулювання мореплавства

1. Аверочкина Т. В. Роль Комиссии международного права в подготовке Первой конференции ООН по морскому праву (режим территориального моря) / Т. В. Аверочкина // Митна справа. - 2011. - №4. -  С. 73-84.
2. Аверочкіна Т. В. Адміністративно-правова функція держави з реєстрації морських торговельних суден / Т. В. Аверочкіна // Митна справа. - 2010. - №1. -  С. 68-72.
3. Аверочкіна Т. В. Норми-стандарти підготовки та дипломування моряків : місце у системі правових норм та правова природа / Т. В. Аверочкіна // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2006. - №7. - С 111 - 115.
4. Бабін Б. Імплементація конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 р. як програмний правовий процес / Б.  Бабін // Юридична Україна. - 2010. - №6. -  С. 109-114.
5. Бекяшев К. А. Морское рыболовное право : учеб. [для студ. высш. и сред. учеб. завед] / К. А. Бекяшев. - М. : ТК Велби, издательстао «Проспект», 2007. - 560 с.
6. Бекяшев К. А. Международные правила по подготовке и дипломированию рыбаков / К.А. Бекяшев // Безопасность мореплавання и ведения промысла. - Л., 1985. - Вып. 75. - С. 30-37.
7. Бєлова О. І. Забезпечення національної безпеки України з позицій міжнародного морського права / О. І. Бєлова // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - №4. -  С. 156-161.
8. Бикова Л. В. Адміністративно-правова спрямованість формування правового режиму портів / Л. В. Бикова // Митна справа. - 2009. - №5. -  С. 87-92.
9. Бикова Л. В. Формування поняття портів та їх визначення / Л. В. Бикова // Митна справа. - 2008. - №3. -  С. 57-62.
10. Васькевич Я. С. Механизмы контроля Международной организации труда за соблюдением прав моряков в рамках Конвенции "О труде в морсоком судоходстве" 2006 года / Я. С. Васькевич // Митна справа. - 2011. - №2. -  С. 107-113.
11. Величко К. Захистити моряків / К. Величко // Охорона праці. -2011. - №3. -  С. 48-49.
12. Давиденко Л. М. До питання про юридичні наслідки рішення Міжнародного суду ООН у справі про розмежування морських просторів між Україною та Румунією / Л. М. Давиденко // Митна справа. - 2009. - №5. -  С. 36-39.
13. Єфімов О. О. Визначення складу правомочної сторони суб'єктів правовідносин з рятування майна на морі (за КІМ України) / О. О. Єфімов // Митна справа. - 2010. - №1. -  С. 77-80.
14. Зотенко О. О. Митне оформлення запасів, призначених для споживання на морському транспорті / О. О. Зотенко // Митна справа. - 2006. - №4. -  С. 40-45.
15. Ківалова Т. С. Застосування норм цивільного законодавства до відносин відшкодування шкоди, завданої при надзвичайних морських подіях / Т. С. Ківалова // Митна справа. - 2008. - №3. -  С. 44-48.
16. Конвенция №138 о минимальном возрасте для приема на работу // Конвенции и рекомендации принятые МКТ с 1967 года, Женева, 1983 год. - (Електронний ресурс). -  zakon.rada.gov.ua
17. Конвенция о медицинском осмотре рыбаков №113 / Конвенции и рекомендации, принятые МКТ 1919-1966 гг., Женева, 1983 год. -- (Електронний ресурс). -  zakon.rada.gov.ua
18. Конвенция о минимальном возрасте для принятия на работу рыбаков №112/ Кон¬венции и рекомендации, принятые МКТ 1919-1966 гг., Женева, 1983 год. - (Електронний ресурс). -  zakon.rada.gov.ua
19. Конвенція МОП 147 про мінімальні норми на торговельних суднах 1976 року // Офіційний Вісник України. - 2007. - №92. -  С. 204-208.
20. Конвенція про працю в риболовецькому секторі № 188. - (Електронний ресурс). -  zakon.rada.gov.ua
21. Конвенція про свідоцтва щодо кваліфікації рибалок № 125 //Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці, 1965-1999. - Том II. -Міжнародне бюро праці, Женева. - (Електронний ресурс). -  zakon.rada.gov.ua
22. Конвенція про трудові договори рибалок №114 // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці, 1919-1964. - Том І. - Міжнародне бюро праці, Женева. - (Електронний ресурс). -  zakon.rada.gov.ua
23. Концепція розвитку рибного господарства України: схвалено постановою Верховної Ради України від 13.07.2000 р. № 1885-ІИ // Офіційний вісник України. - 2000. - №31. - С. 4-10.
24. Кратюк О. П. Міжнародно-правові засади сертифікації членів екіпажу риболовних суден України / О. П. Кратюк // Митна справа. - 2011. - №4. -  С. 98-106.
25. Кривак В. В. Поняття юрисдикції держави в територіальних водах / В. В. Кривак // Митна справа. - 2010. - №1. -  С. 80-84.
26. Кривак В. В. Проблеми визначення поняття "територіальне море" та його закріплення у Конвенції ООН з морського права 1982 р. / В. В. Кривак // Держава і право. - 2011. - №51. -  С. 599-607.
27. Мажар Л. С. Принцип мирного вирішення спорів у Міжнародному морському праві / Л. С. Мажар // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - №1. -  С. 101-105.
28. Мельник О. З. Ненавігаційне використання та охорона транскордонних водних ресурсів в рамках Європейської Економічної Комісії ООН / О. З. Мельник // Часопис Київського університету права. - 2009. - №1. -  С. 274-279.
29. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1976 року // Офіційний вісник України. - 2009. - №60. - С. 85-117.
30. Міжнародна конвенція про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року. - (Електронний ресурс). -  zakon.rada.gov.ua
31. Морська доктрина України на період до 2035 року: затверд. постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307// Офіційний вісник України. - 2009. - №94. - С. 46-53.
32. Мусієнко В. Кодифікація морського транспортного законодавства України / В. Мусієнко // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - №2. -  С. 114-118.
33. Недбай А. В. Возмещение убытков, причиненных столкновением: ущерб судну, грузу и иному имуществу / А. В. Недбай // Митна справа. - 2008. - №1. -  С. 96-101.
34. Никиша Д. А. Правовой статус диспашеров / Д. А. Никиша // Митна справа. - 2008. - №5. -  С. 52-55.
35. Переверзєва О. Особливості застосування процесуальних норм міжнародного приватного морського права в арбітражних рішеннях / О.  Переверзєва // Юридичний журнал. - 2006. - №1. -  С. 44-48.
36. Переверзєва О. Розвиток принципів і норм міжнародного морського права в арбітражних трибуналах / О.  Переверзєва // Юридичний журнал. - 2006. - №1. -  С. 100-103.
37. Передерієв Є. П. Новітні тенденції стратегії розвитку використання водних шляхів : міжнародно-правові аспекти / Є. П. Передерієв // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - №5. -  С. 60-62.
38. Позолотин Л. А. Конвенция ПДМНВ - 78/95 (ЗТОТ Согіе 95). Обзор основных изменений / Л. А. Позолотин, В. Г. Торский. - Одесса: «Порты Украины», 1998. - 35 с.
39. Попов О. В. Деякі аспекти організаційно-правових засад діяльності моряків в Україні / О. В. Попов // Митна справа. - 2006. - №4. -  С. 36-40.
40. Про приєднання України до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року: Закон України від 01.11.1996 р. № 464/96—ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №50. - Ст. 284.
41. Про приєднання України до Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сер¬тифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року: Закон України від 17.01.2002 р. № 2993-ІН // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №21. - Ст. 139.
42. Резолюция ІМО А.539 (13) Дипломнрование капитанов и вахтенных помощников ка¬питана рыболовных судов длиной 24 метра и более. - (Електронний ресурс). -  zakon.rada.gov.ua
43. Рекомендація щодо обмеження робочого часу в риболовній промисловості № 7 // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1964. — Том І. - Міжнародне бюро праці, Женева. - (Електронний ресурс). -  zakon.rada.gov.ua
44. Рекомендація щодо професійного навчання рибалок № 126 // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965-1999. - Том II. -Міжнародне бюро праці, Женева. - (Електронний ресурс). -  zakon.rada.gov.ua
45. Савич О. Міжнародно-правове регулювання попередження зіткнення суден / О. Савич // Юридичний журнал. - 2011. - №1. -  С. 64-66.
46. Селезнев В. А. Управление безопасностью судоходства (организационно-правовые аспекты) :  Резолюция ІМО А.741(18) 1993 года./ В. А. Селезнев ; под ред. Ю. Е. Полянского // Библиотека журнала «Торговое мореплавание». - 1998. - № 2/ІІ. - С. 7 - 10.
47. Сергєєв Ю. В. Конвенція МОП "Про працю в морському судноплавстві" 2006 року: рухаючись у напрямку ратифікації / Ю. В. Сергєєв // Митна справа. - 2010. - №5. -  С. 61-65.
48. Шемякин О. М. Міжнародна морська організація і морське право / О. М. Шемякин // Митна справа. - 2011. - №2. -  С. 76-81.
49. Шемякін О. М. Сучасні проблеми інституту державної реєстрації морських торговельних суден у міжнародному морському праві / О. М. Шемякін, Г. Ф. Півторак // Часопис Київського університету права. - 2011. - №2. -  С. 290-293.
50. Шипцов О. О. Торговельне мореплавство : арешт та затримання морських суден / О. О. Шипцов // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - №5. -  С. 84-87.

Довідка виконана 24.11.2012 . Виконавець Тягай А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031