Революційний робочий рух в Україні (1900-1917)

Революційний робочий рух в Україні (1900-1917)

1. Бевз Т. Традиції народництва в Україні та їх роль у створенні Української партії соціалістів-революціонерів / Т. Бевз // Історичний журнал. - 2009. - № 4. - С. 3-14. - Бібліогр. у кінці ст.
2. Вінцковський Т. Українські національні організації Таврійської губернії у політичному протистоянні жовтня-листопада 1917 р. / Т. Вінцковський // Краєзнавство. - 2011. - № 1. - С. 181-190. - Бібліогр. наприкінці ст.
3. Горєлов М. Є. Держава і цивілізація в історії України: [монографія] / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж., Ін-т археології. - К. : Екопродакшн, 2009. - 879, [46] арк. кольор. ілюстр.
4. Грабовський С. XX століття: трагедія українського села // Сучасність. – 2003. - № 4. – С. 70-77.
5. Гусєв В. Бунд і російська соціал-демократія: проблеми взаємовідносин (кінець XIX - початок XX ст.) / В. Гусєв // Історичний журнал. - 2008. - № 4. - С. 19-28. - Бібліогр. у кінці ст.
6. Дорошенко Д. І. Нарис історії України : в 2-х т. / Д. І. Дорошенко. - 2-е вид. - К. : Глобус, 1991 - Т. 2. - 1991. - 349 c.
7. Історія селянства Української РСР : у 2 т. – К. : Наук. думка, 1967. – Т. 1. Від найдавніших часів до Великої Жовтневої соціалістичної революції. / Редкол. : В. А. Дядиченко та ін. – 1967. – 551 с.
8. Коротка хронологія революції 1905 року на Україні : (найважливіші революційні події в містах України за жовтень, листопад, грудень). / Склали : Гершбейн, Кац, Симонівська, Сперанська. – [Х.] : Пролетар, 1931. – 173 с.
9. Кудінов Д. В. До питання революційних подій у Ніжині 1905 р.: селянський вимір / Д. В. Кудінов // Український історичний журнал. - 2010. - № 2. - С. 95-102. - Бібліогр. у кінці ст.
10. Лугова О. І. Сільськогосподарський пролетаріат півдня України в період капіталізму. – К. : Наукова думка, 1965. – 191 с.
11. Михайлюк О. Г. Участь сільської інтелігенції України в революційних подіях на селі в 1905-1907 рр. – С. 67-68 // Історичні дослідження. Вітчизняна історія : респ. міжвід. зб. наук. праць. - К. : Наук. думка, 1975. - ВИП.14. - 1988. - 84 c.
12. Нагорная Л. А. Рабочее движение в Херсонской губернии в период нового революционного подъема 1910-1914 гг. : Автореф. дис. – К., 1962. – 15 с.
13. Назарова Є. П. Український національний рух в Херсонській і Таврійській губерніях на початку XX ст. / Є. П. Назарова. - С. 59-63. - Бібліогр. у кінці ст. // Історичний архів. Наукові студії / М-во освiти i науки України, Чорномор. держ. гуманіт. ун-т ім. П. Могили, Ін-т археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; голов. ред. П. С. Сохань. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2008 - .Вип. 3. - 2009. - 153 с.
14. Полонська-Василенко Н. Д. Історія України : у 2 т. / Н. Полонська-Василенко. - 4-те вид., стереотип. - К. : Либідь, 2002. - Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. - 2002. - 606 с.
15. Революционная борьба на Херсонщине в 1905-1907 гг. : сб. документов и материалов / Парт. арх. Херсон. обкома КПУ, Архив. отд. Херсон. облисполкома ; редкол. и сост.: Н. А. Даниленко и др. - Херсон : Кн.-газ. изд-во, 1962. - 480 с. : ил.
16. Реєнт О. П. Революційні та соціальні рухи трудящих мас України / О.П. Реєнт // Український історичний журнал. - 2005. - № 4(липень-серпень). - С. 89-107. - Библиогр. в конце ст.
17. Розовик Д. Міграція українського населення на Поволжя, Урал і Сибір у 1860-1917 рр. / Д. Розовик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Історія. - 2011. - № 107. - С. 38-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
18. Рудницький С. Л. Чому ми хочемо самостійної України / С. Л. Рудницький ; упоряд., передм. О. І. Шаблій, ред. Л. Гарбачук. - Львів : Світ, 1994. - 416 c.
19. Савченко В. О. Анархістський рух на Україні у 1905-1907 рр. – С. 138-147 // Наукові праці з питань політичної історії : між від. наук. зб. - К. : Либідь, 1991. - Вип. 169. – 157 c.
20. Самарцев І. Г. Чорносотенці на Україні (1905-1917рр.) : [про політичні партії та рухи України] // Український історичний журнал. – 1992. - № 1. – С. 90-98.
21. Сарнацький О. Документи про цензуру в Південно-Західному краї Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. / О. Сарнацький // Історичний журнал. - 2009. - № 1. - С. 110-117. - Бібліогр. у кінці ст.
22. Сарнацький О. П. Адміністративні й цензурно-судові утиски царизмом легальної періодичної преси українських політичних партій (1907-1910) / О. П. Сарнацький // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 66-72. - Библиогр. в конце ст.
23. Скороход Г. Незабутнє : до 100-річчя революційних подій 1905-1907 років / Г. Скороход, А. Хоменко // Вітчизна. - 2005. - № 7/8. - С. 134-135.
24. Темко Г. Д. Третій Рим: імперія проти України : істор.-політ. нарис / Г. Д. Темко ; ред. Л. С. Тупічєнко. - К. : Міжнарод. агенція "BeeZone", 2004. - 352 с., [8] л. фот.
25. Федьков О. М. Політичні партії і селянство в 1905-1907 роки : (діяльн. парт. та непарт. орг. в селах Правобережної України) : монографія / О. М. Федьков. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. - 248 с. : табл.
26. Хроника революционного рабочего движения на Украине (1900-1917) : справочник / АН УССР, Ин-т истории ; редкол.: В. Г. Сарбей (отв. ред.) [и др.], сост.: О. А. Белоцкая [и др.]. - К. : Наук. думка, 1987. - 376 с.
27. Шморгун П. М. Національно-визвольний рух на Україні на початку XX ст. – С. 3-12. // Наукові праці з питань політичної історії : між від. наук. зб. - К. : Либідь, 1991 - Вип. 173. – 101 c.
28. Шуляк І. Героїзм чи бандитизм в історії України // Розбудова держави. - 1995. - № 12. – С. 3-8.
29. Щербак М. Г. Царська охранка у боротьбі проти революційного руху на Україні (1895-1917 рр.) // Український історичний журнал. – 1990. - № 2. – С. 40-50.
30. Якименко М. Міграції українського села як об’єкт ідейно-політичної боротьби в російській імперії на межі XIX-XX ст.. // Пам’ять століть. – 2000. - № 3. – С. 130-135.
31. Якимович Б. З історії українських січових стрільців // Пам’ятки України. – 1990. - № 1. – С. 58-63.

Довідка виконана 15.03.2014 . Виконавець Тягай А.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30