Римське право

Римське право

 1. Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения: Пер. с чешск. – М. : Юрид. Лит., 1989. – 448 с.
 2. Буткевич О. В. Чому «мовчать Юстиніанові збірники»: роль jus gentium в праві ранньосередньовічної Європи / О. В. Буткевич // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 4. – С. 201-207.
 3. Гримм Д. Д. Лекции по догме римскогно права / Под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. – М. : Зерцало, 2003. – 486 с.
 4. Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. Ред.. Л. Л. Кофанов. – М. : Статут, 2002. – 584 с.
 5. Дождев Д. В. Римское частное право : Учебник для юридических вузов / Дмитрий Вадимович Дождев. Под общ. ред., Ред. Нерсесянц В. С., 1999. – 765 c.
 6. Дячук Л. В. Волевиявлення суб'єктів шлюбу в класичний період історії візантійського права / Л. В. Дячук // Держава і право. – 2011. – № 51. – С. 146-152.
 7. Дячук Л. В. Попередні умови шлюбу у візантійському праві / Л. В. Дячук // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 2. – С. 13-17.
 8. Дячук Л. Нормативно-правовий зміст інституту посагу у еклозі – візантійському законодавчому зводі / Л. Дячук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Юридичні науки. – 2011. – № 87. – С. 45-52.
 9. Дячук Л. В. Проблема рабського шлюбу у візантійському праві / Л. В. Дячук // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 13-16.
 10. Дячук Л. Правове регулювання шлюбних відносин у візантійській імперії представників влади та жителів провінції / Л. Дячук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Юридичні науки. – 2011. – № 88. – С. 23-30.
 11. Дячук Л. Шлюбні заборони у візантійській правовій культурі / Л. В. Дячук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка . Сер. Філософія. Політологія. – 2011. – № 102. – С. 14-19.
 12. Задорожний Ю. Роль римського права у контексті формування правової доктрини / Ю. Задорожний // Право України. – 2006. – № 11. – С. 41-44.
 13. Иоффе О. С. Основы римского гражданского права / О. С. Иоффе, В. А. Мусин. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – 156 с.
 14. Колосова А. Римське приватне право та його вплив на розвиток сучасного цивільного права / А. Колосова // Юридична Україна. – 2006. – № 9. – С. 22-25.
 15. Косарев А. И. Римское право / А. И. Косарев, 1986. – 157 c.
 16. Литаврин Г. Г. Византийское общество и государство в Х–ХІ вв. Проблемы истории одного столетия: 976 – 1081 гг. / Г. Г. Литаврин. – М.: Наука, 1977. – 311 с.
 17. Медведев И. П. Правовая культура Византийской империи / И. П. Медведев. – СПб.: Алетейя, 2001. – 576 с.
 18. Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима / С. А. Муромцев. – М. : Статут, 2003. – 685 с. (Классика росийской цивилистики).
 19. Новицкий И.Б. Римское право / И. Б. Новицкий; отв. ред. Е. А. Суханов; ил. К. Поляков, 1998. – 245 с.
 20. Омельчук В. В. Симфонія влад у політико-правовій моделі Візантійської імперії / В. В. Омельчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – Вип. 3. – С. 14-19.
 21. Основи римського приватного права: Підручник / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. Домашенко та ін.. – Х. : Право, 2008. – 224 с.
 22. Пахман С. В. История кодификации гражданського права / Под. ред. и с пред. В. А. Томсинова. – М. : Зерцало, 2004. – 872 с. (Сер. «Русское юридическое наследие»).
 23. Підопригора О. А. Основи римського приватного права / О. А. ПІдопригора. – К. : Вентурі, 1997. – 336 с.
 24. Пушкін О. А. Поняття римського приватного права, історія його становлення: Лекція / О. А. Пушкін, В. М. Самойленко. – Х. : ХІВД, 1993. – 25 с.
 25. Римское частное право: Учебник / под ред. И. С. Перетерский, В. А. Краснокутский, Е. А. Флейшиц, 1994. – 543 c.
 26. Савельев В. А. Римское частное право: (Проблемы истории и теории) / В. А. Савельев, 1995. – 175 c.
 27. Томсинов В. А. Юриспруденция Древней Руси и правовая культура Византии / В. А. Томсинов // Вестник Московского университета. Сер.11. Право. – 2009. – № 4. – С. 3-26.
 28. Харитонов Є. О. Історія приватного права Європи: Західна традиція / Є. О. Харитонов. – Одеса : АО БАХВА, 2001. – 328 с.
 29. Христенко Н. Основні джерела шлюбно-сімейного права у міжнародному праві (Східно-Римська імперія I-VI ст.) / Н. Христенко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 4. – С. 137-138.
 30. Черниловский З. М. Лекции по римскому частному праву / З. М. Черниловский. – М. : Юрид. Лит., 1991. – 208 с.

Довідка виконана 4.04.2016. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30