Соціологія сім'ї

Соціолоігя сім'ї

 1. Амджадін Л. Трансформаційні зміни інституту сім'ї та шлюбних відносин в українському суспільстві: гендерний аналіз / Л. Амджадін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 3. – С. 6075. 
 2. Аран Р. Г. М. Развитие семейных отношений как социальная задача / Р. Г. М. Аран // Габітус. – 2019. – № 8. – С. 29-34.
 3. Курило И. А. Брачность, рождаемость и воспроизводство материнского поколения в Беларуси и Украине: опыт сравнительного анализа / И. А. Курило, С. Ю. Аксенова, Л. И. Слюсар // Демографія та соціальна економіка. – 2017. – № 2. – С. 29-46.
 4. Козанцев А. О. Сім'я як соціальна мікроструктура й історико-культурний елемент суспільства / А. О. Козанцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Філософія. Політологія. – 2011. – № 103. – С. 48-51.
 5. Кондратюк Т. В. Загальносоціологічні підвалини дослідження сфери сімейних відносин як об'єкта державного управління / Т. В. Кондратюк // Статистика України. – 2009. – № 3. – С. 124-128.
 6. Корнєєва Л. Л. Трансформації шлюбу та відношення батьків до дітей як рівнобіжні історичні процеси / Л. Л. Корнєєва, А. О. Донець // Молодий вчений. – 2015. – № 2. – С. 208-212.
 7. Кравченко О. В. Сім'я – провідний фактор соціалізації особистості / О. В. Кравченко // Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листоп. 2015 р., редкол.: В. Л. Федяєва [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 117-120.
 8. Лавріненко Н. Гендерні відносини в українській родині / Н. Лавріненко // Соціологія. – 2010. – № 1. – С. 138-162.
 9. Лукашевич М. П. Соціологія. Базовий курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2006. – 311 с.
 10. Малахова Ж. Д. Социальные проблемы семей современной Украины / Ж. Д. Малахова // Габітус. – 2019. – № 8. – С. 69-75.
 11. Мельничук Л. М. Проблеми формування мотиваційного механізму державного регулювання розвитку сім'ї в Україні / Л. М. Мельничук // Статистика України. – 2013. – № 2. – С. 76-80.
 12. Палилова И. Э. Внутрисемейное взаимодействие в контексте социальных связей / И. Э. Палилова // Вестник Московского университета. Сер.18. Социология и политология. – 2007. – № 4. – С. 155-156. 
 13. Слюсар Л. І. Батьківство у системі відносин інституту сім'ї: сучасні трансформації, їх причини та наслідки / Л. І. Слюсар // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – № 2. – С. 26-38.
 14. Слюсар Л. І. Специфіка батьківства у сім'ях різних типів: проблеми, ризики та шляхи їх мінімізації / Л. І. Слюсар // Демографія та соціальна економіка. – 2017. – № 3. – С. 24-36.
 15. Соціологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Волович [та ін.]. – 6-те вид., переробл. та доповн. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 808 с.
 16. Стрельник О. Багатодітна сім'я в Україні: дискурси та суперечності соціальної політики / О. Стрельник // Соціологія. – 2011. – № 1. – С. 156-165.
 17. Стрельник О. Соціальна стигматизація мономатеринських сімей  / О. Стрельник // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – № 4. – С. 148-157.

Довідка виконана 29.06.2020. Виконавець Віжічаніна Л.

Календарь событий

    123
4 5 6 7 8910
11121314 15 16 17
181920 21 222324
25 26 27 28 29 30