Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Символ національної і державної величі : до 20-річчя затвердження Державного гімну України

Символ національної і державної величі : до 20-річчя затвердження Державного гімну України

Символ національної і державної величі : до 20-річчя затвердження Державного гімна України

1. Бокань В. А. Гімн України : історія та утвердження / В. А. Бокань // Політкультурологічна діяльність. – К., 2004. – Вип. 2. – С. 137-148.
2. Гімн // Українська Літературна Енциклопедія / редкол.: І. О. Дзеверін (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Голов. ред. укр. енцикл., 1988. –Т. 1. – С. 422.
3. Гімн // Енциклопедія Українознавства : в 11 т. : словник. частина / Наук. т-во ім. Шевченка ; голов. ред. В. Кубійович. – Перевид. в Україні. – К. : Глобус, 1993. – Т. 1. – С. 381.
4. Гімн // Довідник з історії України : А-Я : посiб.для серед. загальноосв. навч. закл. / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопрац. і доповн. – К. : Генеза, 2001. – С. 162.
5. Гімн // Україна : енциклопед. словник / авт.-упоряд. О. М. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2008. – С. 102.
6. Гімн Державний // Український Радянський Енциклопедичний Словник : у 3 т. / редкол.: Бабичев Ф. С. (голов. ред.) [та ін.]. – К. : АН УРСР : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1986. – Т. 1. – С. 405.
7. Гімн державний // Малик Я. Й., Павлюк В. В. Короткий історичний довідник (поняття, події, терміни, персонали). – Львів : ПАІС, 2009. – С. 101.
8. Гребенникова Е. 195 лет отцу нашего гимна Вербицкому / Е. Гребенникова // Сегодня. – 2010. – 4 марта. – С. 21.
9. Державний гімн України : надрукований гімн України з нотами: музика М. Вербицького (муз. редакція М. Скорика та Є. Станковича), сл. П. Чубинського // Музика. – 2004. – № 1/2. – С. 5-17.
10. Державний гімн України : попул. іст. нарис / [упоряд.: М. П. Линник та ін.]. – К. : Муз. Україна, 2006. – 55 с. : іл., портр., ноти.
11. Загашеним М. Михайло Вербицький: сторінки життя і творчості / М. Загайкевич. – Львів : Місіонер, 1998. – 148 с.
12. Закон України "Про Державний Гімн України" : відповідає офіц. текстові. – К. : Скіф, 2010. – 44, [3] с. – (Кодекси і закони України).
13. Зелінський О. С. До історії Державного Гімну України : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / О. Зелінський ; М-во культури і туризму України, Львів, нац. муз. акад. ім. Лесі Українки. —Львів : Сполом, 2008. — 137, [1] с. : ноти.
14. Зиль А. Енциклопедист народного життя : до 170-річчя від дня народження П. П. Чубинського [автора тексту українського гімну "Ще не вмерла Україна"] / А. Зиль // Сільські вісті. – 2009. – 23 січ. – С. 1, 5.
15. Конституція України : прийнята на п’ятій сессії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – Офіц. вид. – Х. : Одіссей, 2006. – 48 с. – (Закони України).
16. Маляренко В. Т. Про Державний Гімн України / В. Т. Маляренко // Держава і право у світлі сучасної юридичної думки. – К. : Юридична думка, 2010. – С. 240-246.
17. Маляренко В. Про Державний Гімн України / В. Маляренко // Голос України. – 2010. – 4 верес. – С. 12.
18. Мокренко А. Гімн як доказ : [про ставлення до Державного Гімну] / А. Мокренко // Урок української. – 2003. – № 3. – С. 55-56.
19. Новак І. Дотримання протокольних норм використання державної символіки в Україні / І. Новак // Людина і політика. – 2003. – № 3. – С. 115-119.
20. Погребенник Ф. "Ще не вмерла Україна" : історія забороненої пісні / Ф. Погребенник // Літературна Україна. – 1990. – 30 серп.
21. Погребенник Ф. Героїчна і трагічна доля українського славня // Історичний календар'97 : щорiчник : наук.-попул. та лiт. альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич – К. : Украiна, 1996. – С. 7.
22. Про Державний Гімн України : Закон України, прийнятий 6 берез. 2003 р. № 602-ІУ // Урядовий кур'єр. – 2003. – 27 берез. – С. 1; Голос України. – 2003. — 28 берез. – С. 2 ; Офіційний вісник України. – 2003. –№13.– С. 9.
23. Трембіцький В. Національний гимн "Ще не вмерла Україна..." та інші українські гимнові пісні : [посіб. для освіт, закл. України] / В. Трембіцький / Наук. т-во ім. Шевченка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів, 2003. – 172, [2] с. : іл., [10] арк. іл.
24. Федоренко М. Державний гімн України творився на Київській землі: сталося це майже 142 роки тому, хоча остаточно урочиста пісня держави затверджена тільки 6 березня 2003 року... / М. Федоренко // Київська правда. – 2003. – 20 берез. – С. 4.
25. Чередниченко Д. "Ще не вмерла Україна" / Д. Чередниченко // Культура і життя. – 1991. – 17 серп.
26. Чувинський П. "Ще не вмерла Україна" / П. Чубинський. – К. : Обереги. – 1991. – 14 с. 
27. "Ще не вмерла України і слава, і воля..." : депутати подарували Україні гімн // День. – 2003. – 7 берез. – С. 1.

Довідка виконана 08.01.2012  . Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30