Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Літературознавство Українське бароко - мистецький стиль і літературна доба

Українське бароко - мистецький стиль і літературна доба

Українське бароко - мистецький стиль і літературна доба

1. Андрієнко Л. Естетична сутність і цінність літератури українського бароко / Л. Андрієнко // Дивослово. – 1997. - №2. – С. 40-42.
2. Барокко в славянских культурах. — М. : Наука, 1982. – 267 с.
3. Бароко. Портрет доби // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2009. - №7/8. – С. 6-28 (вкладка).
4. Білецький П. О. Українське мистецтво другої половини ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. / П. О. Білецький. – К. : Мистецтво, 1981. – 268 с.
5. Бурко О.  Загадка українського літературного барокко : вивчення барокової лірики в 9 класі  / О. Бурко // Дивослово. - 2010. - №10. - С. 41-46. - Бібліогр. у кінці ст.
6. Геник-Березовська З. Грані культур. Бароко, романтизм, модернізм / З. Геник-Березовська; упоряд. і прим.: М. Коцюбинська,  Г. Сиваченко, вступ. ст. М. Коцюбинська, пер. з чеськ. Г. Сиваченко, худож. Н. Денисова. - К. : Київ, 2000. - 368 с.
7. Грибовський В. Храмове будівництво Петра Калнишевського / В. Грибовський // Народне мистецтво. - 2010. - №1/2. - С. 55-60 : фото.цв. - Прим.: с. 60.
8. Девдюк І. В. Бароко і класицизм: спільне та відмінне / І. В. Девдюк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2005. - №1. – С. 10-12 ; №8. - С. 2-4.
9. Жолтовський П. М. Український живопис ХVІІ–ХVІІІ ст. / П. М. Жолтовський. – К. : Наук. думка, 1978. – 242 с.
10. Захарчук-Чугай Р.  Народне мистецтво у козацькому побуті / Р. Захарчук-Чугай // Народне мистецтво. - 2010. - №3/4. - С. 36-45.
11. Зінченко О. Світлотінь українського бароко // Світо-вид. – 1996. - №3. – С. 135-137
12. Ісіченко І.  "Василіанське бароко" / І. Ісіченко // Слово і час. - 2011. - №1. - С. 3-21. - Бібліогр. у кінці ст.
13. Ісіченко І.  Бароко - мистецький стиль і літературна доба / І. Ісіченко // Дивослово. - 2010. - №10. - С. 27-34. - Бібліогр. у кінці ст.
14. Ісіченко Ю. Містична перспектива літературного тексту в культурі українського бароко / Ю. Ісіченко // Сучасність. – 1995. - №5. – С 100-102
15. Історія світової культури / за ред. Л. Т. Левчук. – К. : Либідь, 1994. – 318 с.
16. Історія українського мистецтва / голов. ред. П. М. Бажан. – К. : Укр. рад. енциклопедія АН УРСР, 1968. – Т. 3. – 439 с.
17. Історія української культури : У 5–ти т. / голов. ред. В. А. Смолій. – К. : Наук. думка, 2002. – Т.3. - 846 с., іл.
18. Кара-Васильєва Т.  Роль Києво-Лаврської іконописної майстерні в розвитку гаптування Флорівського монастиря у xviii столітті : [історія українського гаптування xviii ст.] / Т. Кара-Васильєва // Образотворче мистецтво. - 2009. - №3. - С. 82-87.
19. Коптілов В. Від табору до Дніпра : (міркування про своєрідність українського бароко) / В. Коптілов // Сучасність. – 1997. - №4. – С. 93-103
20. Кричевський В.  Розуміння українського стилю / В. Кричевський // Народне мистецтво. - 2010. - №3/4. - С. 8-9.
21. Макаров А. М. Світло українського бароко / А. М. Макаров ; ілл. Ю. 1ванченко. - К. : Мистецтво, 1994. - 288 c.
22. Маланюк Є.  Доба українського Бароко / Є. Маланюк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2005. - №8. - С. 27-28.
23. Міщенко Г. Творчість із минулого в сьогодення / Г. Міщенко // Артанія : культурологія мистецтво публіцистика історія. - 2010. - №1. - С. 120-123 : фото.цв.
24. Назарець В. М.  Література бароко: XVII століття як літературна доба / В. М. Назарець // Зарубіжна література в школах України. - 2010. - №7/8. - С. 6-9.
25. Ніколенко О. М. Бароко, класицизм, просвітництво. Література XVII-XVIII століть : посіб. для вчителя / О. М. Ніколенко ; ред. І. Л.  Базилянська ; М-во освiти i науки України. - Х. : Ранок, 2008. - 224 с. : ілюстр.
26. Новак М. Українське Бароко / М. Новак // Сучасність. - 2006. - №10. - С. 111-119.
27. Новик О.  Традиція використання барокового мотиву гріха й покари у творчості українських поетів-романтиків / О. Новик // Слово і час. - 2008. - №2. - С. 69-74. - Бібліогр. у кінці ст.
28. Овсійчук В. А. Українське мистецтво другої половини ХVІ–першої половини ХVІІ ст. – К. : Мистецтво, 1985. – 324 с.
29. Парадокси та таємниці українського бароко : бароко в архітектурі // Особняк. – 2001. - № 3. – С. 25-32
30. Потебня А. А. Объяснение малорусских и сродных народных песен / А. А. Потебня. — Варшава : Тип. Земкевича и Ноаковского, 1883. – Вып.1. - 182 с.
31. Сенкевич Н. Чудо і надприродне в українській ранньобароковій літературі : "Парергон святих чудес ікони Пресвятої Богородиці в монастирі Куп'ятицькому" як агіографічний твір / Н. Сенкевич // Київська старовина. - 2010. - №6. - С. 3-17.
32. Сидор О. Ікони козацької доби / О. Сидор // Народне мистецтво. - 2010. - №1/2. - С. 27-35 : фото.цв.
33. Сидор О. Іконостас у Великих Сорочинцях / О. Сидор // Народне мистецтво. - 2010. - №1/2. - С. 41-53.
34. Слово многоцінне : хрестоматія укр. л-ри, створенної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV-XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI-XVIII ст.): в 4 кн. / редкол.: В. Яременко (голова, кер. проекту), упоряд., вступ. ст., прим.: В. Шевчук, В. Яременко. - К. : Аконіт, 2006 -  Кн. 2 : Література високого Бароко (1632-1709 рік). - 2006. - 800 с. ; Кн. 3 : Література високого Бароко (1632-1709 рік). - 2006. - 800 с. ; Кн. 4 : Література пізнього Бароко (1709-1798 рік). - 2006. - 800 с.
35. Собкович О.  Історія України у бронзі  / О. Собкович // Образотворче мистецтво. - 2009. - №4. - С. 82-85.
36. Солецький О.  Валерій Шевчук і бароко / О. Солецький // Дивослово. - 2010. - №10. - С. 35-40. - Бібліогр. у кінці ст.
37. Солецький О. Українське літературне бароко в дослідженнях Валерія Шевчука / О. Солецький // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2001. - №6. - С. 50-54.
38. Степовик Д. Благородство і благочестивість герба Івана Мазепи / Д. Степовик // Народне мистецтво. - 2010. - №1/2. - С. 8-10.
39. Титаренко В.  Троїсті символи подільської землі / В. Титаренко // Народне мистецтво. - 2010. - №3/4. - С. 24-29 : фото.цв.
40. Трофимук О. Літературна спадщина гетьмана Пилипа Орлика / О. Трофимук // Слово і час. - 2010. - №10. - С. 42-48. - Бібліогр. у кінці ст.
41. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / за ред. М. М. Закович. – К. : Знання, 2000. – 622 с.
42. Українське бароко // Хроніка 2000. - 2005. - №63/64. - С. 531-537.
43. Українське барокко та європейський контекст / ред. О. К. Федорчук. – К. : Наук. думка, 1991. – 256 с.
44. Ушкалов А. Світ українського бароко / А. Ушкалов. — Х. : Око, 1994. – 259 с.
45. Чижевський Д. І. Українське літературне барокко : вибрані праці з давньої  укр. л-ри / Д. І. Чижевський, редкол.: О. Пріцак (голова) та ін. ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - К. : Обереги, 2003. - 576 с.
46. Чуйко К. П. Література ХVІІ ст. Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко (огляд) / К. П. Чуйко // Зарубіжна література в школі. - 2011. - №17. - С. 32-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
47. Шевчук В.  "Енеїда" Івана Котляревського в системі літератури українського бароко / В. Шевчук // Дивослово. - 1998. - №2. - С. 5-9 ; №3. - С. 6-10. - Бібліогр. у кінці ст.
48. Шевчук В. О. Муза Роксоланська : укр. літ. XVI-XVIII ст.: у 2-х кн. / В. О. Шевчук; голов. ред. С. Головко, худ. оформ. та ред. О. Григора. - К. : Либідь, 2004 - Кн. 1 : Ренесанс. Раннє бароко : літературний огляд. - 2004. - 400 с. : іл. - Бібліогр. в прим. на сторінках. - Імен. та предм. покажч.: с. 376-398. ; Кн.2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко : літературний огляд. - 2005. - 728 с. : іл. - Бібліогр. в прим. на сторінках. - Імен. та предм. покажч.: с. 695-726.
49. Шкаруба Л. "Искусство неистовое, буйное, неумеренное": художественное мышление барокко / Л. Шкаруба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2010. - №6. - С. 2-24. - Библиогр. в конце ст. .
50. Шмагало Р. Декоративно-ужиткове мистецтво / Р. Шмагало // Артклас : всеукр. освітньо-мистец. посіб. "Художня культура". - 2010. - №1. - С. 36-39.

Довідка виконана 12.10.2012. Виконавець Михайленко О.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30