Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Юридична відповідальність сторін за договором перевезення пасажирів і багажу внутрішніми водами України

Юридична відповідальність сторін за договором перевезення пасажирів і багажу внутрішніми водами України

Юридична відповідальність сторін за договором перевезення пасажирів і багажу внутрішніми водами України

1. Азімова Ч. Н. Договір перевезення багажу в сучасних умовах / Ч. Н. Азімова // Юридична Україна. - 2007. -  № 4. - С.47.
2. Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року // Офіційний вісник України. - 2007. - № 61. - С. 72-78.
3. Безлюдько І. Система договорів перевезення за новим законодавством України / І. Безлюдько // Право України. - 2005. - № 9. - С. 46-50.
4. Верещака Н. Внутренние водные пути Украины: пора возрождения / Н. Верещака // Порты Украины. - 2011. - № 3. - С. 28-29.
5. Гринько С. Д. Договір перевезення річковим транспортом : глава 28 / С. Д. Гринько // Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / Н. С. Кузнєцова та ін. ; за ред. О. В. Дзери ; М-во освіти і науки України. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - С. 574-590.
6. Жук Л. А. Господарське право України : підруч. для студ. юрид. і екон. вищ. навч. закл. / Л. А. Жук (кер.), І. Л. Жук, О. М. Неживець ; ред. Л. Г. Василенко. - К. : Кондор, 2009. - 431 с.
7. Заіка Ю.О. Відповідальність при перевезенні / Ю. О. Заіка // Юридична Україна. – 2007. -  № 6. - С.63.
8. Кодекс торговельного мореплавства України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 47, 48, 49, 50, 51, 52.
9. Левковець П. Р. Міжнародні перевезення і транспортне право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Р. Левковець, В. С. Марунич ; М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. - 3-тє вид., виправл. і доповн. - К. : Арістей, 2006. - 416 с. : іл. - Дод.: с.266-396. - Бібліогр.: с.397-413.
10. Мусієнко В. Регулювання правовідносин у сфері морських перевезень / В. Мусієнко // Прокуратура. Людина. Держава : загальнодерж. фахове юрид. вид. - 2004. - № 12. - С. 121-124. - Бібліогр. наприкінці ст.
11. Наказ Міністерства транспорту України «Про затвердження Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання торговельних,риболовних, спеціальних та інших морських і  річкових суден на морях та внутрішніх водних шляхах України» // Офіційний вісник України. - 2001. - № 24. - С. 150-159.
12. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : [в 4 т.] / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань; відп. ред. В. Г. Ротань ; Акад. суддів України. - К. : А. С. К. ; Севастополь : Ін-т юрид. дослідж., 2004. - Т. 2.  - 863 с.
13. Правове регулювання перевезень в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. О. Харитонов та ін. ; упоряд. О. І. Сафончик, за ред. Є. О. Харитонова ; Одес. нац. юрид. акад. - Х. : Одіссей, 2006. - 560 с.
14. Современное морское право и практика его применения / И. И. Баринова и др. ; Гос. проект.-изыскат. и н.-и ин-т мор. трансп. "Союзморниипроект". - М. : Транспорт, 1985. - 264 с.
15. Транспортне право України : навч. посіб. / Е. Ф. Демський, В. К. Гіжевський, С. Е. Демський , А. В. Мілашевич; За заг. ред. В. К. Гіжевського, Е. Ф. Демського ; М-во освіти і науки України, Ін-т економіки та права "КРОК". - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - Бібліогр.: с. 242 - 247.
16. Турпак Т. Г. Ефективність перевезень вантажів і пасажирів річковим транспортом України / Т. Г. Турпак // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 7/8. - С. 127-134.
17. Шемякин А. Н. Морское право : учеб. пособие / А. Н. Шемякин. - Х. : Одиссей, 2006. - 384 с.
18.  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_255/print1330158042666641 -Конвенція про договір міжнародного перевезення пасажирів та багажу внутрішніми водними шляхами, 1 травня 1976 р.
19.  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0243-94/print1330158042666641 - Наказ Міністерства транспорту України № 424 від 05 серпня 1994 року “Умови і правила здійснення внутрішніх й міжнародних перевезень пасажирів і вантажів морським і річковим транспортом та контроль за їх дотриманням”.
20.  http://zakon2.rada.gov.ua - Статут внутрішнього водного транспорту СРСР, затверджений постановою Ради Міністрів СРСР від 15 жовтня 1955р. № 1801.
21.  http://zakon3.rada.gov.ua - Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права від 10.12.1982.

Довідка виконана 27.02.2013. Виконавець Михайленко О.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031