З історії джерел права Давньої України

 1. Бджола (промови і мудрості од Євангелія і од Апостола, і од святих мужів, і розум зовнішніх філософів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr72.htm
 2. Бородин О. Р. Памятники истории права : пос. для библиотекарей и библиографов / О. Р. Бородин. – М. : Либерея, 2003. – 215 с.
 3. Від Володимира Мономаха до Романа Галицького : Київ. літопис, 1113-1199 / пер. із старослов., післямова, комент. та прим. В. В. Яременка, голов. ред. І. Т. Бойко, мал. Г. В. Якутовича. – К. : Веселка, 2015. – 506 с.
 4. Вілкул Т. Л. Володимир Мономах: тексти і версії / Т. Л. Вілкул // Український історичний журнал. – 2004. – № 1. – С. 53-71.
 5. Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський ; редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін.; Ін-т укр. археографii АН України, Археогр. комiс. АН України, Ін-т історії України АН України та ін. - Репринт. вид. – К. : Наук. думка, 1991 – Т. 2 : XI-XIII вік. – 1992. – 640 c.
 6. Грушевський М. С. Історія української літератури  : в 6 т., 9 кн. / М. С. Грушевський. - К. : Либідь, 1993. – Т. 2. – 264 с.
 7. Давня українська література : хрестоматія / упоряд., передм. та комент. М. М. Сулима ; худож. В. В. Чуприніна. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Освіта, 1993. – 671 с.
 8. Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России : опыты по истории рус. гражд. права / Н. Дювернуа. - М. : Унив. тип. (Катков и К°), 1869. – 416 с.
 9. Єрєгян А. Р. Формування системи покарань в Київській Русі: аналіз основних джерел права X-XII ст. / А. Р. Єрєгян // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 55-58.
 10. [Електронний ресурс].Режим доступу:http://litopys.org.ua/istkult/ikult06.htm
 11. Іларіон Київський. Слово про закон і благодать [Електронний ресурс]. – Редим доступу: http://litopys.org.ua/oldukr/ilarion.htm
 12. іченко Ю. А. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця XVI-початку XVIII ст. на Україні / Ю. А. Ісіченко. – К. : Наук. думка, 1990. – 179 c.
 13. Історія України : джерельний літопис / упоряд. В. І. Червінський [та ін.], за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. – К. : Дирекція ФВД, 2008. – 799 с.
 14. Києво-Печерський патерик, или сказания о житии и подвигах святых угодников Киево-Печерской лавры / Отв. за вып., ред. Н. С. Тимошик. – Репринт. изд. 1903 г. – К. : Лыбидь, 1991. – 255 c.
 15. Лащенко Р. Лекції по історії українського права / Р. Лащенко. – К. : України, 1998. – 254 с.
 16. Летопись Нестора со включением Поучения Владимира Мономаха : текст летописи по Лаврентьевскому списку, с примечаниями. Поучение Владимира Мономаха. Три объяснительныя статьи. Словарь. – СПб. : Типогр. Глазунова, Казанская ул., № 8, 1893. – 96 c.
 17. Літописний "шлях Мономаха": археологічні реалії / А. Л. Казаков [и др.] // Археологія. – 2014. – № 1. – С. 61-72.
 18. Літопис руський з богом починаєм. Отче, благослови. Повість минулих літ: передм., перекл. Л.Є. Махновець // Ізборник [Електронний документ]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/litop/lit01.htm
 19. Літопис руський / за Іпатським списком пер. Л. Махновець, передм., прим. Л. Махновця , редкол.: О. Т. Гончар [та ін.]. – К. : Дніпро, 1989. – 591 с.
 20. Логвиненко О. М. Художня філософія "Києво-Печерського патерика" як засіб утвердження християнських істин / О. М. Логвиненко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2015. – № 18, т. 1. – С. 37-39.
 21. Луцький І. Вплив християнства на правову свідомість українців у досвіді першої української держави (Київська Русь) / І.  Луцький // Право України. – 2009. – № 10. – С. 254-260.
 22. Михальченко М.Політичні і правові ідеї Київської Русі в різних інтерпретаціях / М.  Михальченко // Політичний менеджмент. – 2006. – № 4. – С. 3-10.
 23. Нікітін Ю.Зародження Київської Русі як визначального чинника безпеки слов'янської народності / Ю.  Нікітін // Юридична Україна. – 2008. – № 6. – С. 4-9.
 24. Павко А. Правничо-політична думка Київської Русі у цивілізаційному вимірі / А. Павко, Я. Павко // Віче. – 2011. – № 20. – С. 27-31.
 25. Повесть временных лет / пер. Д. С. Лихачев ; под ред. В. П. Андриановой-Перетц. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Наука, 1999. – 668 с.
 26. Повість минулих літ : літопис / переказ В. С. Близнеця, худож. Г. В. Якутович, наук. кер. Д. С. Лихачов. – К. : Веселка, 1982. – 226 с. : іл.
 27. Ричка В. М. Спадщина Володимира Мономаха / В. М. Ричка // Український історичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 98-112.
 28. Сахаров А. Н. Владимир Мономах : кн. для чтения с коммент. / А. Н. Сахаров. – М. : Рус. яз, 1989. – 414 c.
 29. Сліпушко О. Таємниці володарів Русі (від Олега до Володимира Мономаха) / О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2003. – 191 с.
 30. Словарь книжников и книжности Древней Руси : вып. 1 (XI – первая половина XIV в.). / Отв. ред. Д. С. Лихачов. – Л. : Наука, 1987. – 494 с.
 31. Чубатий М. Огляд історії українського права : історія джерел та державного права / М. Чубатий ; за ред. доц. В. Іваненка. – Мюнхен, К. : Ноосфера : Український діловий журнал, 1994. – № 2-4 (4-6). – 224 с.

Довідка виконана 01.06.2017. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031