Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Залучення інвестицій у промисловий розвиток України

Залучення інвестицій у промисловий розвиток України

Залучення інвестицій у промисловий розвиток України

 1. Боярко І. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. / І. Боярко, Л. Гриценко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 400 с.
 2. Венгер В. Інвестиції в основний капітал як фактор економічного зростання металургійної галузі України / В. Венгер // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – № 8 ч. 1. – С. 27-31.
 3. Галасюк В. Механізми й основні напрями державної політики реіндустріалізації економіки України / В. Галасюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 12. – С. 149-156.
 4. Дюк О. Інвестиції в людський капітал як фактор зростання конкурентоспроможності промислових підприємств / О. Дюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 10. – С. 43-47.
 5. Інвестиційний аналіз : підручник / А. Пересада, Т. Майорова,  С. Онікієнко,  Ю.  Коваленко,  С.  Урванцева. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К., 2008. – 544 c.
 6. Інвестування: підручник / Ред. Л. Омелянович. – Київ : Знання, 2012. – 278 с.
 7. Кириченко О. Інвестування: підруч.  / О. Кириченко. – Київ : Знання, 2009. – 574 с.
 8. Матюшенко І. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України): навч. посіб. / І. Матюшенко. – Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 395 с.
 9. Мордань Є.  Іноземні інвестиції в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Є. Мордань; Н. Винокурова // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2017. – № 22. Вип. 3. – С. 141-145.
 10. Моцний Ф. Фінансово-статистичний аналіз інвестиційних проектів високотехнологічних наукових розробок на основі вуглецевих наноматеріалів / Ф. Моцний; М. Сіницький // Статистика України. – 2017. – № 2. – С. 46-52. 
 11. Невінська Г. Державна політика у сфері венчурного підприємництва в Україні / Г. Невінська // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 12. – С. 98-101.
 12. Носирєв О. Регіональні пріоритети промислової політики в стратегії комплексного економічного розвитку / О. Носирєв // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – № 6. – С. 80-86 
 13. «Пріоритети інвестиційного забезпечення модернізаційних зрушень  у  машинобудівній промисловості  України». Аналітична записка [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1598/. (дата звернення: 22.04.2020).
 14. Пріоритети  інвестиційного  забезпечення  структурних реформ у промисловості України. – К. : НІСД, 2014. – 57 с.
 15. Семчук Ж. Методологічні засади забезпечення інвестиційними ресурсами освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику: монографія [Текст] / Ж. Семчук; ред. О. Чернигевич. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 231 с.
 16. Сєрєбряк К. Дослідження формування інноваційної інфраструктури: організація інноваційного процесу на підприємстві / К. Сєрєбряк // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 6. – С. 33-37.
 17. Слободянюк Н. Механізми стратегічного розвитку національної економіки: інвестиційний аспект: монографія / Н. Слободянюк; наук. ред. Т. Д. Косова. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – 499 с. 
 18. Собкевич О. Пріоритети промислової політики України у контексті стимулювання структурних зрушень і модернізаційних перетворень в економіці / О. Собкевич // Стратегічна панорама. – 2017. – № 2. – С. 106-115.
 19. Шавалюк Л.  Дзеркало розвитку / Л. Шавалюк // Український тиждень. – 2019. – № 9. – С. 18-20.

Довідка виконана 16.04.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30