Банківське кредитування

Банківське кредитування

1. Алєксєєв І. В. Гроші та кредит: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник. - К. : Знання, 2009. - 253 с. : рис., табл.
2. Банківські операції : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав'янська, О. Г. Коренєва та ін.; за ред. В. І.  Міщенка, Н. Г. Слав'янської. - К. : Знання, 2006. - 728 с. : табл., рис.
3. Буркальцева Д. Механізми кредитування економіки в умовах трансформаційних перетворень / Д. Буркальцева // Банківська справа. - 2008. - №4. -  С. 72-80.
4. Версаль Н. Банківське кредитування в країнах східного партнерства: виклики та тенденції розвитку / Н. Версаль // Банківська справа. - 2019. - N 1. - С. 103-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
5. Волохов В. І. Економічна природа і зміст кредитної діяльності банку в аспекті оцінювання її ефективності  / В. І. Волохов // Фінанси України. - 2009. - №8. -  С. 109-117. - Бібліогр. в підрядк. прим.
6. Гаркавий І. В. Банківське кредитування суб'єктів господарювання та напрями мінімізації їх ризику / І. В. Гаркавий, Н. В. Шаркаді // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - №1. - С. 24-28.
7. Грищенко Т. Особливості банківського кредитування експорту в зарубіжних країнах / Т. Грищенко, В. Курищук // Банківська справа. - 2009. - №6. - С. 51-62.
8. Грищенко Т. Формування системи банківського кредитування експортної діяльності українських підприємств / Т. Грищенко, В. Курищук // Фінанси України. - 2010. - №9. - С. 107-114.
9. Гроші та кредит: підруч. для студ. екон. спец. вищ. закл. освіти 3-го та 4-го рівня акредитації / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К. : КНЕУ, 2004. - 598 с.
10. Дзюблюк О. Проблеми банківського кредитування реального сектору в умовах кризових явищ в економіці України / О. Дзюблюк, В. Рудан // Банківська справа. - 2018. - N 3/4. - С. 22-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
11. Дубогриз Є. Згори вниз / Є. Дубогриз // Український тиждень. - 2020. - N 4. - С. 10-12 : діагр
12. Зимовець В.  Макроекономічні аспекти активізації банківського кредитування в Україні / В.  Зимовець, Н.  Шелудько // Вісник Національного банку України. - 2006. - №11. -  С. 54-58. - Библиогр. в конце ст.
13. Іващенко А. Г. Сучасний стан, діюча практика та умови банківського кредитування малого та середнього підприємництва України / А. Г. Іващенко, О. О. Школенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - N 5. - С. 10-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
14. Іршак О. С. Сучасний стан кредитної діяльності банків та її вплив на розвиток реального сектору економіки / О. С. Іршак, І. Я. Лещук // Причорноморські економічні студії. - 2018. - N 34. - С. 145-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
15. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. І. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 344 с. : рис., табл.
16. Коваленко І. Проблеми та перспективи банківського кредитування аграрної галузі регіону / І. Коваленко, С. Колотуха, І. Борейко // Банківська справа. - 2009. - №5. - С. 73-86.
17. Колосова В. П. Особливості кредитування світовим банком країн із перехідною економікою / В. П. Колосова // Фінанси України. - 2002. - №8. -  С. 48-53. - Бібліогр. в підрядк. прим.
18. Кредит і кредитні правовідносини : економічна природа і практика законодавчого регулювання : теорiя. Практика. Нормативна база / М. Олексієнко, В. Ольшанский, Д. Лилак, Е. Першиков. - К. : Козаки, 1996. - 144 c.
19. Лагутін В. С. Кредитування: теорія і практика : навч. посiб. / В. Д. Лагутін. - К. : Знання, 2000. - 215 c.
20. Лексис В.  Кредит и банки / В. Лексис; пер. с нем. Р. и Ф. Михалевских. - М. : Перспектива, 1994. - 120 c.
21. Мазурок П. П. Науково-теоретичні передумови дослідження взаємозв'язку кредитної політики вітчизняних банків із процесами інвестиційного кредитування / П. П. Мазурок, О. П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - №7. -  С. 17-23. - Бібліогр. у кінці ст.
22. Маслак Н.  Відновлення банківського кредитування в Україні / Н.  Маслак, О.  Маслак // Пропозиція. - 2010. - №9. -  С. 20-24.
23. Мельник О. О. Проблемні кредити: аналіз якості кредитного портфеля банків України / О. О. Мельник // Науковий погляд: економіка та управління. - 2019. - N 1. - С. 200-211. - Бібліогр. наприкінці ст.
24. Невмержицький Є. І. Тенденції розвитку кредитних бюро і напрями активізації їх діяльності в Україні / Є.І. Невмержицький // Фондовий ринок. - 2010. - №28. -  С. 16-21. - Бібліогр. у кінці ст.
25. Новікова І.  Розробка теоретичних засад розвитку кредитно-банківської системи в працях українських економістів (друга половина XIX - початок XX ст.) / І. Новікова // Банківська справа. - 2007. - №1. -  С. 57-65. - Библиогр.: 56 назв.
26. Основи економічної теорії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Ю. В. Ніколенка. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2003. - 539 с.
27. Остапчук Я.  До питання уніфікації визначення кредиту / Я. Остапчук // Економіст. - 2008. - №4. -  С. 69-71. - Бібліогр. у кінці ст.
28. Отрошко О. В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Отрошко. - К. : Знання, 2006. - 222 с. : рис., табл.
29. Петровська Н. Оціночна діяльність при банківському іпотечному кредитуванні / Н.  Петровська, С.  Фетісова // Банківська справа. - 2010. - №4. -  С. 13-21. - Бібліогр. в підрядк. прим.
30. Політична економія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / за ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. - К. : Академвидав, 2004. - 672 с.
31. Прасолова С. Особливості формування кредитної політики банків України з довгострокового інвестування / С. Прасолова // Вісник Національного банку України. - 2004. - №11. -  С. 58-61. - Бібліогр. у кінці ст.
32. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Коваленко, Л. М. Радванська, Н. В. Лобанова, Г. М. Швороб. - Херсон : Олді-плюс, 2005. - 572 с.
33. Рисін В. Регіональні особливості довгострокового банківського кредитування (на прикладі Львівської області) / В. Рисін, М. Рисін // Регіональна економіка. - 2008. - №2. - С. 159-167.
34. Сайкевич М. І. Вплив міжнародного кредитування на перспективи розвитку економіки України / М. І. Сайкевич, Л. Є. Лебединець // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №6. -  С. 43-48. - Бібліогр. у кінці ст.
35. Салтинський В. В. Особливості організації кредитування національних економік Міжнародним валютним фондом  / В. В. Салтинський // Фінанси України. - 2009. - №2. -  С. 60-66.
36. Сердюк А. В. Аналіз моделей іпотечного кредитування та їх придатності до використання у вітчизняних економічних умовах / А. В. Сердюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - №1. -  С. 20-27.
37. Сич О. А. Сучасний стан та умови кредитування малого та середнього бізнесу в Україні / О. А. Сич, І. І. Волос // Молодий вчений. - 2018. - N 2 ч. 3. - С. 421-423 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
38. Сомик  А.  Сучасний стан та напрями стимулювання розвитку банківського інвестиційного кредитування в Україні / А.  Сомик, С.  Жуйков // Вісник Національного банку України. - 2010. - №7. -  С. 28-34. - Бібліогр. у кінці ст.
39. Сунцова О. О. Фінанси та економічне зростання: теоретичні аспекти / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №6. -  С. 49-55. - Бібліогр. у кінці ст.
40. Ткаченко О. Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні / О.  Ткаченко, О.  Заруцька // Вісник Національного банку України. - 2004. - №11. -  С. 26-28.
41. Тодосійчук Ю. В. Види та форми кредитів у забезпеченні відтворення основних засобів / Ю. В. Тодосійчук // Економіка АПК. - 2007. - №4. -  С. 98-101.
42. Хорошковський В. І. Кредити Міжнародного валютного фонду : навч. посіб. для студ. вузів / В. І. Хорошковський; Наук. ред. В. К. Врублевський ; Укр. т-во "Інтелект нації". - К. : Літера, 1998. - 72 с.
43. Шиян Д.  Банківське кредитування та економічна динаміка /Д. Шиян // Банківська справа. - 2009. - №1. -  С. 27-38.
44. Шубравська О. В. Розвиток банківського кредитування агросфери у контексті забезпечення її економічної сталості / О. В. Шубравська, М. Г. Поштаренко // Фінанси України. - 2006. - №7. - С. 131-138.
45. Щетинін А. І. Гроші та кредит : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Щетинін. - Вид. 3-тє, переробл. та доповн. - К. : Центр учб. л-ри, 2008. - 430 с. : рис.
46. Яременко О.  Тенденції посткризового розвитку фінансових інститутів / О. Яременко // Економіка України. - 2010. - №4. -  С. 88-95. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Довідка виконана 06.07.2020 . Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031