Бібліотекознавчі та методичні матеріали

Бібліотекознавчі та методичні матеріали

Г4386
78.300
Г 77

Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : монографія / Тетяна Гранчак ; наук. ред. В. М. Горовий. - К. : НБУВ, 2014. - 182 с. : рис. - Бібліогр.: с. 157-182.

В53468-11
78.34(0)754.1
Б 59

Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.- практ. и теорет. сб. / редкол.: А. С. Онищенко (пред.) [и др.]. - К. : НБУВ, 2013. - Вып. 11 / ред.: А. А. Свобода, Н. Б. Захарова.  - 319, [1] с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч

Г4388
78.34(4УКР)
В 76

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; худож. оформ. Є. О. Ільницький. - К. : Академперіодика, 2014. - 359, [1] с. : рис. - Бібліогр.: с. 320-354 та в підрядк. прим.

В72950
78.34(4УКР)
О-37

Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та вищих навчальних закладів культури України в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2006-2010 роки / уклад.: Л. М. Любаренко, О. О. Мастіпан, Т. І. Богуш ; відп. ред. З. І. Савіна. - К. : НПБ України, 2014. - 263 с. - Бібліогр. наприкінці розд. та напочатку ст.

В73071
78.34(4УКР)я43
М 65

"Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору", міжнар. наук. конф. (2104 ; Київ).
Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / ред. В. І. Попик [та ін.] ; авт. вступ. сл. В. І. Попик. - К. : [б. в.], 2014. - 544 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

М78.34(4УКР)751.302
Д 46

Ділове досьє директора ЦБС  / упоряд. Т. Л. Сватула. - Херсон : ХОУНБ ім. О. Гончара, 2013. - Вип. 7. - 170 с. : табл.

ПА565-35
78.34(4УКР)754.1я54
Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського  / редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - Вип. 35 / ред.: Т. Дубас, Л. Степченко, Ю. Шлапак. - 2013. - 700, [1] с. : табл., схеми, рис. - Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст.
Вип. 36 / ред.: Т. Дубас, О. Федоренко, Ю. Шлапак. - 2013. - 559 с. 
Вип. 37 / ред.: Ю. Андрушко, Г. Малигон, Л. Дем'яненко. - 2013. - 702 с.
Вип. 38  / ред.: З. А. Болкотун, І. М. Сарікова, А. А. Свобода ; ред. англомов. текстів Т. І. Арсеєнко. - 2013. - 412 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
Вип. 39 / ред.: Т. Дубас, О. Федоренко, Ю. Шлапак. - 2014. - 486 с. : табл., схеми, рис. - Бібліогр. наприкінці ст.

78.34(4УКР-4ХЕС)751.2
Х 39

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара.
Звіт про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за 2013 р. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. - Херсон : ХОУНБГ,  - 2014. - 118, [1] с. : табл., граф., діагр., фотогр.

78.34(4УКР-4ХЕС)751.3
К 78

Краще в бібліотеках області : інформ. бюл. / уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон : ХОУНБГ, 2013. - Вип. 5. - 60, [1] с.

Г4299
78.34(4РОС)к
Н 34

Наука управлять: стратегия библиотекаря : гос. библ. политика - основа упр. библ. делом; стратегия упр.; централизация б-к как важ. фактор повышения эффективности их деятельности; кадры решают все; методист - помощник библиотекаря; наука - движущая сила / ред.-сост. А. И. Пашин. - М. : Журн. "Библиотека", 2013. - 479 с. : табл.

В72358
78.342
М 42

Медведєва В. М. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / Валентина Медведєва ; наук. ред. О. В. Ворошилов. - К. : [б. и.], 2013. - 176 с. - Бібліогр.: с. 151-176.

Г4300
78.348
А 22

Автоматизированная библиотека: достижения, новации, перспективы : автоматизация б-к; электрон. кат.; электрон. док. в б-ках, электрон. б-ки; использ. Интернета в библ. деле; обслуж. пользователей на основе компьютер. технологий / сост., авт. вступ. ст., предисл. к разд. и коммент. к текстам Т. В. Майстрович. - М. : Журн. "Библиотека", 2013. - 479 с. : табл.
 

В72406
78.348
А 28

Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) /  редкол.: В. І. Попик [та ін.] ; авт. вступ. сл. В. І. Попік. - К. : НБУВ, 2013. - 415 с.

В72931
78.348
Г 70

Горова С. В. Інтернет-ЗМІ як об'єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С. В. Горова ; наук. ред. В. М. Удовик. - К. : НБУВ, 2013. - 205 с. - Бібліогр. наприкінці розд

В72943
78.348
Ч-92

Чуприна Л. А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 150-177.

В72168
78.348я7
А 49

Алешин Л. И. Информационная открытость библиотечных сайтов: опыт ОУНБ : учеб.-метод. пособ. / Л. И. Алешин, М. А. Ордынская ; ред. совет: О. О. Борисова [и др.]. - М. : Литера, 2013. - 271 с. : табл., рис. - (Современная библиотека). - Библиогр.: с. 260-265. - Терминол. слов.: с. 266-271.
 

В72325
78.348я73
Б 59

Бібліотечний дизайн: історія, розвиток, майбутнє : навч. посіб. / уклад.: Н. І. Морозова [та ін.] ; ред. О. Г. Поліщук ; фотогр.: Н. І. Морозова [та ін.]. - Вінниця : Балюк І. Б., 2014. - 115 с. : кольор. ілюстр. - Бібліогр.: с. 95-104 та в підрядк. прим.

Г4298
78.36
Б 59

Библиотечные фонды в границах века : общ. вопросы; комплектование; орг. фонда; сохранность / ред.-сост. Ю. Н. Столяров. - М. : Журн. "Библиотека", 2013. - 478, [1] с. : табл.

В72170
78.364.7я73
С 81

Столяров Ю. Н. Безопасность библиотечного фонда : учеб.-практ. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 071900 - "Библ.-инф. деятельность" (квалификация "бакалавр") / Ю. Н. Столяров ; предисл. авт. - М. : Литера, 2013. - 479 с. : портр., рис. - (Современная библиотека). - Библиогр. в конце глав.
 

Г4387
78.368.347
Н 34

Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : [монографія] / Л. Й. Костенко [та ін.] ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2014. - 211 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 182-208.

В73079
78.380.1я73
Б 20

Балашова Е. В. Библиотечная реклама: традиции и современные направления : учеб.-метод. пособие [для студ. вузов библ.-информ. профиля] / Е. В. Балашова ; редсовет: О. О. Борисова [и др.]. - М. : Литера, 2013. - 191 с. : рис. - (Современная библиотека). - Библиогр.: с. 175-180. 

В72274
78.386
К 91

Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечний супровід користувачів з особливими потребами. Напрацювання та досвід Національного університету "Львівська політехніка" / Н. Е. Кунанець ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; худож.-дизайнер М. Рубель-Кадирова. - Л. ; К. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 55 с. : мал.

Г4255
78.53(4УКР)
Д 55

Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. - перше десятиліття XXI ст.) : монографія / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 374 с. - Бібліогр.: с. 312-361 та в підрядк. прим.

В71893
78.53(4УКР)6д
І-11

"І тільки незмінна книга!" : зб. ст. до 120-річчя від дня народж. Юрія Олексійовича Меженка, (1892-1969) / упоряд., наук. ред., передм. Н. В. Стрішенець. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 117, [2] с. : фотогр. - Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст.

В72259
78.552.5я73
М 60

Мілясевич І. В. Історія формування краєзнавчих бібліографічних ресурсів в Україні : навч. посіб. [для студ., які навчаються за спец. 8.02010201 "Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія"] / І. В. Мілясевич. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Рівне : ПП ДМ, 2013. - 174 с. : портр., іл. - Бібліогр.: с. 146-150 та в підрядк. прим.

Г4257
78.552.8
П 57

Попик В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації : іст. досвід формув., сучас. стан, пробл. та перспективи розв. : монографія / Володимир Попик ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; худож. оформ. В. В. Волинської ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 518, [4] с. - Бібліогр.: с. 432-[519].

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031