Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Історичні науки Богдан Хмельницький - великий син українського народу

Богдан Хмельницький - великий син українського народу

Богдан Хмельницький - великий син українського народу

1. Акимович Є. О. Українська культура в історичному вимірі (IX - XVII століття) / Є. О. Акимович. - О. : Маяк, 2009. - 495 с.
2. Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / О. М. Апанович. - К. : Либідь, 1993. - 288 c.
3. Богдан Хмельницький - великий син українського народу. - К. : Держполiтвидав, 1953. - 48 c.
4. Боплан Г. Л. Опис України: українські козаки та їх останній гетьман. Богдан Хмельницький / Г. Л. Боплан. – Л. : Каменяр, 1990. – 300 с.
5. Бранке Н. Гетман Богдан Михайлович Хмельницкий / Н. Бранке. - 3-е изд. - М. : Изд. А. И. Морозова, 1883. - 93 c.
6. Булига О. Літописці Руси-України / О. Булига // Слово Просвіти - 2011. - № 44. -  С. 1.; № 45. -  С. 4.; №  46. -  С. 12.
7. Васьківська О. Державотворча політика Богдана Хмельницького // Вісник Книжкової палати. - 2007. - № 3. -  С. 38-39.
8. Вечерський В. Гетьманщина як центральне явище української історії / В.  Вечерський // Чумацький шлях. - 2010. - № 4. -  С. 10-15.
9. Вірлич А. Е. Ще як були ми козаками / А. Е. Вірлич. - Херсон : МП "Газета", 1996. - 87 c.
10. Гвоздик-Пріцак Л.  Економiчна i полiтична вiзiя Богдана Хмельницького та ii реалiзацiя в державi. Вiйсько Запорозьке : моногр. / Л. Гвоздик-Пріцак. - К. : Обереги, 1999. - 216 c.
11. Голобородько Е. П. Богдан Хмельницький - стратег, дипломат, людина : (до 400-рiччя вiд дня народження) / Е. П. Голобородько.. - Херсон : [s. n.], S. a. - 18 c.
12. Голобуцький В. О. Богдан Хмельницький - великий син українського народу / В. О. Голобуцький. - К. : Держполiтвидав, 1953. - 48 c.
13. Грушевський М. С.  Про батька козацького Богдана Хмельницького / М. С. Грушевський. – Д. : Січ, 1993. - 55 c.
14. Гурбик А. О. Раднотський зовнішньополітичний курс гетьмана України Б. Хмельницького (1656-1657 рр.) / А. О. Гурбик // Український історичний журнал. - 2008. - № 6. -  С. 57-86.
15. Джеджула Ю. Таємна війна Богдана Хмельницького : історико-документальна оповідь / Ю. Джеджула ; худож. оформ. П. А.  Крисаченко. - К. : Молодь, 1995. - 222 с.
16. Думи та пісні про Богдана Хмельницького / упоряд. та примітки М. Г. Марченко ;  [вступ. ст. С. Т. Хоменко «Б. Хмельницький в українській народній творчості».] - К. : Муз. Україна, 1970. - 132 c.
17. Ефремов Ю. М. Украина и "Руина" от Хмельницкого к Мазепе : малоизвестные трагические страницы из истории украинского народа / Ю. М. Ефремов. - К. : [б. и.], 1992. - 59 с.
18. Єрмолаєв В. М. Державницька думка гетьманів України (середина XVII-XVIII ст.): змістовні аспекти / В. М. Єрмолаєв // Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – № 1. – С. 43-56.
19. Єрмолаєв В. Про деякі спірні питання історії державотворення на Гетьманщині часів Б. Хмельницького / В. Єрмолаєв // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 2. – С. 78-88.
20. Замлинский В. А. Богдан Хмельницкий / В. А. Замлинский. - М. : Мол. гвардия, 1989. - 334 c. - (Жизнь замечательных людей).
21. Зарубіжні зносини Богдана Хмельницького : хроніка 1648-1657 років // Пам'ять століть. - 2009. - № 1/2. -  С. 58-111.
22. Іванова Л. Постать Богдана Хмельницького в українському інтелектуальному середовищі 30-60-х рр. XIX ст. / Л. Іванова // Наука і суспільство. - 2017. – № 9/10. – С. 2-12. 
23. Ігнатченко Г. Богдан Хмельницький : козацький ватажок чи соціальний політик? / Г.  Ігнатченко // Історичний журнал. - 2008. - № 4. -  С. 81-94.
24. Ігнатченко Г. Деякі питання господарсько-фінансової політики української держави часів Богдана Хмельницького / Г.  Ігнатченко // Історичний журнал. - 2009. - № 6. -  С. 70-83.
25. Історія України в документах і матеріалах / скл.: М. Н. Петровський, В. К. Путілов ; відп. ред. С. М. Бєлоусов. - К. : Вид-во АН УРСР, [194-]. - Т. 3 : Визвольна боротьба українського народу проти гніту шляхетської Польщі і приєднання України до Росії (1569-1654 роки). - 1941. - 288, [1] с.
26. Історія українського козацтва : нариси у 2 т. / В. А. Брехуненко, Л. В. Войтович, О. Б. Головко та ін. ; передм. В. А.  Смолій, худож. оформ. О. Я. Остапов. - К. : Києво-Могил. акад., 2006. -  Т. 1. - 800 с.
27. Коваленко С. Геополітична доктрина Гетьмана Богдана Хмельницького // Персонал. - 2007. - № 7. -  С. 38-43.
28. Когут З. Кордони України : територіальні візії козаків від гетьмана Б. Хмельницького до гетьмана І. Самойловича / З. Когут // Український історичний журнал. - 2011. - № 3. -  С. 50-73.
29. Коляда І. А. Богдан Хмельницький / Ігор Коляда. Походи Богдана Хмельницького / Юрій Сорока. – Харків : Сиция, 2019. – 223 с.
30. Костомаров М. І. Богдан Хмельницький : іст. моногр./ М. І. Костомаров; перекл. з рос. Т. С. Завгородньої, передм. В. С. Мороз, худож. А. П. Дерев'янко. - Д., 2004. - 843 с.
31. Кралюк П. М. Богдан Хмельницький: легенда і людина / Петро Кралюк. – Київ : Довженко Букс, 2018. – 282 с.
32. Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький – поборник возз’єднання України з Росією / І. П. Крип’якевич. – Л. : Кн.-журн.вид-во, 1953. - 22 c.
33. Куташев І. Політичні погляди гетьманів Б. Хмельницького та І. Виговського : порівняльний аналіз / І. Куташев // Політичний менеджмент. - 2007. - № 1. -  С. 173-184.
34. Кучерук О. Пам'ятник Богданові Хмельницькому: трансформації написів / О. Кучерук // Пам'ятки України: історія та культура. – 2014. – спец. вип. № 2. – С. 38-47.
35. Мартинюк М. Рецепція образу Богдана Хмельницького у творчості Йосипа Струцюка / М. Мартинюк // Слово і час. - 2011. - № 4. -  С. 82-88.
36. Марченко Т. М. Богдан Хмельницкий - герой-харизмат в художественных произведениях русских романтиков / Т. М. Марченко // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. - 2011. - № 2. -  С. 27-34.
37. Махун С. 1000 великих полководців, XI - початок XVIII століття: історична література / С. Махун ; ред. І. М.  Андрусяк. - К., 2005. - 239 с.
38. Мицик Ю. А. Облога Збаража (1649 р.) : відоме й невідоме / Ю. А. Мицик // Український історичний журнал. - 2008. - № 5. -  С. 15-38.
39. Мицик Ю. А. Переписка гетманов Левобережной Украины с Москвой и Санкт-Петербургом 1654-1764 гг. - Т. I.: Гетманство Богдана Хмельницкого  / Ю. А. Мицик // Український історичний журнал : наук. журн. - 2017. – № 5. – С. 192-194.
40. Незнаний лист Богдана Хмельницького 1651 р. // Український історичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 165-167.
41. Огієнко І. І. Богдан Хмельницький / І. Огієнко; упоряд., авт. передм. і комент. М. С. Тимошик ; ред. Н. Мусієнко. - К. : Наша культура i наука, 2004. - 448 с.
42. Оглоблин О. П. Українсько-московська угода 1654 / О. П. Оглоблин. - Нью-Йорк , Торонто : [б. в.], 1954. - 102 с.
43. Різаліті Р. Доба Хмельницького в Україні у світлі історичної хроніки міста Лукки / Р.  Різаліті // Український історичний журнал. - 1999. - № 3. -  С. 138-142.
44. Савчук Ю. К. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького у колекціях музеїв Європи : (пошук, знахідки, атрибуція) / Ю. К. Савчук ; редкол.: В. А.  Смолій (голова) та ін., пер. з англ. О. Федотов, худож. оформ. В. Мітченко, фото: В. Бартко та ін. - К. : Ін-т історії НАН України, 2006. - 96 с.
45. Сергійчук В. Дипломатичний геній / В.  Сергійчук // Пам'ять століть. - 2009. - № 1/2. -  С. 55-57.
46. Смолій В. А.  Богдан Хмельницький : соцiально-полiтичний портрет / В. А. Смолій,  В. С. Степанков. - 2-ге вид., доп., переробл. - К. : "Либiдь", 1995. - 621 c.
47. Солопенко Р. Спадщина гетьмана Богдана Хмельницького / Р. Солопенко // Персонал. – 2014. – № 2/3. – С. 108-122.
48. Сорока Ю. В. Походи Богдана Хмельницького : 1648-1654 / Ю. Сорока. – К. : Техніка, 2012. – 118 с.
49. Стороженко І. Відродження Запорізької (Чортомлицької) Січі Богданом Хмельницьким у 1652 році / І. Стороженко // Київська старовина. - 2005. - № 3. -  С. 14-36.
50. Страхов М. Основні риси зовнішньої політики Української козацької держави Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.) // Вісник Академії правових наук України. - 2006. - № 3. -  С. 60-66
51. Творець української державності : (до 415-річчя від дня народження Богдана Хмельницького) : метод.-бібліогр. матеріал / М-во культури і туризму України, ДЗ "Держ. б-ка України для юнацтва". - К. : ДБУ для юнацтва, 2010. - 85 с.
52. Федорчук Я. Зовнiшньополiтична дiяльнiсть Богдана Хмельницького i формування його полiтичної програми: (1648 - серпень 1649 рр.) / Я. Федорчук. – Л. : [s. n.], 1993. - 67 c.
53. Чуприна В.  Хмельниччина 1648 - 1657 рр. : визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького / В.  Чуприна, З. Чуприна. - Л. : Світ, 2003. - 176 с.
54. Чухліб Т. В. Секрети українського полівасалітету : Хмельницький - Дорошенко - Мазепа / Т. В. Чухліб. - К. : Києво-Могил. акад., 2011. - 327 с.
55. Шурхало Д. Повстання, яке змінило історію: 370-річчя Хмельниччини / Д. Шурхало // Історія та правознавство. – 2018. – № 16/17/18. – С. 3-6.
56. Ясь О. В. Історія як сюжет. Представлення образу Богдана Хмельницького в однойменній монографії М. І. Костомарова / О. В. Ясь // Український історичний журнал. - 2007. - № 2. -  С. 89-106.

Довідка виконана 12.06.2020 . Виконавець Віжічаніна Л.

Коментарі

Kozak
30.08.2016 10:14
Дискусія довкола історії України 17 століття - часи козаччини.

Стаття-відповідь громади "Родоводу" Юрію Мицику на критику другої частини фільму "Берестечко. Битва за Україну" під назвою "КОГО ТА ЩО ЗАХИЩАЄ ЮРІЙ МИЦИК (про частину 2 фільму «Берестечко. Битва за Україну»)?" -

http://rodovid.rv.ua/kogo-ta-shho-zahishhaye-yuriy-mitsik-pro-chastinu-2-filmu-berestechko-bitva-za-ukrayinu/
 
Козак
07.07.2016 17:34
 

 

Для тих хто шукає істину...

Стаття "Знущання над історією України тривалістю у триста років (відповідь на статтю Юрія Мицика)" - 
https://rodovid.rv.ua/znushhannya-nad-istoriyeyu-ukrayini-trivalistyu-u-trista-rokiv-vidpovid-na-stattyu-yuriya-mitsika/ 
 

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30