Доктрина муніципального права України

Доктрина муніципального права України

 1. Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні : монографія / О. В. Батанов; за заг. ред. В. Ф. Погорілка ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Ін Юре, 2003. - 511 с.
 2. Бедрій Р. Муніципально-правове забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері господарської діяльності / Р. Бедрій // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - N 5. - С. 138-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Борденюк В. І.     Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії : [монографія] / В. І. Борденюк. - К. : Парлам. вид-во, 2007. - 575 с.
 4. Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії : [монографія] / В. І. Борденюк. - К. : Парлам. вид-во, 2007. - 575 с.
 5. Галіахметов І. А. Виборчий процес місцевих виборів як складова муніципально-правового режиму  / І. А. Галіахметов // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2016. - N 2. - С. 56-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Гірняк В. Земельні ресурси як об'єкти комунальної власності міста  / В. Гірняк // Підприємництво, господарство і право. - 2019. - N 5. - С. 175-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Головко К. В. Систематизація муніципального законодавства: український досвід : монографія / К. В. Головко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Херсон : Гельветика, 2019. - 449 с.
 8. Головко К. Систематизація муніципального законодавства України: проблеми та перспективи / К. Головко // Підприємництво, господарство і право. - 2019. - N 6. - С. 188-191. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Демиденко В. О. Загальнотеоретична характеристика інститутів муніципального права України / В. О. Демиденко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Юридичні науки. - 2018. - N т. 29 4. - С. 6-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Демиденко В. О. Принципи муніципального права як фундаментальна основа муніципальної реформи в Україні / В. О. Демиденко // Часопис Київського університету права. - 2017. - N 1. - С. 40-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Державне і муніципальне управління: теорія, методологія, практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 3-4 берез. 2017 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т, Запоріз. міськрада, Запоріз. облдержадмін. - Запоріжжя : [б. в.], 2017. - 103 с.
 12. Державне і муніципальне управління: теорія, методологія, практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 берез. 2019 р., м. Запоріжжя / М-во освіти і науки України, Класич. приват. ун-т, Акад. "Болашак" (Казахстан). - Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2019. - 123 с. : табл.
 13. Іванський А. Й.    Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади : наук.-практ. вид. / А. Й. Іванський. - Одеса : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2019. - 229 с. : табл.
 14. Іщенко О. М. Місцеве самоврядування: світовий досвід та особливості української моделі / О. М. Іщенко ; Ін-т законодав. передбачень і прав. експертизи. - К. : [б. в.], 2003 (КОЛО). - 602 с.
 15. Ленгер Я. І. Внутрішні причини та зовнішні фактори виникнення правових колізій у муніципальному праві / Я. І. Ленгер // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - N 2 т. 2. - С. 25-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Ленгер Я. І. Класифікація колізій в муніципальному праві / Я. І. Ленгер // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2017. - N 42. - С. 44-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Ленгер Я. І. Муніципально-правові колізії: загальнотеоретичний аспект : монографія / Я. І. Ленгер ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : УНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. - 335 с.
 18. Ленгер Я. І. Правова природа колізії та її особливості в муніципальному праві / Я. І. Ленгер // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер., Юриспруденція. - 2017. - N 25. - С. 14-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Линдюк С. С. Ознаки регламентів місцевих рад / С. С. Линдюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2016. - N 22. - С. 46-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Місцеве самоврядування в Україні: євроінтеграційний шлях : колект. моногр. / А. Г. Артеменко [та ін.] ; за заг. ред. та вступ. сл. Руслана Плюща. - К. : Рідна мова, 2016. - 805, [1] с. : рис., табл.
 21. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні : колект. моногр. / Ж. А. Белец [та ін.] ; за заг. ред. та передм. Руслана Плюща. - К. : Рідна мова, 2016. - 742, [1] с. : рис., табл.
 22. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень : навч. посіб. / А. П. Лелеченко [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т громадян. сусп-ва, Council of Europe. - Київ : [б. в.], 2017. - 112 с. : табл.
 23. Місцеве самоврядування у громаді : практ. посіб. для депутатів місц. рад та активістів громад / А. Ф. Ткачук, В. О. Романів, В. М. Кампо [та ін.] ; Твор. центр Каунтерпарт, Ком. виборців України. - Вид. 2-ге, виправл. та допов. - К. : Ін-т громад. сусп-ва : ІКЦ Леста, 2004. - 304 с.
 24. Муніципальне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Погорілко [та ін.] ; за ред. М. О. Баймуратова ; М-во освіти і науки України, Представництво Орг. європ. права в Україні. - 2-ге вид., доповн. . - К. : Правова єдність, 2009. - 715 с.
 25. Муніципальне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, М. О. Баймуратов та ін.; за ред. В. Ф. Погорiлка, О. Ф. Фрицького ; М-во освiти i науки України. - К. : Юрiнком Iнтер, 2006. - 592 с.
 26. Муніципальний менеджмент : навч. посіб. / Ю. П. Шаров, І. А. Чикаренко, О. Ю. Бобровська [та ін.]; за заг. та наук. ред. Ю. П. Шарова ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т. - К. : Атіка, 2009. - 403 с. : рис., табл.
 27. Овчаренко В. А. Місцеве самоврядування в Україні: історичні витоки, становлення та перспективи : монографія / В. А. Овчаренко. - К. : Логос, 2014. - 911 с. : рис., схеми.
 28. Салій І. М. Українські міста: питання власності і муніципального управління : навч. посіб. / Іван Салій ; [ред. О. Д. Богорад ; авт. передм. М. Пітцик ; худож. оформ. В. Стрельнікова]. - Київ : ЕксОб, 2001. - 415 с. : табл., рис.
 29. Соіч О. В. Територіальна громада як специфічний різновид колективного суб'єкта права / О. В. Соіч // Молодий вчений. - 2020. - N 2. - С. 59-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
 30. Шаповал Т. Б. Місцеве самоврядування в Україні як конституційно-правовий інститут / Т. Б. Шаповал, А. С. Чубіна // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Юридичні науки. - 2018. - N т. 29 6. - С. 33-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
 31. Шевченко А. О. Класифікація джерел регулювання муніципально-правового статусу територіальної громади / А. О. Шевченко // Юридична Україна. - 2017. - N 7/8. - С. 42-47. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 28.01.2021. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30