Євроінтеграція як стратегічний вибір України

Євроінтеграція як стратегічний вибір України

 1. "Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення", мІжнар. наук.-практ. конф. (2015 ; Дніпропетровськ). Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 лют. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", University of Rzeszow. - Д. : Гельветика, 2015. - 263 с. : рис., табл.
 2. Богдан Т. П. Зона вільної торгівлі України з ЄС: нові правила, ризики та можливості / Т. П. Богдан // Фінанси України. - 2018. - N 10. - С. 7-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Боднар Н. А. Реалізація в Україні спільних цінностей у сфері правосуддя під впливом процесів європейської інтеграції / Н. А. Боднар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2016. - N 41 т. 2. - С. 200-205. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Бомчак Я. О. Вплив Директив ЄС на зростання ролі органів місцевого самоврядування України у сфері охорони навколишнього природного середовища / Я. О. Бомчак // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - N 8. - С. 88-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Булана О. О. Державна допомога вітчизняним суб'єктам господарювання та її трансформація в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / О. О. Булана // Економіка України. - 2017. - N 1. - С. 18-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Віхорт Ю. В. Екологічна сертифікація та маркування як інструмент регулювання національної економіки / Ю. В. Віхорт // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - N 3. - С. 30-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Власюк Т. О. Особливості зовнішньоторговельних відносин України з ЄС: ризики та потенційні стимули / Т. О. Власюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - N 10 ч. 1. - С. 86-90 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Демченко І. С. Угода про асоціацію між ЄС та Україною: перспективи / І. С. Демченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2016. - N 41 т. 2. - С. 205-210. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Економічна асоціація України з Європейським Союзом : монографія / О. І. Шнирков [та ін.] ; за ред. О. І. Шниркова, В. І. Муравйова. - Київ : Київ. ун-т, 2015. - 415 с. : табл.
 10. Євроінтеграція : досвід країн Вишеградської четвірки та українські реалії : [дослідження] / Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій, Угор. ін-т міжнар. справ (Угорщина), Ін-т центральноєвроп. політики CEPI (Словаччина), Ін-т екон. політики EUROPEUM (Чехія) ; редагування І. Коссе. - К. : Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій, 2014. - 87 с. : рис., табл.
 11. Затулко К. А. Шлях до імплементації положень Угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом у частині регулювання господарської діяльності на внутрішньому водному транспорті до законодавства України / К. А. Затулко // Право та державне управління. - 2017. - N 1. - С. 45-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Іванов Є. І. Перші підсумки дії угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС / Є. І. Іванов // Проблеми системного підходу в економіці. - 2017. - N 2. - С. 18-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні: три роки на шляху до єдиного європейського економічного простору, 2014 -2016: [аналіт. звіт] / [Поліс. фонд міжнар. та регіон. дослідж. (Чернігів), Асоц. регіон. аналіт. центрів, Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій] ; [упоряд. М. Корявець]. - Чернігів : Роговець Тетяна Віталіївна, 2017-2018. - 48 с. : рис.
 14. Карабін Т. О. Забезпечення міжнародних стандартів адміністрування в контексті положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Т. О. Карабін // Прикарпатський юридичний вісник. - 2016. - N 4. - С. 64-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Ковальова М. Л. Необхідність трансформації системи технічного регулювання в Україні / М. Л. Ковальова // Інтелект XXI. - 2018. - N 1. - С. 17-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Ковальова М. Л. Сертифікація продукції в Європейському Союзі: вимоги та процедура / М. Л. Ковальова // Інтелект XXI. - 2017. - N 2. - С. 104-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Кононенко О. М. Європейські практики підтримки сталого розвитку сільських територій у контексті удосконалення земельних відносин / О. М. Кононенко // Економіка АПК. - 2018. - N 4. - С. 95-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Кравченко М. Г. Система джерел екоресурсного права / М. Г. Кравченко // Право і суспільство. - 2018. - N 3 ч. 2. - С. 127-132.
 19. Лисак М. А. Угода про асоціацію України з ЄС та стан торгівлі продовольчими товарами / М. А. Лисак // Економіка АПК. - 2016. - N 10. - С. 66-72. - Бібліогр. наприкінці гл.
 20. Лиськова Л. М. Аналіз динаміки торговельно-економічних відносин Україна - ЄС: ефекти після підписання Угоди про асоціацію / Л. М. Лиськова // Молодий вчений. - 2016. - N 12.1 ч. 5. - С. 848-852 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Лихач Ю. Ю. Формування європейських стандартів державного управління в країнах Європейської політики сусідства / Ю. Ю. Лихач // Право та державне управління. - 2017. - N 1. - С. 185-190. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Матюшенко І. Ю. Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції : навч. посіб. / І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, В. В. Рєзніков. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 495 с. : рис., табл.
 23. Олефір В. К. Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на ринок споживчих товарів / В. К. Олефір // Економіка і прогнозування. - 2018. - N 3. - С. 118-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Стадник О. І. Реалізація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері інтелектуальної власності / О. І. Стадник // Молодий вчений. - 2016. - N 3 ч. 2. - С. 206-211. - Бібліогр. наприкінці ст.
 25. Супрун Н. А. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності у контексті вимог євроінтеграційного процесу / Н. А. Супрун // Економіка і прогнозування. - 2016. - N 4. - С. 119-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
 26. Тодощук А. В. Україна в інтеграційних процесах: ризики та переваги / А. В. Тодощук, І. І. Батюк, А. І. Шеремета // Молодий вчений. - 2017. - N 5 ч. 5. - С. 753-756. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Устименко В. А. Економіко-правові ризики та можливості реалізації Угоди про асоціацію з ЄС: стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 жовтня 2017 року / В. А. Устименко // Вісник Національної Академії Наук України. - 2017. - N 12. - С. 14-27 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 28. Ходаківська О. В. Агрохолдинги України: аграрна політика та виклики майбутньому / О. В. Ходаківська, О. М. Могильний // Економіка АПК. - 2017. - N 6. - С. 33-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Цибуляк А. Г. Екологізація економіки України в умовах розширення співпраці з ЄС / А. Г. Цибуляк // Причорноморські економічні студії. - 2016. - N 8. - С. 31-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
 30. Шинкар В. А. Реформування української економіки в період європейської трансформаційної політики / В. А. Шинкар, С. М. Рошко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - N 18 ч. 3. - С. 149-152. - Бібліогр. наприкінці ст.
 31. Шинкар В. А. Формування євроінтеграційної стратегії України / В. А. Шинкар, С. М. Рошко, Г. В. Яцко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - N 12 ч. 2. - С. 173-176. - Бібліогр. наприкінці ст.
 32. Ярошевська Т. В. Шляхи вдосконалення законодавства України у сфері охорони прав на географічні зазначення до європейських стандартів та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Т. В. Ярошевська // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - N 1 т. 1. - С. 42-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
 33. Ярошевська Т. В. Шляхи наближення законодавства України у сфері охорони прав на промислові зразки до європейських стандартів та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом / Т. В. Ярошевська // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - N 2 т. 2. - С. 46-49. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 19.12.2018. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031