Філософія права: проблеми та підходи

Філософія права: проблеми та підходи

 1. Башук В. В. Філософсько-правове обгрунтування суб'єктів системи забезпечення національної безпеки України / В. В. Башук // Актуальні питання публічного та приватного права. - 2015. - N 3. - С. 228-232. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Бігун В. С. Філософія права в Україні (1990-2005): наукознавчий огляд здобутків і перспектив розвитку [Електронний ресурс] / В. С. Бігун // Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7110/Bihun_Filosofiia_prava_v_Ukraini.pdf
 3. Бігун В. С. Філософія правосуддя як напрям філософії права / В. С. Бігун // Часопис Київського університету права. - 2009. - N4. - С. 19-26. - Бібліогр. у кінці ст.
 4. Бігун В. Правосуддя і самосуд: філософсько-правовий аналіз понять / В. Бігун // Юридична Україна. - 2009. - N10. - С. 4-9. - Бібліогр. у кінці ст.
 5. Бровко Н. І. Поняття, сутність та генезис інформаційного обміну у контексті формування людської свідомості / Н .І. Бровко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Юридичні науки. - 2018. - N т. 29 4. - С. 170-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Васецький В. Ю. Проблеми правової рівності в епоху Нової історії / В. Ю. Васецький. // Бюлетень міністерства юстиції України. - 2014. - № 7. - С. 45-50.
 7. Вільчинський В. А. Філософсько-правове дослідження демократизації правової держави в Україні за умов глобалізаційних викликів / В. А. Вільчинський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2014. - N 12 т.1. - С. 46-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Геселев О. Зміна пануючого праворозуміння як обов'язкова умова впровадження відновного правосуддя в Україні (філософсько-правовий аспект) [Текст] / О. Геселев // Право України. - 2010. – N 3. - С. 106-114. - Бібліогр. у кінці ст.
 9. Гладун Г. І. Антропологічний вимір юридичної допомоги / Г. І. Гладун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер., Юриспруденція. - 2015. - N 17 т.1. - С. 28-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Гриненко І. О. Філософські та логічні засади класифікацій злочинів / І. О. Гриненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2016. - N 40 т. 2. - С. 76-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Дзьобань О. П. Філософсько-правові проблеми правотворчості в перехідних суспільствах / О. П. Дзьобань // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2006. - N7. - С. 16-28. - Библиогр. у кінці ст.
 12. Калиновський Ю. Суспільна правосвідомість у державотворчому процесі України / Ю. Калиновський // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2016. - N 2. - С. 30-40 - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Козюбра М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні / М. Козюбра // Право України. - 2010. - N4. - С. 10-21. - Бібліогр. у кінці ст.
 14. Колич О. І. Полемічна література: філософсько-правова концепція України: монографія / О. І. Колич; передм. С. С. Сливка. - Львів : [б. в.], 2018. - 176, [1] с.
 15. Луцький І. Християнська етика як методологічний фундамент права в період відродження української державності / І. Луцький // Юридична Україна. - 2009. - N10. - С. 10-13. - Бібліогр. у кінці ст.
 16. Макаренко Л. О. Феномен культури у філософському дискурсі / Л.О. Макаренко // Держава і право. Сер., Юридичні науки. - 2016. - N 73. - С. 32-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Максимов С. Філософсько-правова концепція вічного миру Канта і сучасність / С. Максимов // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - N4. - С. 44-51.
 18. Михальченко М. Філософія права і філософія політики: спільне і специфічне // Херсонський державний педагогічний університет. Збірник наукових праць. Педагогічні науки / Херсонський державний педагогічний університет. - Херсон : Айлант, 1998. - Вип. 17. - С. 23-32.
 19. Оніщенко Н. М. Громадянське суспільство і виклики часу: від теорії до практичних дій / Н. М Оніщенко, Н. С. Кузнєцова. // Віче. – 2014. – №7. – С. 30-33.
 20. Оніщенко Н. М. До питання про відповідальність держави перед громадянським суспільством / Н. М. Оніщенко, С. В. Стоєцький, С. О. Сунєгін.  // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 9-14.
 21. Оніщенко Н. М. Право і мораль як соціальні регулятори в контексті розвитку громадянського суспільства: сучасні реалії / Н. М. Оніщенко,  С. В. Стоєцький, С. О. Сунєгін. // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2014. – № 10. – С. 64-71.
 22. Прокопов Д. Є. "Гіпотеза природного стану" і тлумачення права Ж.-Ж. Руссо / Д. Є. Прокопов // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - N1. - С. 22-29. - Бібліогр. у кінці ст.
 23. Прокопов Д. Є. О. Градовський і критика ліберальної теорії походження держави і права / Д. Є. Прокопов // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2006. - N4. - С. 45-54. - Бібліогр. у кінці ст
 24. Прокопов Д. Ідея природного права та її теоретичний аналіз П. Новгородцевим / Д. Прокопов // Юридична Україна. - 2006. - N11. - С. 4-9. - Бібліогр. у кінці ст
 25. Рабінович П. Філософія права: деякі наукознавчі аспекти / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України.- 1997. — № 1. — С. 36-46.
 26. Романюк Є. О. Праворозуміння як спосіб осмислення правової реальності / Є. О. Романюк // Молодий вчений. – 2014. – № 9 (12). – С. 99-103.
 27. Савчук С. В. Культура вини: етика закону та етика творчості / С. В. Савчук // Право і суспільство. - 2014. - N 6/2. - С. 14-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
 28. Сидорчук Ю. М. Філософсько-правові проблеми використання штучного інтелекту / Ю. М. Сидорчук // Право і суспільство. - 2017. - N 3 ч. 2. - С. 16-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Сливка С. С. Правнича деонтологія: підруч. для вищ. навч. закл./ С. С. Сливка. - К. : Атіка, 1999. - 336 с.
 30. Смазнова І. С. Онтологічні засади феномену насильства / І. С. Смазнова // Право і суспільство. - 2016. - N 5. - С. 30-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
 31. Сунєгін С. О. Принцип рівності у праві в контексті ціннісних орієнтацій суспільства: сучасні реалії та тенденції розвитку / С. О. Сунєгін // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 3. – С. 87-95.
 32. Тихомиров О. Філософські та методологічні аспекти компаративного підходу до праворозуміння / О. Тихомиров // Право України. - 2010. - N4. - С. 100-105. - Бібліогр. у кінці ст.
 33. Тімуш І. Синтезоване праворозуміння: комунікативно-філософський аспект / І. Тімуш // Юридична Україна. - 2011. - N 1. - С. 16-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
 34. Тімуш І. Співвідношення реального та належного як філософсько-правова проблема / І. Тімуш // Право України. - 2010. - N12. - С. 80-87. - Бібліогр. у кінці ст.
 35. Філософія права: навч. посiб./ О .О. Бандура; Міністерство освіти і науки України; заг. ред. М. В. Костицький, Б. Ф. Чмиль - К. : Юрiнком Iнтер, 2000. - 336 c, 
 36. Холоднюк С. З.  Філософсько-правове розуміння правової цінності людини / С. З. Холоднюк // Держава і право. Сер. Юридичні науки. - 2016. - N 72. - С. 98-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
 37. Юридична деонтологія: правн. етика, проф. культура : підруч. для студ. ВНЗ / С. С. Сливка ; голов. ред. Н. М. Гайдук, передм. В.Л. Ортинський. - К. : Атіка, 2006. – 294 с.
 38. Юркевич П. Д. Історія філософії права / П. Д. Юркевич - К. : Ред. журн. "Укр. Свит", 2000. - 756 c.

Довідка виконана 08.05.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031