Гендерне літературознавство в Україні

Гендерне літературознавство в Україні

 1. Агеєва В. П. Поетеса Зламу Століть. Творчість Лесі Українки в Постмодерній Інтерпретації / В.П. Агеєва. – К.: Либідь, 1999. – 264 с.
 2. Бажан О. Феміністична та ґендерна критика як різновид новітнього літературознавства / О. Бажан // Літературознавчі студії. ‒ 2012. – № 35. – С. 21–28 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://philology.knu.ua/library/ zagal/Literaturoznavchi_studii_2012_35/021_028.pdf
 3. Берн Ш. Гендерная психология. Законы мужского и женского поведения / Ш. Берн. – Спб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 318 с.
 4. Гундорова Т.І. ПроЯвлення Слова : дискурсія ран. укр. модернізму / Т. І. Гундорова ; ред. Б. Матіяш ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. - Вид. 2-ге, перероб. та допов. - К. : Критика, 2009. - 447 с.
 5. Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство : посіб. для студ. ВНЗ / Н. В. Зборовська. - К. : Академвидав, 2003. - 390 с.
 6. Зборовська Н. В. Український культурний канон: феміністична Інтерпретація // www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html
 7. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів, ред.: А. В. Мещеряк, А. А. Даниленко. - К. : Академія, 2007. - (Енциклопедія ерудита : засн. у 2001 р.). - Т. 1 : А (аба) - Л (лямент). - 2007. - 607 с.
 8. Літературознавчий словник-довідник / редрада: Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко. - 2-ге вид., випр., допов. - К. : Академiя, 2007. - 751 с.
 9. Незнайома : антол. укр. "жіночої" прози та есеїстики другої пол. XX - поч. XXI ст. / авт. проект, упоряд., вступ. сл., прим. В. Габора. - Л. : Піраміда, 2005. - 600 с.
 10. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі : [монографія] / С. Павличко. – К. : Либідь. – 1997. – 360 с.
 11. Павличко С. Роздуми про вуса, навіяні одним оповіданням Олекси Стороженка / С. Павличко // Теорія літератури. – Київ : Основи, 2002. – 679 с.
 12. Павличко С. Фемінізм / С. Павличко ; упоряд. та передм. В. П. Агеєвої. - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. - 322 с.
 13. Феминистская литературная критика // Введение в гендерные исследования : учеб. пособие / под ред. И. Жеребкиной. - Х. : ХЦГИ ; СПб. : Алетейя, 2001- . Ч. 1 / Е. Гапова [и др.] ; гл. ред. И. А. Савкин. - 2001. - С. 543-561.
 14. Философия : учеб. для студ. вузов, обуч. по дисциплине "Философия" / В. Д. Губин [и др.] ; под ред.: В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Гардарики, 2004. - 828 с.
 15. Харчук Р.Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Р. Б. Харчук ; ред. А. А. Даниленко. - 2-ге вид., стер. - К. : Академія, 2011. - 247 с.
 16. Шаф О.В. Гендерне літературознавство в Україні: теоретико-методологічні зауваги / О. В. Шаф // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія : наук. зб. - 2018. - N 37 т. 1. - С. 83-86. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 05.08.2019. Виконавець Михайленко О.В.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30